BỘ giáo dục và đÀo tạo trưỜng đẠi học cần thơ khoa khoa học -viện nc&pt công nghệ sinh họCtải về 1.3 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Thí nghiệm 4: Theo dõi sự phát triển của nấm men YEB theo thời gian
Bảng 13: Kết quả đo OD600nm theo dõi sự phát triển của nấm men Sacharomyces cerevisia YEB theo thời gian


Môi
trường

Thời
gian
(giờ)

Độ pha
loãng


Đối chứngLần 1


Lần 2


Lần 3


Lần 4

Trung bình

Môi trường đạm pepton (C1)3

10

0,036

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

60,074

0,075

0,078

0,070

0,074

90,247

0,248

0,256

0,207

0,240

150,714

0,702

0,718

0,687

0,705

180,802

0,798

0,832

0,795

0,807

210,826

0,820

0,858

0,802

0,827

240,844

0,824

0,881

0,829

0,845


0,865 0,869 0,882 0,868

270,856

300,904

0,901

0,906

0,917

0,907

Môi trường đạm trùn quế (C5)3

10

0,037

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

60,081

0,081

0,081

0,085

0,082

90,283

0,282

0,268

0,276

0,277

150,746

0,719

0,691

0,714

0,718

180,860

0,809

0,832

0,803

0,826

210,851

0,862

0,905

0,906

0,881

240,916

0,856

0,875

0,848

0,874

270,889

0,905

0,892

0,940

0,907

300,955

0,984

0,971

0,929

0,960Bảng 14: Kết quả thống kê theo từng thời điểm tăng trưởng của nấm men S. cerevisiae.


Thời gian tăng trưởng
(giờ)

Pepton (OD*600nm)Trùn quế thủy phân
(OD*600nm)

3

0,008a

0,008a

6

0,074b

0,082a

9

0,240b

0,277a

15

0,705a

0,718a

18

0,807a

0,826a

21

0,827b

0,881a

24

0,845a

0,874a

27

0,868b

0,907a

30

0,907b

0,960a

*Các giá trị trung bình trong cùng một hàng có cùng chữ t không khác bit có ý nghĩa
(p<0,05)
Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.000120125 1 0.000120125 16.11 0.0070

Within groups 0.00004475 60.00000745833

----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 0.000164875 7
Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc
-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.07425 X

C5 4 0.082 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 *-0.00775 0.00472526

--------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.
ANOVA Table for OD 600nm by Nghiem thuc
Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.00285012 1 0.00285012 10.69 0.0170

Within groups 0.00159975 6 0.000266625

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.) 0.00444987 7
Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc
-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.2395 X

C5 4 0.27725 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 *-0.03775 0.0282524

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.


Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.0002645 1 0.0002645 0.75 0.4191

Within groups 0.0021095 6 0.000351583

----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 0.002374 7
Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc
-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.70525 X

C5 4 0.71675 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 -0.0115 0.0324428

--------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

ANOVA Table for OD 600nm by Nghiem thuc


Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.000741125 1 0.000741125 1.54 0.2607

Within groups 0.00288475 6 0.000480792

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.) 0.00362587 7

Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc


-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.80675 X

C5 4 0.826 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 -0.01925 0.0379387

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.


Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.0059405 1 0.0059405 8.70 0.0256

Within groups 0.004097 6 0.000682833

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.) 0.0100375 7

Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc


-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.8265 X

C5 4 0.881 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 *-0.0545 0.0452128

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.

ANOVA Table for OD 600nm by Nghiem thuc


Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.00171113 1 0.00171113 2.16 0.1922

Within groups 0.00475775 6 0.000792958

----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 0.00646888 7
Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc
-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.8445 X

C5 4 0.87375 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 -0.02925 0.0487225

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.


Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.0029645 1 0.0029645 8.93 0.0244

Within groups 0.001991 6 0.000331833

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.) 0.0049555 7
Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc
-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.868 X

C5 4 0.9065 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 *-0.0385 0.0315184

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.

ANOVA Table for OD 600nm by Nghiem thuc


Analysis of Variance

----------------------------------------------------------------------------- Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value

----------------------------------------------------------------------------- Between groups 0.00556512 1 0.00556512 18.26 0.0052

Within groups 0.00182875 6 0.000304792

----------------------------------------------------------------------------- Total (Corr.) 0.00739387 7
Multiple Range Tests for OD 600nm by Nghiem thuc
-------------------------------------------------------------------------------- Method: 95.0 percent LSD

Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups

-------------------------------------------------------------------------------- C1 4 0.907 X

C5 4 0.95975 X

-------------------------------------------------------------------------------- Contrast Difference +/- Limits

-------------------------------------------------------------------------------- C1 - C5 *-0.05275 0.0302069

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.PHỤ LỤC 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
I. Định lượng nitơ tổng số bằng phương pháp Kjeldahl
1. Nguyên tắc
Tất cả các dạng nitơ có trong cơ thể hay trong các mô được gọi là nitơ tổng số, nitơ có trong thành phần acid amin của protein là nitơ protein. Nitơ không có trong thành phần protein như các muối vô cơ, acid nitric, các acid amin tự do, các peptid, ure…. là nitơ phi protein.
Nitơ tổng số = Nitơ protein + Nitơ phi protein
Trước tiên mẫu được vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác. Các phản ứng của quá trình vô cơ hóa xảy ra như sau:
2H2SO4 2H2O + 2SO2 + O2


Oxy tạo thành trong phản ứng lại oxy hóa các nguyên tố khác. Các phân tử chứa nitơ dưới tác dụng của H2SO4 tạo thành NH3. NH3 kết hợp với H2SO4 dư tạo thành (NH4)2SO4 tan trong dung dịch.

NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4


Đẩy NH3 ra khỏi dung dịch bằng NaOH, hấp thụ NH3 bằng dung dịch H3BO3
chứa chất chỉ thị, sau đó đem chuẩn độ bằng dung dịch H2SO4 0,1N (NH4)2SO4 + NaOH Na2SO4 + H2O + 2NH3


2NH4OH + 4H3BO3 (NH4)2B4O7 + 7H2O (NH4)2B4O7 + H2SO4 (NH4)2SO4 + H3BO32. Tiến hành
a. Vô cơ hóa mẫu
Cân khoảng 0,3-0,5 gam mẫu cho vào bình Kjeldahl, thêm vào 10ml H2SO4 đậm đặc và một ít bột xúc tác đun trên bếp. Nhiệt độ và thời gian gia nhiệt được chọn tuỳ thuộc vào mẫu phân tích (nhiệt độ 300-4000C). Vô cơ hóa mẫu đến khi thu được dung dịch trong suốt không màu hoặc có màu xanh lơ của CuSO4, để nguội đến nhiệt độ phòng.

b. Chuẩn bị chưng cất đạm
Chuẩn bị dung dịch ở bình hứng NH3, dùng pipet cho vào bình hứng 20ml acid boric, có thêm 6 giọt chất chỉ thị (Bromocresolgreen và metyl đỏ) đặt bình vào hệ thống sao cho đầu ống sinh hàn ngập trong dung dịch .
Sau khi vô cơ hóa mẫu hoàn toàn, lắp bình Kjeldahl vào hệ thống cất đạm.
Sau đó thêm vào khoảng 10ml NaOH 30%. Quan sát khi dung dịch trong bình chuyển sang màu xanh đen, chứng tỏ dung dịch trong bình cất đã đủ kiềm để đẩy NH3 ra khỏi (NH4)2SO4. Bắt đầu chưng cất đạm cho đến khi dung dịch trong bình hứng đạt 80-100ml (thời gian khoảng 5 phút). Dùng nước cất để rửa đầu ống sinh

hàn, lấy bình hng ra và đem đi chuẩn độ bằng H2SO4 0,1N


3. Tính kết quả

Hàm lượng nitơ tổng số (%) =


0,00142 x VH2SO4 x 100 m

Trong đó:


V: thể tích H2SO4 0,1 N dùng để chuẩn độ (ml)
m: khối lượng nguyên liệu vô cơ hoá (g)
0,00142: Số g nitơ tương đương với 1 ml H2SO4 0,1N
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương