Bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi céng hoµ X· Héi chñ nghüa viöt namtải về 1.68 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Bé LAO §éNG - TH¦¥NG BINH

Vµ X· HéI

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè / /Q§-BL§TBXH

ngµy th¸ng n¨m cña Bé tr­ëng Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi)




Tªn nghÒ: Kü thuËt thiÕt bÞ s¶n xuÊt d­îc

M· nghÒ: 40521207

Tr×nh ®é ®µo t¹o: Trung cÊp nghÒ

§èi t­îng tuyÓn sinh: - Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng hoÆc t­¬ng ®­¬ng;

- Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së vµ t­¬ng ®­¬ng cã bæ sung v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng theo QuyÕt ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o ban hµnh;Sè l­îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 38

B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ

1. MôC TI£U §µO T¹O1.1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp

-KiÕn thøc:

+ Tr×nh bµy ®­îc chøc n¨ng, cÊu t¹o c¬ b¶n cña c¸c thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc phÈm;

+ Tr×nh bµy ®­îc nguyªn lý ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc;

+ BiÕt ®­îc quy tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc;

- Kü n¨ng:

+ L¾p ®Æt thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc y tÕ ®óng kü thuËt;

+ VËn hµnh thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc y tÕ ®óng quy tr×nh;

+ Thùc hiÖn ®­îc c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng th­êng xuyªn, b¶o d­ìng ®Þnh kú thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc y tÕ;

+ Ph¸t hiÖn ®­îc c¸c sù cè vµ söa ch÷a ®­îc c¸c h­ háng th«ng th­êng cña c¸c thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc y tÕ;

+ LËp sæ lý lÞch m¸y vµ ghi chÐp theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc.

+ Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp hoÆc tæ chøc lµm viÖc theo nhãm.1.2. ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc - ThÓ chÊt vµ Quèc phßng

- ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc:

- TiÕp thu ®­îc truyÒn thèng d©n téc, hiÓu biÕt ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc; sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, hiÓu biÕt vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n; trung thµnh víi Tæ quèc;

- Cã ®¹o ®øc vµ l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã ý thøc tæ chøc kû luËt trong lao ®éng, cã vèn hiÓu biÕt x· héi, cã kü n¨ng sèng ®Ó sèng tù lËp, cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi.

- ThÓ chÊt, Quèc phßng:

- Cã ®ñ søc khoÎ theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ, Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi ®Ó sau khi tèt nghiÖp cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tù t¹o viÖc lµm hoÆc häc lªn tr×nh ®é cao h¬n;

- Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ quèc phßng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc.

2. THêI GIAN CñA KHO¸ HäC Vµ THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU2.1. Thêi gian cña kho¸ häc vµ thêi gian thùc häc tèi thiÓu

- Thêi gian ®µo t¹o: 2 n¨m

- Thêi gian häc tËp: 104 tuÇn

- Thêi gian thùc häc tèi thiÓu: 2660 h

- Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n vµ thi: 370 h. Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 200 h

2.2. Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu:

-Thêi gian häc c¸c m«n chung b¾t buéc: 210 h

-Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2450 h

Trong ®ã : + Thêi gian häc b¾t buéc : 2000 h

+ Thêi gian häc tù chän : 450 h

+ Thêi gian häc lý thuyÕt : 601 h

+ Thêi gian thùc hµnh : 1849 h

3. DANH MôC C¸C M¤N HäC, M¤ §UN §µO T¹O nghÒ B¾T BUéC; THêI GIAN Vµ PH¢N Bæ THêI GIAN, §Ò C¦¥NG CHI TIÕT CH¦¥NG TR×NH CñA TõNG M¤N HäC/M¤ §UN §µO T¹O B¾T BUéC3.1. Danh môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc:


M· MH, M§

Tªn m«n häc, m« ®un

Thêi gian ®µo t¹o

Thêi gian cña m«n häc,m«-®un(giê)

N¨m häc

Häc kú

Tæng sè

Lý thuyÕt

Thùc hµnh

KiÓm tra

I

C¸c m«n häc chung210

84

126
MH01

ChÝnh trÞ

1

2

30

28

2
MH02

Ph¸p luËt

1

1

15

14

1
MH03

Gi¸o dôc thÓ chÊt

1

1

30

0

30
MH04

Gi¸o dôc quèc phßng

1

1

45

14

31
MH05

Tin häc c¬ b¶n

1

1

30

0

30
MH06

Ngo¹i ng÷

1

1

60

28

32

II

C¸c m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc3320

912

2294

120

II.1

C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt c¬ së585


MH07

H×nh ho¹ -vÏ kü thuËt

1

1

75

52

18

5

MH08

Kü thuËt ®iÖn

1

1

90

54

30

6

MH09

Kü thuËt xung

2

3

75

58

12

5

MH10

Linh kiÖn ®iÖn tö

1

2

75

33

39

3

MH11

Kü thuËt m¹ch ®iÖn tö

1

2

90

48

36

6

MH12

Kü thuËt sè

2

3

90

37

47

6

MH13

Kü thuËt ®o l­êng

2

3

90

45

40

5

II.2

C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n nghÒMH14

An toµn lao ®éng

2

4

45

32

10

3

MH15

C«ng nghÖ bµo chÕ d­îc phÈm

2

4

45

41
4

MH16

Kü thuËt sÊy

3

5

45

42
3

MH17

§iÒu khiÓn tù ®éng

2

3

60

20

36

4

MH18

Kü thuËt lËp tr×nh PLC1

2

4

45

22

20

3

M§19

M¸y Ðp vØ

2

4

30

10

18

2

M§20

HÖ thèng sö lý n­íc

2

4

30

14

14

2

M§21

M¸y trén siªu tèc

3

5

45

14

28

3

M§22

Nåi hÊp tiÖt trïng

3

5

45

14

28

3

M§23

Tñ sÊy tÇng s«i

3

5

45

14

28

3

M§24

HÖ thèng thuû lùc

3

5

45

14

28

3

M§25

M¸y dËp viªn

3

5

30

10

18

2

M§26

HÖ thèng khÝ nÐn

3

5

60

20

36

4

M§27

ThiÕt bÞ l¹nh trong s¶n xuÊt d­îc

3

5

45

14

28

3
Thùc hµnh, thùc tËp tèt nghiÖp800
800Thùc tËp t¹i c¬ së

3

6

400

0

400Thùc tËp tèt nghiÖp

3

6

200

0

200Thi tèt nghiÖp

3

6

200

0

200C¸c m«n häc tù chän b¾t buéc chän 675h675

0

675Tæng céng:1200

608

514

78


3.2. §Ò c­¬ng chi tiÕt ch­¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc

(Néi dung chi tiÕt ®­îc kÌm theo t¹i phô lôc 1A, 2A)

4. H¦íNG DÉN Sö DôNG CH¦¥NG TR×NH KHUNG TR×NH §é TRUNG CÊP NGHÒ §Ó X¸C §ÞNH CH¦¥NG TR×NH D¹Y NGHÒ:

Ch­¬ng tr×nh khung ®µo t¹o lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cô thÓ ho¸ c¬ cÊu néi dung, sè m«n häc, thêi l­îng cña c¸c m«n häc, tû lÖ thêi gian gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh, thùc tËp cña kho¸ häc 3 n¨m ®­îc cÊu tróc thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh vµ ph©n bè hîp lý vÒ thêi gian theo quy ®Þnh cña ch­¬ng tr×nh khung tr×nh ®é trung cÊp nghÒ, nh»m ®¸p øng môc tiªu vµ yªu cÇu chÊt l­îng ®µo t¹o. Ch­¬ng tr×nh khung nµy chØ ¸p dông cho h×nh thøc ®µo t¹o chÝnh quy theo biªn chÕ, c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh«ng chÝnh quy ®­îc thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh khung riªng.

4.1. H­íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian cho c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän:

- C¸c m«n häc tù chän ®­îc bè trÝ trong häc kú 3 vµ häc kú 4;

- Häc kú 4 bè trÝ: 05 m« ®un

- Häc kú 5 bè trÝ: 05 m« ®unTrong ®ã yªu cÇu tèi thiÓu ng­êi häc ph¶i ®¨ng ký tham gia häc c¸c m« ®un tù chän Ýt nhÊt cã tæng sè thêi gian : 450 giê

4.2. H­íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ®Ò c­¬ng chi tiÕt ch­¬ng tr×nh cho m«n häc, m«n ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän

4.2.1. Danh môc môc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän vµ ph©n phèi thêi gian:

M· MH, M§

Tªn m«n häc, m« ®un (kiÕn thøc kü n¨ng tù chän )

Thêi gian ®µo t¹o

Thêi gian cña m«n häc, m« ®un (giê)

N¨m häc

Häc kú

Tæng sè

Lý thuyÕt

Thùc hµnh

KiÓm tra

M§41

Kü thuËt lËp tr×nh PLC3

3

5

60
56

4

M§42

Kü thuËt thiÕt bÞ xÐt nghiÖm sinh ho¸

2

4

75

24

46

5

M§43

Kü thuËt thiÕt bÞ xÐt nghiÖm miÔn dÞch

2

4

75

21

49

5

M§44

Kü thuËt thiÕt bÞ xÐt nghiÖm ®iÖn gi¶i – khÝ m¸u

3

5

75

13

57

5

M§45

Kü thuËt thiÕt bÞ xÐt nghiÖm huyÕt häc

3

5

75

14

56

5

M§46

KÝnh hiÓn vi

2

4

75

16

54

5

M§47

Dao mæ ®iÖn cao tÇn

2

4

75

28

42

5

M§48

M¸y ghi sãng ®iÖn tim

3

5

75

28

42

5

M§49

M¸y ghi sãng ®iÖn n·o

2

4

75

28

42

5

M§50

M¸y theo dâi bÖnh nh©n

3

5

75

28

42

5

M§51

M¸y ph¸ rung tim

2

4

75

28

42

5

M§52

ThiÕt bÞ trÞ liÖu sãng ng¾n

3

5

75

28

42

5

M§53

Kü thuËt thiÕt bÞ h×nh ¶nh y tÕ 1

2

4

75

30

40

5

M§54

Kü thuËt thiÕt bÞ h×nh ¶nh y tÕ 2

3

5

75

30

40

5

M§55

M¸y siªu ©m

3

5

30

13

15

2

Tæng céng:1065

329

665

71


4.2.2. H­íng dÉn x¸c ®Þnh ®Ò c­¬ng chi tiÕt ch­¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän:

(Néi dung chi tiÕt ®­îc kÌm theo t¹i phô lôc 3A)

4.4. H­íng dÉn x©y dùng ch­¬ng tr×nh chi tiÕt cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän:

- C¸c m«n häc, m« ®un tù chän ®­îc x©y dùng theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn hoÆc theo chuyªn m«n s©u, hoÆc theo h­íng më réng kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ;

- §Ó ph¸t triÓn chuyªn m«n th× c¸c m«n häc ®­îc x©y dùng cËp nhËt theo sù ph¸t triÓn, tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÒ nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ s¶n xuÊt d­îc y tÕ;

- §Ó më réng ®­îc kiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ c¸c m«n häc ®­îc x©y dùng theo c¸c nghÒ cã liªn hÖ g¾n víi nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc y tÕ, nh­ nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ h×nh ¶nh y tÕ, nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ ®iÖn tö y tÕ, nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ xÐt nghiÖm y tÕ, nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ c¬ ®iÖn y tÕ vµ c¸c m«n häc m« ®un nµy còng ®ù¬c cËp nhËt theo tiÕn bé cña chuyªn ngµnh t­¬ng øng4.5. H­íng dÉn kiÓm tra sau khi kÕt thóc m«n häc, m« ®un ®µo t¹o vµ h­íng dÉn thi tèt nghiÖp

4.5.1. KiÓm tra kÕt thóc m«n häc

- H×nh thøc kiÓm tra hÕt m«n: cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau: ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm, bµi tËp thùc hµnh.

- Thêi gian kiÓm tra: + Lý thuyÕt: kh«ng qu¸ 120 phót

+ Thùc hµnh: kh«ng qu¸ 8 h4.5.2. Thi tèt nghiÖp


Sè TT

M«n thi

H×nh thøc thi

Thêi gian thi

1

ChÝnh trÞ

ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm

Kh«ng qu¸

120 phót


2

KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ:

- Lý thuyÕt nghÒ


- Thùc hµnh nghÒ

- M« ®un tèt nghiÖp (tÝch hîp lý thuyÕt víi thùc hµnh)


ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c nghiÖm,

Bµi thi thùc hµnh

Bµi thi lý thuyÕt vµ thùc hµnh


Kh«ng qu¸ 180 phót


Kh«ng qu¸ 24h

Kh«ng qu¸ 24h4.6. H­íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i kho¸ (®­îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®ù¬c môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn:

- Tham quan c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, söa ch÷a, kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ, ViÖn nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ;

- Tæ chøc c¸c héi th¶o, héi nghÞ khoa häc giíi thiÖu vµ tr×nh bµy c¸c tiÕn bé, c«ng nghÖ míi vµ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i do c¸c h·ng trong vµ ngoµi n­íc thùc hiÖn;

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¸ng t¹o, nghiªn cøu khoa häc trong häc sinh , sinh viªn;

- Tæ chøc c¸c sinh ho¹t chuyªn ®Ò.

4.7. C¸c chó ý kh¸c:

- TÊt c¶ c¸c m«n häc/ m«®un ®Òu lµ m«n kiÓm tra. §iÓm tæng kÕt ®­îc tÝnh theo ®iÒu 12 cña Quy chÕ thi, kiÓm tra vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp trong d¹y nghÒ hÖ chÝnh quy (ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 14/2007/Q§-BL§TBXH ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi).

- Nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o ®­îc ®­a ra kÌm theo c¸c m«n häc lµ nh÷ng tµi liÖu ®­îc sö dông ®Ó tham kh¶o x©y dùng ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc/m«®un vµ ®©y còng lµ tµi liÖu cho gi¸o viªn vµ ng­êi häc cã thÓ sö dông ®Ó gi¶ng d¹y, häc tËp.

- §èi víi c¸c c¬ së thùc tËp ngoµi tr­êng ®µo t¹o nghÒ kü thuËt thiÕt bÞ s¶n suÊt d­îc bao gåm: c¸c c¬ së s¶n xuÊt d­îc phÈm, c¸c bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn huyÖn, tuyÕn tØnh (thµnh), tuyÕn trung ­¬ng; c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa tuyÕn tØnh (thµnh), tuyÕn trung ­¬ng cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ y tÕ phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc Bé y tÕ quy ®Þnh, cã Phßng vËt t­ kü thuËt (hoÆc t­¬ng ®­¬ng) víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt ®ñ kh¶ n¨ng h­íng dÉn thùc tËp; c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ cña ViÖt nam hoÆc n­íc ngoµi cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt ®ñ kh¶ n¨ng h­íng dÉn thùc tËp./.


KT. Bé TR¦ëNG

Thø Tr­ëng  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương