BỘ y tế Sè: 3742 /2001/Q§-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 5.88 Mb.
trang23/28
Chuyển đổi dữ liệu26.05.2018
Kích5.88 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28Số thứ tự phụ gia

101

Tên tiếng Việt

:

Đỏ Allura AC (*)

INS:

129

Tên tiếng Anh

:

Allura Red AC

ADI:

0-7

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

300


S÷a lªn men (nguyªn kem)

50


C¸c s¶n phÈm t­¬ng tù phom¸t

GMP

3Mì lîn, mì ®éng vËt, dÇu c¸ vµ dÇu ®éng vËt kh¸c

GMP


Margarin vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù (VD: hçn hîp Margarin vµ b¬)

GMP


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

200


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


C¸c s¶n phÈm kh¸c tõ qu¶

500


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

300


Rau, cñ ng©m dÊm, dÇu, n­íc muèi

500


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

300


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

348


KÑo cao su

467


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


B¸nh n­íng vµ c¸c s¶n phÈm b¸nh n­íng th«ng th­êng

300


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó nguyªn miÕng hoÆc c¾t nhá

500

16S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó xay nhá ch­a qua xö lý nhiÖt

500

16S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó xay nhá vµ ®· xö lý nhiÖt

25


C¸c s¶n phÈm c¸, ®éng vËt nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai xay nhá ®«ng l¹nh

500

16Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

500

22§­êng tr¾ng vµ ®­êng vµng d¹ng: saccaroza, fructoza, glucoza, xyloza

300


DÇu trén, gia vÞ (bao gåm c¸c chÊt t­¬ng tù muèi)

500


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Thøc ¨n cho trÎ em d­íi 1 tuæi

50


Thøc ¨n bæ sung cho trÎ ®ang t¨ng tr­ëng

50


N­íc qu¶ c« ®Æc (d¹ng láng hoÆc d¹ng r¾n)

500


N­íc gi¶i kh¸t cã ga

300


N­íc gi¶i kh¸t kh«ng ga

300


R­îu tr¸i c©y

200


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

200
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tổng hợp

Chỉ số màu

:

CI (1975) No. 16035

Nhóm chất màu

:

Monoazo

Tên khác

:

CI Food Red 17.
Số thứ tự phụ gia

102

Tên tiếng Việt

:

Đỏ Amaranth (Amaranth) (*)

INS:

123

Tên tiếng Anh

:

Amaranth

ADI:

0-0,5

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

300


BÒ mÆt cña phom¸t chÝn

100


Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

300


B¬ vµ b¬ c« ®Æc

300


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

200


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

300


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

300


Rau, cñ ng©m dÊm, dÇu, n­íc muèi

300


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

100


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

300


S¶n phÈm tõ ngò cèc bao gåm c¶ yÕn m¹ch ®· xay

300


C¸c lo¹i b¸nh n­íng

300


Thñy s¶n vµ s¶n phÈm thñy s¶n, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai ®· qua chÕ biÕn

300


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n hun khãi, sÊy kh«, lªn men hoÆc ­íp muèi, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

300


Muèi

300


N­íc chÊm kh«ng cã s÷a (VD: t­¬ng cµ chua, t­¬ng ít, n­íc chÊm cã kem)

300


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

100


R­îu tr¸i c©y

30


N­íc gi¶i kh¸t cã hµm l­îng cån lín h¬n 15%

300


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

300
Chó thÝch (*)

Loại chất màu

:

Phẩm màu tổng hợp

Chỉ số

:

CI (1975) No. 16185

Nhóm chất màu

:

Monoazo

Tên khác

:

CI Food Red 9; Naphtol Rot S.Số thứ tự phụ gia

103

Tên tiếng Việt

:

Đỏ Ponceau 4R (Ponceau 4R) (*)

INS:

124

Tên tiếng Anh

:

Ponceau 4R

ADI:

0-4

Chức năng

:

Phẩm màu
STT

Nhóm thực phẩm

ML

Ghi chó§å uèng cã s÷a, cã h­¬ng liÖu hoÆc lªn men (VD: s÷a s« c« la, s÷a cacao, bia trøng, s÷a chua uèng, s÷a ®Æc)

150


S÷a lªn men (nguyªn kem), kh«ng xö lý nhiÖt sau lªn men

150


S÷a lªn men (nguyªn kem), cã xö lý nhiÖt sau lªn men

48

12Thøc ¨n tr¸ng miÖng cã s÷a (VD: kem, s÷a l¹nh, b¸nh put®ing, s÷a chua hoa qu¶ hoÆc cã h­¬ng liÖu...)

150


Qu¶ thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

300


Møt, møt c« ®Æc, møt hoa qu¶

500


Hoa qu¶ ng©m ®­êng

500


Cacao, s« c« la vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

150


KÑo cøng, kÑo mÒm, kÑo nuga...

300


KÑo cao su

300


S¶n phÈm dïng ®Ó trang trÝ thùc phÈm

500


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó lªn men, xay nhá ch­a xö lý nhiÖt

30


S¶n phÈm thÞt, thÞt gia cÇm vµ thÞt thó xay nhá vµ ®· xö lý nhiÖt

200


Thñy s¶n, s¶n phÈm thñy s¶n ®«ng l¹nh, kÓ c¶ nhuyÔn thÓ, gi¸p x¸c, da gai

500


C¸ vµ c¸c s¶n phÈm c¸ ®· xö lý nhiÖt

500


N­íc chÊm vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù

500


Thøc ¨n cho trÎ em d­íi 1 tuæi

50


N­íc qu¶ Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc rau Ðp thanh trïng pasteur ®ãng hép hoÆc ®ãng chai

GMP


N­íc gi¶i kh¸t cã h­¬ng liÖu, bao gåm c¶ n­íc uèng dµnh cho thÓ thao, n­íc uèng cã hµm l­îng kho¸ng cao vµ c¸c lo¹i n­íc uèng kh¸c

100


R­îu tr¸i c©y

200


Snack ®­îc chÕ biÕn tõ ngò cèc

2001   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương