BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.75 Kb.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1273 /QĐ-BVHTTDLHà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Đông Dương
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức “Liên hoan Ca Múa Nhạc ba nước Đông Dương ” vào tháng 7 năm 2011 tại tỉnh Quảng Trị

Điều 2. Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như Điều 3;- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT; NTBD. (đã ký)

Lê Tiến Thọ


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương