BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 2.85 Mb.
trang2/18
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

WA.0100 THÍ NGHIỆM XI MĂNG (Tiếp theo)


Mã hiệu

WA.0110

WA.0111

WA.0112

WA.0113

WA.0114

WA.0115

WA.0116

WA.0117

WA.0118

Chỉ tiêu thí nghiệm

Hàm lượng SiO2 và cặn không tan

Hàm lượng SiO2 hòa tan

Hàm lượng cặn không tan

Hàm lượng ôxít Fe2O3

Hàm lượng nhôm ôxit Al2O3

Hàm lượng CaO

Hàm lượng MgO

Hàm lượng SO3

Hàm lượng Cl

Đơn giá thí nghiệm (đ)

124.345

59.905

72.720

24.773

38.429

32.696

37.580

65.964

32.774

Trong đó

Nhân công (đ)

Vật liệu (đ)

Máy và thiết bị thí nghiệm (đ)


44.907

45.246


34.192

25.448

15.082


19.376

46.332

17.696


8.693

18.428

6.114


231

20.270

17.092


1.066

24.640

7.008


1.048

24.877

11.665


1.038

44.753

13.152


8.059

28.747

1.608


2.419

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đơn giá (đ)

Định mức

Nhân công

Nhân công kỹ thuật bậc 10/16

giờ công

5.265

8,53

4,83

8,80

3,50

3,85

4,68

4,73

8,50

5,46

Vật liệu

Điện năng

Kwh

880

26,80

8,93

16,64

1,50

2,00

5,00

6,00

10,40
Nước cất

lít

2.000

1,40

0,47

0,80

0,40

0,50

0,04

1,00

1,00
Giấy lọc

Hộp

5.000

3,00

1,000,30

0,20

0,10

0,30
Axit HCl

Kg

30.000

0,08

0,03

0,03

0,01

0,01

Các bo nát Natri Na2CO3

kg

29.231

0,05

0,02


Na2(CO3)

kg

30.7690,02Axit sulfosalisalic

kg

30.000


0,02
Xút ăn da NaOH

kg

24.793


0,01

0,03

EDTA

kg

92.308


0,0300,010Phenontalein

Hộp

1.538


0,050

0,200

NH4OH

kg

17.692

0,010

0,010

0,010

0,010
CH3COOH

kg

5.769

0,010

NaF

gam

1.923

5,000

Xylenondacan

gam

923

0,100

Zn(CH3COO)2

gam

923

2,000

NH4Cl

kg

9.231
0,010

0,010Fluorexon

gam

5.385
0,100


Cồn

lít

6.000

0,100

AgNO3

gam

59

2,000

K2BrO4

gam

32

4,000

HNO3

gam

22.727

0,020

Clorua bạc BaCl2

kg

32.308


0,010
ETOO

kg

1.692.3080,001Máy và thiết bị thí nghiệm

Tủ sấy

giờ

1.144

1,176

0,667


Bếp chưng cất (bếp điện)

giờ

39

3,529

2,000

3,200

1,000

1,650

2,600

2,100

1,000
Cân phân tích dùng điện

giờ

915

0,588

0,333

1,120

0,400
Lò nung điện trở

giờ

1.194

3,529

2,000

3,200Kẹp niken

giờ

1.019

7,059

4,000


Tủ hút hơi độc

giờ

432

3,529

2,000


Máy hút ẩm OASIS-America

giờ

1.164

7,059

4,000

3,200

3,500
Chén bạch kim

giờ

1.520

7,059

4,000


Bình định mức

giờ

42

7,059

4,000
2,000

3,850

3,640

3,675Bua ret tự động

giờ

219


0,500

3,850

3,640

3,675
6,300

Lò nung ống

giờ

1.194


3,000
Pipet có bầu

giờ

71

6,300

Pipet thẳng

giờ

71

6,300

Bình tam giác

giờ

23

6,300

Máy quang kế ngọn lửa

giờ

1.183
Máy đo pH

giờ

572
: upload -> vanban -> 2012
2012 -> Của Thủ tướng Chính phủ số 276/2005/QĐ-ttg ngày 01 tháng 11 năm 2005 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
vanban -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
vanban -> ĐỀ CƯƠng môn họC
vanban -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2012 -> ® Trung tâm pháp luật tlđ Thông tư số 07-LĐtbxh/tt ngày 11-4-1995
2012 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 33/2004/QĐ-btc hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004 quyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
2012 -> BỘ TƯ pháp số: 189/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nghị ĐỊNH: chưƠng I quy đỊnh chung


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương