BỘ khoa học và CÔng nghệ Số: 474/QĐ-bkhcntải về 11.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.03 Kb.
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 474/QĐ-BKHCNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển

tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2012-2013BỘ TRƯỞNG


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ đề xuất của các đơn vị về hỗ trợ thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong 2 năm 2013-2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2013-2014 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thư ký, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;- Lưu: VT, SHTT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Tùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương