Ban chấp hành trung ưƠng ban đIỀu hành đỀ ÁN 554tải về 15.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.7 Kb.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 554

*

Số          -CV/HNDTW


V/v phát động nhắn tin ủng hộ cuộc thi

Hà Nội, ngày 5  tháng 11 năm 2012

   

Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

 

 Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, trong những năm qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân trong đó có người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.Ngày 04/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 554/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”. Ngày 20/6/2012 Quốc hội ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là văn bản có giá trị pháp lý cao khẳng định vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu pháp luật và chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Điều hành Đề án 554 ở Trung ương (Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi, Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam- VTC và các nhà mạng di động Vinaphone, Mobilephone, Viettel, Gtel Telecom tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa” ở 4 khu vực và chung kết toàn quốc.

Để góp phần thực hiện chủ trương “xã hội hóa” công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nói chung và cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, ngày 23 tháng 10 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn ủng hộ cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động. Việc nhắn tin được thực hiện theo cú pháp:

THPLHND gửi 147.

Mỗi tin nhắn ủng hộ trị giá 5.000 đồng và giá cước 300 đồng/bản tin nhắn.

Thời gian nhắn tin bắt đầu từ 9/11/2012.

Số tiền nhắn tin ủng hộ cuộc thi một phần được sử dụng vào việc tổ chức cuộc thi, phần còn lại dùng để thành lập Quỹ Hỗ trợ pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị sâu sắc, rộng lớn, Ban Điều hành Đề án 554 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có Công văn phát động từ tỉnh đến chi tổ Hội, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nhắn tin ủng hộ cuộc thi, tạo nên một sân chơi hấp dẫn, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời gắn trách nhiệm, huy động nguồn lực của mọi tổ chức, cá nhân vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

  Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP, TT


T/M BAN ĐIỀU HÀNH

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH BCH TW HỘI NDVN

Nguyễn Duy Lượng

 

 

: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương