BỘ XÂy dựng số : 1071/QĐ- bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.65 Kb.

BỘ XÂY DỰNG


Số : 1071/QĐ- BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH


Về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm
vật liệu xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, điểm b, khoản 3, Điều 5 như sau: “b) Đối với doanh nghiệp mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng của bên bán và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân Tối cao;

- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);

- Tổng cục Hải quan;

- Công báo Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Trần Nam

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương