BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 479.32 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích479.32 Kb.
1   2   3   4

NGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Bộ, ngành ........................................... Mẫu số 7

T
(Ban hành kèm theo Thông tư số10/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ
ỉnh, thành phố .................................BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

(Tính đến ngày 31/12/2003)Số TT

TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Tổng số

Chia theo lĩnh vực

Chia theo ngạch viên chức

Chia theo trình độ đào tạo

Chia theo độ tuổi

Đảng viên

Phụ nữ

Dân tộc ít người

Giáo dục

Y tế

NCKH

VHTT

Khác


CVCC

CVC


TĐ CV

TĐ CS

Còn lại

Chuyên môn

Chính trị

Tin học

Ngoại ngữ

Dưới 30

Từ 30 đến 50

Trên 50 đến 60

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Còn lại

Cao cấp

Trung cấp

Đại học

Chứng chỉ

Anh văn

Ngoại ngữ khác

Tổng số

Tđó: Nữ: 54

Nam:59


Trên tuổi nghỉ hưu

Đại học

Chứng chỉ

Đại học

Chứng chỉ
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.................., ngày tháng nămNGƯỜI LẬP BẢNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương