ÑAØn oâNG. Truyeän ngaén cuûa Mai Böûu Minhtải về 23.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích23.64 Kb.


ÑAØN OÂNG.

Truyeän ngaén cuûa Mai Böûu Minh.
Thaønh nghe tieáng xe gắn maùy döøng tröôùc coång nhaø, nhìn ra thaáy Thaûo-vôï mình - vöøa rôøi caùi yeân xe gaén maùy do Taâm chôû veà. Hình nhö vôï anh coøn noùi lôøi caûm ôn vaø Taâm töôi cöôøi gaät guø ñaàu tröôùc khi cho xe chaïy ñi.

-Sao khoâng ñoùn xe ñoø veà? Nhôø ngöôøi ta ñöa, ñeå maéc nôï…

-Em chôø hoaøi khoâng coù xe, môùi chòu cho noù ñöa veà.

-Sao laïi khoâng coù xe. Böõa nay xe ñoø laät heát roài aø? Hay taïi khoaùi ñi xe…

Nghe gioïng gaét goûng cuûa anh, Thaûo toû veû khoù chòu nhöng nín nhòn im laëng ñi voâ nhaø. Thaønh nhìn theo vaø khoâng khoûi böïc boäi khi nhaän ra vôï mình vaãn ñeïp ñuùng nhö baïn beø hay khen ngôïi. Maø ñaøn baø ai chaúng khoaùi nghe nhöõng lôøi ngon ngoït, nònh ñaàm. Maáy thaèng baïn cuûa anh ñeán nhaø chôi deûo moàm, deûo mieäng ngoït lôøi taùn: “OÁi giôøi ôi! Chò Thaûo gaàn boán möôi maø y nhö coøn hai möôi maáy, oâng Thaønh coù caàn ngaém nghía ai nöõa ”. Chæ coù vaäy thoâi maø vôï anh vui veû lo moài, lo röôïu vaø doïn deïp khoâng neà naø khoù nhoïc, khoâng keâu ca chi. ÔÛ cô quan cuûa Thaûo, vôï anh chaéc cuõng thöôøng xuyeân nghe nhöõng lôøi nònh ñaàm cho neân coù luùc ñaõ traùch anh: “Em aên maëc sao anh cuõng cheâ”. ÔØ, anh coù hay cheâ nhöõng boä ñoà moâñen maø vôï anh nghe baïn beø ruû reâ may maëc bôûi leõ maëc nhöõng boä ñoà aáy troâng Thaûo quyeán ruõ hôn, haáp daãn hôn. Thaønh töï bieát mình ích kyû chæ muoán vôï thaät haáp daãn, thaät quyeán ruõ trong aùnh maét cuûa mình chôù vôùi nhöõng caëp maét ñaøn oâng khaùc thì. . .

** *


Caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc caùc huyeän, thò ñöôïc choïn ñi tham quan ñôït naøy taäp trung ôû vaên phoøng Sôû vaø baét ñaàu cuoäc haønh trình. Thaønh ngoài baêng thöù hai, phía sau löng taøi xeá, moät vò trí thuaän lôïi ñeå quan saùt quaõng ñöôøng phía tröôùc. Moät gioïng noùi trong treûo, ngoït ngaøo eâm eâm:

-Anh, cho em ngoài caïnh nghe.

-ÔØ, coâ töï nhieân. Thaønh vöøa noùi vöøa laãn traùnh caùi nhìn ñaày ma löïc cuûa moät ñoâi maét ñen laùy, to, troøn neùp döôùi ñoâi maøy thanh maûnh nhö laù lieãu. Moät phuï nöõ ñeïp, traïc ba möôi tuoåi, vai ñeo tuùi xaùch, khom khom ngöôøi ñònh ngoài xuoáng beân caïnh anh. Thaønh töï nhieân giang tay quô tôø baùo nhö phuûi buïi treân baêng gheá beân caïnh, moät cöû chæ raát ö laø lòch söï chöa töøng coù vôùi anh. Phaûi chaêng, ngöôøi phuï nöõ xinh ñeïp, maét toâ mi xanh, maù ñaùnh phaán hoàng, sang troïng trong chieác vaùy coå vuoâng hôi roäng nhö ñeå khoe sôïi daây chuyeàn vaøng maët caåm thaïch ñong ñöa ngay phaàn loõm treân khuoân ngöïc nöûa kín, nöûa hôû tröôùc maët ñaõ thuùc giuïc anh coù moät cöû chæ ñeïp. Thaønh coøn nghe tieáng “Caûm ôn anh” ngoït ngaøo phaùt ra töø ñoâi moâi hình traùi tim toâ son ñaäm cuûa coâ naøng.

Xe laên baùnh, chuùt sau, Thaønh vaø Xuaân (teân coâ gaùi) ñaõ töï nhieân nhö hai ngöôøi quen bieát tröôùc. Cuõng deã hieåu thoâi, hai ngöôøi coâng taùc cuøng ngaønh, Xuaân töï giôùi thieäu ñang laøm ôû thò xaõ, ñaõ coù choàng, ñöôïc hai ñöùa con, ñöùa nhoû ñang hoïc lôùp moät. Thaønh cuõng töï giôùi thieäu veà vôï, con cuûa mình nhö ñeå xaùc laäp moái quan heä baïn beø neân caû hai thoaûi maùi, töï nhieân côûi môû hôn.

Ñeán beán phaø, xe döøng laïi, Thaønh thaáy Xuaân ngoù tröôùc ngoù sau nhö tìm caùi gì. Thaáy anh nhìn, Xuaân thì thaàm : “Em muoán mua ít kyù nhaõn aên cho ñôõ buoàn nguû”. Thaønh khoâng noùi gì, ñaåy cöûa kính beân hoâng xe, thoø ñaàu ra vaø moät ñöùa beù chaïy tôùi, anh noùi moät caâu, noù quay ñi, chuùt sau trôû laïi vôùi boïc nhaõn treân tay, Thaønh moùc tieàn traû vaø môû boïc môøi Xuaân.

-Caûm ôn. Ñi xe, em thích aên vaët laém nhöng moãi khi ñi vôùi oâng xaõ, oång hay la laém. Anh chaéc laø chieàu chò nhaø laém.

Nghe Xuaân noùi, Thaønh chæ mæm cöôøi khoâng noùi gì. Moãi naêm ñi veà queâ vôï qua phaø, qua baéc, vôï vaø con anh hay ñoøi mua nem, mua traùi caây aên doïc ñöôøng nhöng ñeàu bò anh ngaên caûn. Anh khoâng thích mua gì ôû nhöõng choã deã bò löôøng gaït nhö beán xe, beán phaø. Anh hay noùi : “Coù theøm thì veà nhaø anh mua cho aên tôùi möùc chaùn thoâi, ñöøng coù ñoøi aên doïc ñöôøng…”.

Khoâng bieát coù phaûi taïi aên quaù nhieàu hay vì khoâng quen ñi xe neân Xuaân ñaõ muoán oùi. Thaønh môû vali laáy daàu gioù vaø boïc nylon ñeå giuùp Xuaân. Luùc naøy, Thaønh môùi thaáy tính caån thaän, chu ñaùo cuûa vôï mình quaû khoâng thöøa. Moãi khi anh ñi ñaâu, Thaûo ñeàu töï tay choïn löïa quaàn aùo, khaên tay, khaên maët, khaên taém, xaø phoøng, kem baøn chaûi ñaùnh raêng, thuoác caûm thoâng thöôøng, daàu gioù, thaäm chí caû löôõi lam caïo raâu, ñoà caét moùng tay,v..v. Nhôø vaäy, giôø ñaây anh môùi ñöôïc Xuaân khen : “Anh chu ñaùo quaù. ” Vaø Xuaân yeân taâm hôn khi thieáp ñi ñaõ ngaõ ñaàu töïa vaøo vai Thaønh. Thaønh khoâng nôõ ruùt vai mình ra, toäi nghieäp cho coâ baïn môùi quen naøy laém.

Vaø töø ñoù, treân suoát chuyeán ñi tham quan, Thaønh ñöông nhieân trôû thaønh choã döïa tinh thaàn cuûa Xuaân vaø khoâng ngôø, anh laïi deã daøng laø moät ngöôøi ñaøn oâng chu ñaùo, taän tình khi quan taâm chaêm soùc Xuaân. Töï nhieân anh caûm thaáy coù traùch nhieäm phaûi giuùp ñôõ Xuaân vaø giuùp ñôõ vôùi caû nieàm vui, khoâng heà coù chuùt phieàn toaùi. Anh ñaõ saün saøng noùi nhöõng lôøi aân caàn, ngoït ngaøo, thaân thieát: “Ñeå toâi mua giuøm cho”, “Xuaân khoûe chöa?”, “Böõa nay troâng Xuaân khoûe ra, töôi taén hôn,v..v…

Xuaân caûm thaáy sung söôùng ñöôïc Thaønh quan taâm chaêm soùc, nhaát laø luùc baét anh phaûi ñöùng troâng chöøng maáy tuùi xaùch chôø coâ vaøo nhaø veä sinh röûa maët, baét anh chôø coâ choïn caûnh chuïp hình v..v. Chæ caàn thænh thoaûng coâ noùi leân lôøi caûm phuïc : :"Anh chu ñaùo quaù, chò nhaø thaät coù phöôùc. ”, “Chaéc vôï anh ñöôïc cöng chieàu laém”. Nhöõng luùc aáy, Thaønh chôït nhôù tôùi vôï con trong nhöõng chuyeán ñi cuøng. Haàu nhö, anh chöa bao giôø coù taâm traïng vui veû thoaûi maùi nhö baây giôø. Anh thöôøng hay böïc boäi, khoù chòu khi phaûi chôø, phaûi ñôïi vôï con luùc aên, luùc uoáng, luùc ñi, luùc ñöùng vaø ít khi chieàu yù vôï con ñieàu gì.

***

Töø thò xaõ veà nhaø, Thaønh meät moûi thieáp ñi theo tieáng xe eâm eâm vaø gioù maùt bôûi trôøi ñaõ suïp toái. Ñang thieâm thieáp mô maøng, Thaønh nghe tieáng xe döøng.-Coâ chòu khoù ñöùng, giôø naøy khoâng coøn xe nöõa ñaâu maø chôø. Coù coøn cuõng khoâng coøn choã troáng ñaâu.

-Coâ xuoáng ñaâu?

-Daï! Ngay caàu Maây. Moät gioïng noùi quen thuoäc. Nhaø Thaønh ngay chaân caàu Maây. …Thaûo kia roài. Môùi ñaây xe ñaõ veà ngang cô quan cuûa vôï maø Thaønh khoâng hay. Thaønh chöa kòp caát lôøi goïi vôï thì moät gioïng noùi ñaøn oâng oàm oàm:

-Coâ voâ ngoài treân gheá ñi, ñeå toâi ñöùng cho.

-Daï caùm ôn anh !

Ngöôøi ñaøn oâng ñaõ nhöôøng gheá cho Thaûo ngoài, ñöùng ôû loái ñi giöõa xe phía tröôùc. Thaønh toan leân tieáng goïi vôï nhöng anh ngoài saùt beân trong, baêng gheá sau cuøng, xe chaät, ngaïi laøm ngöôøi ta chuù yù neân im laëng. Sao ñeán giôø naøy Thaûo môùi veà. Khoâng coù xe, laïi khoâng coù ai quen ñeå xin quaù giang veà aø? Thaønh chôït nhôù tôùi anh chaøng Taâm hoâm naøo. ÔØ, chaéc Thaûo töø choái khoâng ñeå anh ta ñöa veà chôù gì . Anh ñaõ khoâng thích vôï mình ñöôïc ngöôøi ñaøn oâng khaùc quan taâm chaêm soùc …Bôûi vì anh raát yeâu vôï. Nhöng anh coù quan taâm chaêm soùc vôï con chu ñaùo nhö Xuaân nghó khoâng? Ô, neáu nhö coù ai ñoù quan taâm chaêm soùc vôï anh nhö anh ñaõ töøng quan taâm chaêm soùc Xuaân suoát chuyeán ñi vöøa roài thì anh seõ nghó gì? Anh seõ bieát ôn ngöôøi ta nhöng maø vaãn thaáy böïc boäi khoù chòu phaûi khoâng? Nhöng, khi thaáy phuï nöõ caàn ñöôïc söï giuùp ñôõ maø mình laøm lô thì mình ñaâu phaûi laø ñaøn oâng !Mai Böûu Minh

.1505 töø.

---------------------------------------------------------

( Hoäi VHNT Tænh An Giang.

43 Nguyeãn Vaên Cöng, Long Xuyeân-An Giang )

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương