Application form productstải về 226.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích226.91 Kb.
APPLICATION FORM PRODUCTS

(BẢO MẬT)I - COMPANY DATA /THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

COMPANY NAME :

Tên doanh nghiệp:

-

-


COMPANY ADDRESS:


Địa chỉ:

Mã số thuế :-

Tel/điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

REGISTED OFFICE ADDRESS:

Địa chỉ khác ngoài trụ sở chính:

Địa chỉ:-

Mã số thuế :

Tel/điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

Number of staff on site:

Tổng số nhân viên:

-

Sales/Doanh thu

CONTAC PERSON:

Người liên hệFull Name/Họ và tên:

Position/Chức vụ:

Tel :

Fax:

Email:

Top Manager:

Lãnh đạo:

Full Name/Họ và tên:

Position/Chức vụ:

Tel :

Fax:

Email:

Product s/ Tổng số sản phẩm :

Total number of products applied for Halal Certification/Tổng số sản phẩm áp dụng cho chứng nhận Halal:

Total number of products produced/processed in this plant/Tổng số sản phẩm sản xuất /chế biến tại nhà máy:

Total number of products not applied for Halal Certification/

Tổng số sản phẩm không áp dụng cho chứng nhận Halal:

-


-

-TYPE OF BUSINESS :

Loại hình doanh nghiệp:

 State Owned /Quốc doanh

 Private/Tư nhân
 Joint Stock/ Cổ phần

 Joint Venture/ Liên doanh
 Partnership/Hợp danh

 Limited/ Trách nhiệm HH
 Foreign/Nước ngoài

 Other/Thành phần khác
TYPE OF CERTIFICATION :

 Initial/Đánh giá ban đầu  Renewal/ Chứng nhận lại
II - PRODUCT TO BE CERTIFIED- THÔNG TIN SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HALAL

Note/ghi chú: HVN agrees that information submitted will be dealt with in strict confidence and will not be used for other than evaluating this product for certification./HVN cam kết những thông tin này đảm bảo bí mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích đánh giá sản phẩm Halal.


N0/STT

List of Products/ Danh sách sản phẩm

List of Ingredients Danh sách các nguyên liệu của từng sản phẩm

Name of Suppliers

Tên nhà cung cấp

DATE/ NGÀY:AUTHORISED SIGNATORY/GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)
III - HVN ONLY/ DÀNH CHO HVN

CERTIFICATION/REGISTRATION REQUIRED;

Customer Code:

Available accreditations:
An Dao, Trauquy, Gialam, Hanoi, Vietnam

Tel/Fax: +84.43266.5095

Mobile:0936220768

Email: halalvietnam.ichc@gmail.com

Web: www.halal-vietnam.vnTeam Leader:
Team Member:
Reviewed by (Sign.):

Authorized by (Sign.):

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương