BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 2.98 Mb.
trang24/29
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

PL3-BCĐK

05/2015/TT-BTNMTB
NhËn ngµy:

...../..../20


Kú:
ÁO CÁO ĐỊNH KỲ


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
Nơi nhận báo cáo:

1. Vụ Khoa học và Công nghệ.

2.


1

Tên nhiệm vụ:

2

Ngày báo cáo

Kỳ:


3

Cơ quan chủ trì:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:


4

Thời gian thực hiện: tháng, từ đến

5

Tổng kinh phí thực hiện: … triệu đồng

6

Công việc chính đã thực hiện tính từ ngày / /20… đến kỳ báo cáo


7

Số lượng (cộng luỹ kế)* sản phẩm khoa học công nghệ (kết quả KHCN) cụ thể đã hoàn thành đến ngày báo cáoBảng 1TT

Tên sản phẩm


Đơn vị đoSố lượng

Kế hoạch theo hợp đồng

Thực hiện

Trước kỳ báo cáo

Trong kỳ báo cáo

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7
8

Số lượng sản phẩm đã được sử dụng hoặc tiêu thụ và doanh thu bán sản phẩm (nếu
có) Bảng 2

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Số lượng

Doanh thu. tr.đ.

Đơn vị sử dụng
Tổng cộng:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương