Acc vietnam architecture and construction joint stock companytải về 12.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích12.55 Kb.

Acc-vn-0.4
Acc vietnam architecture and construction joint stock company
Tel: (+84) 04.39946902 - Fax: (+84) 04.35740649 - Email: info@accvn.com.vn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------------


®¬n xin tuyÓn dông


Ký hîp ®ång lao ®éng
KÝnh göi: Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc vµ X©y dùng ACC ViÖt Nam.

Tªn t«i lµ (viÕt hoa): Giíi tÝnh: Nam / N÷

Ngµy sinh:

N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró:

NghÒ nghiÖp:

Tèt nghiÖp ngµy ……th¸ng ……n¨m ……... t¹i

Hä tªn ng­êi b¶o l·nh: Tuæi: NghÒ nghiÖp:

§¬n vÞ c«ng t¸c:

Sau khi nghiªn cøu quy chÕ tuyÓn dông c¸n bé cña C«ng ty vµ Bé luËt Lao ®éng cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, t«i cã nguyÖn väng ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng vµ lµm viÖc t¹i C«ng ty. NÕu ®­îc ký hîp ®ång lao ®éng vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty t«i xin høa:


  • Lµm viÖc l©u dµi vµ g¾n bã víi c«ng ty (Ýt nhÊt 5 n¨m) thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ®iÒu kho¶n cña H§L§.

  • Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc: Néi quy, Quy chÕ vµ kû luËt lao ®éng cña C«ng ty vµ ®¬n vÞ.

  • Hoµn thµnh mäi c«ng viÖc mµ C«ng ty vµ ®¬n vÞ giao cho.

  • TÝch cùc tham gia t×m kiÕm c«ng viÖc ®Ó ®ãng gãp cho C«ng ty.

  • NÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng víi cam kÕt trªn ®©y, t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm, chÞu kû luËt tr­íc C«ng ty vµ båi th­êng mäi chi phÝ (theo quy ®Þnh cña C«ng ty) do tËp thÓ vµ C«ng ty ®· g¸nh v¸c vµ bá ra.

KÝnh mong «ng Gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ gi¶i quyÕt.

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!Lêi cam ®oan cña ng­êi b¶o l·nh

T«i xin ®¶m b¶o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ nh÷ng lêi …………………….t«i ®· khai trong ®¬n.Hµ néi, ngµy…..th¸ng…..n¨m 2009

Ng­êi b¶o l·nh

Hµ néi, ngµy…..th¸ng…..n¨m 2009

Ng­êi lµm ®¬n

…………………………………………….Ghi chó:

  • Nh÷ng tr­êng hîp ch­a cã hé khÈu th­êng tró t¹i Hµ Néi, ch­a cã nhµ ë ph¶i cam kÕt tù lo.

C
acc
opyright  2009, ACC.VN.,JSC

ACC-VN APPLICATION - Page of 1

Acc vietnam architecture and construction joint stock company

: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương