4000 Từ Ngữ Thực Hành (4000 Mots Pratiques)tải về 0.67 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích0.67 Mb.
 

Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ 

 

  

4000 Từ Ngữ Thực Hành

(4000 Mots Pratiques)

Năm Mậu Tý 2008
Gồm 4 Ngôn Ngữ :

Anh, Pháp, Việt và Hoa Ngữ

 

 

Préface Par :


Mr PIERRE CHAVEROT Pr.Vũ - Quốc-Thúc

Président du comité 05 du Nguyên Khoa Trưởng

secteur du Rhône (FRANCE) Luật-Khoa Sài-Gòn

de la S.E.M.L.H VIỆT - NAM


 

 

  


4000 TỪ NGỮ THỰC HÀNH

 

  

Hàn Lâm Nguyễn -Phú -Thứ

Giáo Sư & Nhà Văn

 


  •              

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Được trao tặng Huy Chương và Hội Viên :

Bắc Đẩu Bội Tinh (2007)

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

Đ Ngũ Đẳng Hàn Lâm (2003)

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

 

 Lễ trao bằng huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh

Chevalier de la Legion d’ Honneur có Tổng Thống Jacques Chirac ký cho

Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

vào ngày 8 tháng 6 năm 2007 do

Ông Pierre Chaverot

chủ tịch S.E.M.L.H trao tặng
 

 

  

 

 ñ‹ ti‰p nÓi các quy‹n sách cûa tôi Çã th¿c-hiŒn song ng» ViŒt Pháp nhÜ :

- Tìm Hi‹u ñ©i SÓng Và Ngôn Ng» Pháp (Comment Vivre en France et Connaître la Langue Française).

- Ng» V¿ng Th¿c Hành (Vocabulaire Pratique).

- ñiŒn-Toán Th¿c-Hành 1-2-3 (Ordinateur Pratique 1-2-3).

- 4000 TØ Ng» Th¿c Hành 1 (4000 Mots Pratiques 1)

 

N¶i-dung các quy‹n sách k‹ trên, nh¢m Ç‹ góp phÀn cho tÃt cä quš bà con ÇÒng-hÜÖng dù ª quÓc-n¶i hay sÓng räi-rác các nܧc trên th‰-gi§i, muÓn tìm hi‹u Ç©i sÓng, trau giÒi ngôn ng» Phápchuyên môn nghŠ nghiŒp, thì có chúng nó làm tÜ-liŒu cæn-bän bܧc ÇÀu Ç‹ nghiên-cÙu, h†c hÕi, nhÙt là các anh chÎ em h†c-sinh, sinh-viên hay quš bà con ÇÒng-hÜÖng muÓn ljn ÇÃt nܧc Pháp, ngõ hÀu h¶i-nhÆp (intégration) dÍ-dàng, bªi vì : "NhÆp gia tùy tøc, nhÆp giang tùy khúc" ch§ tôi không hŠ có š c°-vÛ s¿ ÇÒng-hóa (Assimilation), Ç‹ bÕ Çi cái tinh-hoa Væn-Hóa Dân-T¶c ViŒt-Nam, mà chúng ta cÀn phäi h†c-hÕi thêm cho thÆt giÕi, càng nhiŠu ngoåi-ng» nhÜ : Anh, Pháp, ñÙc, Hoa Ng» .v.v Ç‹ có dÎp s»-døng khi cÀn, không nh»ng cho bän thân mà còn làm ÇÜ®c nhiŠu viŒc h»u-ích cho xÙ sª, hÖn n»a, chúng ta là ngÜ©i ViŒt-Nam, mà có sÓ vÓn ngôn-ng» ngoåi-quÓc thông-suÓt thì së ÇÜ®c m†i ngÜ©i kính-n‹ n»a.V§i tác-phÄm 4000 TØ Ng» Th¿c Hành (4000 Mots Pratiques) này, tôi Çã suy-nghï rÃt nhiŠu trܧc khi th¿c-hiŒn, tôi cÛng ÇÜ®c các bån thân-h»u xa gÀn, Çû m†i thành phÀn trong xä-h¶i, nhÙt là các bån trong ngành giáo-døc hay sách báo cÛng nhÜ các bÆc Çàn anh khä kính cùng có ÇÒng quan-Çi‹m Üu-tÜ và hoài-bäo lo-l¡ng cho th‰-hŒ trÈ mai sau, Ç‹ tåo ÇiŠu-kiŒn cho các em thanh-thi‰u niên Çã trܪng thành ª häi-ngoåi, Çã tÓt-nghiŒp b¢ng cÃp cao ª xÙ ngÜ©i. NhÜng ti‰c thay không thông-thåo ÇÜ®c ngôn-ng» ti‰ngViŒt, thì làm sao trª vŠ phøc-hoåt cho ÇÃt nܧc quê-hÜÖngViŒt-Nam.

Do vÆy, tôi m§i bÕ nhiŠu thì gi©, ÇÍ th¿c-hiŒn quy‹n m¶t (tome1) trong næm 1998 vØa qua, hôm nay tôi ti‰p tøc th¿c hiŒn quy‹n hai (tome 2) và rÃt hy-v†ng khi có ÇiŠu-kiŒn së ti‰p-tøc th¿c-hiŒn thêm các quy‹n k‰-ti‰p.

V§i tác-phÄm m§i này, sª-dï nó mang cái tên 4000 TØ Ng» Th¿c Hành, bªi vì dân-t¶c cûa chúng ta Çã träi qua hÖn 4000 næm væn-hi‰n, nên tôi m§i måo-mu¶i Ç¥t tên nhÜ th‰, ch§ không phäi chÌ có 4000 TØ Ng» Th¿c Hành, mà nó có th‹ ít ho¥c nhiŠu hÖn.

V§i tác-phÄm m§i này, ÇÜ®c Ç¥t m¶t hình änh, k‰ ljn bên dܧi có tØ-ng» giäi-thích š-nghïa b¢ng cách ngôn-ng» : Anh, Pháp, ViŒtHoa-Ng». (PhÀn Hoa-Ng» do giáo-sÜ LÜu-Tô-Hà phø biên).

V§i tác-phÄm m§i này, có ÇÜ®c là do s¿ tham-khäo nhiŠu sách cùng sÜu-tÀm tài-liŒu, t¿ tåo hình änh cÛng nhÜ thân-h»u thÜÖng cho và cæn-cÙ các quy‹n T¿-ñi‹n làm cæn-bän, Ç‹ gom góp k‰t-thành, cho nên Çôi khi có nh»ng tØ-ng» chuy‹n sang ti‰ng ViŒt-Nam không Çúng š cûa tác-giä. Bªi vì, dân-t¶c và ÇÃt nܧc cûa chúng ta hiŒn nay không có hàn-lâm-viŒn, ª quÓc-n¶i có ba mi‰n ÇÃt nܧc Nam, Trung, B¡c và ª häi-ngoåi thì ÇÒng bào mình sÓng räi-rác cùng kh¡p các nܧc trên th‰-gi§i, có rÃt nhiŠu tØ-ng» không thÓng nhÙt, và cæn cÙ cái gì Ç‹ nói ai Çúng ai sai, låi n»a càng ngày s¿ phát-minh tân-kÿ máy móc, døng-cø xài trong nhà v.v. N‰u chúng ta chuy‹n ngoåi-ng» sang ti‰ng ViŒt thì rÃt khó-khæn vô cùng, Çôi khi có th‹ không ÇÜ®c m†i ngÜ©i tán ÇÒng chÃp nhÆn, th‰ nên m§i có rÃt nhiŠu tác-giä vØa chuy‹n ng» sang ti‰ng ViŒt-Nam, rÒi vi‰t kèm theo ngoåi-ng» k‰ ti‰p ª trong dÃu ngo¥c. Trái låi, n‰u xài toàn ngoåi-ng» thì càng ngày ti‰ng ViŒt cûa chúng ta càng kém khuy‰t Çi, cho nên tác-phÄm này, có ÇiŠu chi sÖ-khuy‰t, xin các bÆc thÙc-giä Çàn anh chÌ giáo thêm, ngõ hÀu b°-túc cho kš tái bän, xin vô-vàn Ça-tå trܧc.

ThÆm chí nhÜ ngài ñÙc Kh°ng Phu-Tº, cÛng phäi khiêm-cung t¿ nhÆn "ThuÆt Nhi BÃt Tác" (ChÌ thuÆt låi mà không sáng tác), cho nên suÓt Ç©i chúng ta còn phäi tìm thÀy, tìm sách, tìm bån mà h†c. Bªi vì, càng h†c càng thÃy dÓt là th‰ Çó.

Tác-phÄm m§i này, nh¢m cÓng-hi‰n cho các em h†c-sinh, sinh viên Çã l§n khôn ª häi-ngoåi, m¥c dù Çã thông-thåo ngoåi-ng», Çã tÓt-nghiŒp b¢ng cÃp cao ª xÙ ngÜ©i, nhÜng ti‰c thay låi kém khuy‰t ngôn-ng» ViŒt-Nam.

Ngoài ra, các em h†c-sinh, sinh-viên cÛng nhÜ quš bà con ÇÒng-hÜÖng ª quÓc-n¶i Çã thông-thåo ti‰ng ViŒt-Nam, nhÜng muÓn trau-giÒi ngoåi-ng», thì cÛng có dÎp h†c hÕi thêm, ngõ hÀu lãnh-h¶i dÍ-dàng và nhanh chóng.ñó là, kÿ v†ng cûa tác-giä, muÓn góp phÀn m†n trong muôn m¶t tài-bÒi væn-hóa.
Tr†ng Xuân, Pháp QuÓc næm Bính TuÃt 2006

Hàn Lâm NguyÍn-Phú-ThÙ

 

  

Giáo-sÜ VÛ-QuÓc-Thúc Nanterre , Ngày 29 tháng 01 næm 2006

Nguyên Khoa-Trܪng (Næm Bính TuÃt 2006)

LuÆt Khoa ñåi-H†c Sàigòn ---------------------

30, Allée Çe L'Arlequin L©i Gi§i ThiŒu

92000 Nanterre - France tác phÄm "4000 TØ-Ng» Th¿c-Hành 2"  •                     cûa Gs NguyÍn-Phú-ThÙ

 

Hè næm 1992, tôi có dÎp Çàm-Çåo v§i giáo-sÜ tåi Paris là ngÜ©i bån trÈ trong ngành giáo-døc, Ç‹ th¿c-hiŒn tác-phÄm ÇÀu : " Comment Vivre en France et Connaître la Langue Française (Tìm Hi‹u ñ©i SÓng Và Ngôn Ng» Pháp)", giáo-sÜ rÃt lo-l¡ng sau khi xuÃt-bän tác-phÄm ÇÀu Ç©i ª häi-ngoåi, mà giáo-sÜ Çã bÕ nhiŠu thì gi© biên-soån, có th‹ khi‰n cho m¶t sÓ ÇÒng-bào chúng ta hi‹u lÀm thiŒn-chí quš báu này, h† së nói tác-phÄm này nhÀm xúc-ti‰n công cu¶c h¶i-nhÆp nh»ng ngÜ©i tœ-nån ViŒt-Nam vào xã-h¶i Pháp, theo tôi thÃy n¶i-dung cûa nó có hai cái l®i trܧc m¡t nhÜ sau :1)- ñÓi v§i ngÜ©i tœ-nån ViŒt-Nam muÓn thÜ©ng trú tåi nܧc Pháp vïnh-viÍn, thì nó có tác-døng tÙc thì, bªi vì Çã ÇÜ®c hܧng-dÅn vŠ Ç©i sÓngngôn ng» Pháp rÃt rõ-ràng, cø th‹ tØ A ljn Z. Tác-phÄm này, không khác là cÄm nang, rÃt h»u-ích, tiŒn l®i ÇÓi v§i ÇÒng bào này.

2)- Trái låi, ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i tœ-nånViŒt-Nam có š-ÇÎnh hÒi-hÜÖng, xây-d¿ng låi ÇÃt nܧc khi hoàn-cänh trª nên thuÆn-l®i, thì nó vÄn h»u-døng, bªi vì, chúng ta bi‰t ÇÜ®c væn minh xÙ ngÜ©i và có th‹ áp-døng cho ÇÃt nܧc quê nhà mình. Ngoài ra, ÇÓi v§i anh chÎ em sinh viên, h†c sinh cÛng nhÜ nh»ng gia-Çình hiŒn ª ViŒt-Nam, muÓn Tìm Hi‹u ñ©i SÓng Và Ngôn Ng» Pháp, trܧc khi sang Pháp Ç‹ du h†c, du-lÎch hay ÇÎnh-cÜ, buôn bán...

Vì nh»ng lš-do k‹ trên, tôi Çã tóm-lÜ®c trong n¶i-dung tác-phÄm và tôi Çã hoan-nghênh viŒc làm rÃt h»u-ích cûa giáo-sÜ lúc nào cÛng hܧng vŠ dân-t¶c và ÇÃt nܧc ViŒt-Nam. ñây là, tác-phÄm h»u-døng cho nh»ng ai muÓn Tìm Hi‹u ñ©i SÓng Và Ngôn Ng» Pháp. Quä thÆt vÆy, sau khi tác-phÄm này phát-hành næm 1994, thì ÇÜ®c giáo-sÜ cho bi‰t không nh»ng ÇÜ®c ÇÒng-bào ViŒt-Nam ûng-h¶ nhiŒt-tình, mà còn có nh»ng vÎ thÙc-giä Pháp ViŒt vi‰t l©i phê-bình khen-ng®i mà tác-giä không ng© ÇÜ®c c°-vÛ vÜ®t mÙc tiên liŒu. Ngoài ra, tôi còn ÇÜ®c bi‰t giáo-sÜ Çã vi‰t nh»ng bän-thäo khác chÜa có dÎp in Ãn nhÜ :

- Vocabulaire Pratique (Ng»-V¿ng Th¿c-Hành)

- Ordinateur Pratique 1,2,3 (ñiŒn-Toán Th¿c-Hành 1,2, 3).

V§i tác-phÄm 4000 Mots Pratiques (4000 TØ Ng» Th¿c-Hành) tôi låi ÇÜ®c giáo sÜ thÌnh š, bªi vì nó nhÀm b°-túc cho tác-phÄm ÇÀu vØa k‹ trên, Ç¥t m¶t hình änh, ª dܧi ghi 4 ngôn-ng» : Anh, Pháp, ViŒtHoa Ng» (phÀn Hoa Ng» do Giáo-SÜ LÜu-Tô-Hà phø biên), Ç‹ cÓng hi‰n cho nh»ng th‰-hŒ trÈ ViŒt-Nam Çã ljn xÙ ngÜ©i khi tu°i còn quá nhÕ ho¥c sinh tåi xÙ ngÜ©i, nay Çã trܪng-thành, muÓn h†c ti‰ng ViŒt-Nam. Trái låi, nh»ng ngÜ©i nào muÓn trau-giÒi ngoåi-ng», thì h»u-døng khi cÀn. Bªi vì, giáo-sÜ Çã chÎu khó Çem hình änh Ç‹ lÒng vào các lãnh-v¿c sinh-hoåt xã-h¶i, h†c ÇÜ©ng, ch® búa, ÇÜ©ng sá, vÜ©n cây trái, bách thú.v.v. Ngoài ra, còn có phÀn phø thêm nh»ng tØ-ng» và nh»ng câu Çàm-thoåi thông-thÜ©ng. ñ¥c-biŒt, tác-phÄm này Çã ÇÜ®c Bà Aude de Perthuis, Professeur à L'Alliance Fran-çaise de Lyon, vi‰t l©i gi§i-thiŒu xin Çính kèm sau Çây.

Và tôi ÇÜ®c bi‰t, nh»ng công-trình biên-soån cûa giáo-sÜ vŠ Pháp Thoåi k‹ trên Çã ÇÜ®c Chánh Phû Pháp trao t¥ng huy chÜÖng cao quš trong ngành Giáo-Døc Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (ñŒ NgÛ Hàn Lâm) và ÇÜ®c m©i vào Association des membres de l’ordre des Palmes Académiques tåi Paris - France, tØ Çó, giáo-sÜ m§i lÃy ch» Hàn Lâm làm bút-hiŒu Ç‹ lÜu-niŒm.

M§i Çây, tôi ÇÜ®c bi‰t giáo sÜ vi‰t ti‰p theo quy‹n 4000 Mots Pratiques 2 (4000 TØ Ng» Th¿c-Hành 2) quy‹n này së có nhiŠu hình änh ÇËp hÖn ÇÜ®c th¿c hiŒn trong 6 ChÜÖng, Ç‹ ra m¡t quš Ƕc giä vào Mùa Xuân Bính TuÃt 2006 này. Riêng cá nhân tôi, tÃt cä nh»ng tác-phÄm cûa giáo-sÜ Çã và së Çóng góp trong lãnh-v¿c Væn-Hóa Ngôn-Ng», NghŠ-NghiŒp Chuyên-MônTº-Vi ñÄu-SÓ...(*) thÆt Çáng quš, n‰u mai kia nh»ng tác-phÄm này ÇÜ®c phát-hành h‰t, thì ích-l®i vô cùng.

Tôi xin hân-hoan gi§i-thiŒu tác-phÄm 4000 Mots Prati-ques 2 (4000 TØ-Ng» Th¿c-Hành 2) ljn toàn th‹ Ƕc-giä bÓn phÜÖng và thân ái chúc giáo-sÜ cùng quš quy‰n ÇÜ®c vån-an.

 

Kính bút,
 

  

 

(*) Các sách biên soån cûa giáo-sÜ NguyÍn-Phú-ThÙ nhÜ sau : 

1. Comment Vivre en France et Connaître la Langue Française (Tìm Hiu Đi Sng và Ngôn Ng Pháp) (1994)

2. Vocabulaire Pratique (Ngữ Vựng Thực Hành) (1999)

3. Ordinateur Pratique 1, 2 & 3 (Điện Toán Thực Hành 1, 2 & 3 riêng quyển 3 (2000 - 2003)

4. 4000 Mots Pratiques (4000 Từ Ngữ Thực Hành) gồm 2 quyển, có 4 ngôn ngữ như sau : Anh, Pháp, Việt & Hoa Ngữ và Anh, Pháp, Việt & Đức Ngữ. (2000)

5. Tìm Hiểu Tử Vi Đẩu Số Và Địa Lý gồm Qquyển Thượng và quyển Hạ trên 1100 trang (2001).

6. Tìm Hiểu Lăng Mộ, Đình Và Trường Học Có Tên Các Danh Nhân VN Trong Hậu Bán Thề Kỷ 19. (2002-2003)

7. Tìm Hiểu Vua Bảo Đại (2003)

8. Tìm Hiểu Việc Đời Đã Qua 1 (2004)

9. Tìm Hiểu Việc Đời Đã Qua 2 (2005, sách dày trên 1300 trang)


 

 

  

 

Prof. THUC QUOC VU Nanterre (France), Jan 29 - 2006Former Dean - Faculty of Law --------------------

University of Saigon

Address:30, Allée de L'Arlequi LETTER OF INTRODUCTION

92000 Nanterre - Franc   <4000 Practical Vocabularies - Tome II>

by Professor Thu Phu Nguyen

 

 I got an occasion, in summer 1992, to be in conversation with Professor Thu Phu Nguyen, a young friend of mine in educational activities, who had just completed his first work Comment Vivre en France et Connaître la Langue Française (Tìm Hi‹u ñ©i SÓng và Ngôn Ng» Pháp). Professor Nguyen had some concerns about his first publication because of the negative feedback (some of the readers thought the book foccussed on the integration of Vietnamese political refugees into the French society mainstream. In my opinion, there are two remarkable things in its content :

1.- For any Vietnamese political refugee who wants to have a permanent life in France, this book offers vivid guidelines on the French culture. It is really a precious handbook for them.

2.- For those whose patriotic sentiment drives them to go back to Vietnam, this book is still a useful suggestion for development of their fatherland. Likewise, it’s helpful for any students or families from Vietnam who intend to travel to or resettle in France.

For the above reasons, I have to sum up its content for the readers, and I appreciate his work for Vietnam and its people. This book, since its maiden publication in 1994, has been welcomed, not only by the Vietnamese readers but by the French and Vietnamese scholars as well with their favorable comments.

Besides, to my knowledge, Professor Nguyen is about to publish his bilingual (French - Vietnamese) writings entitled :

 

- Practical Vocabularies (Vocabulaire Pratique)- Practical Computer (Ordinateur Pratique ) 1, 2, 3

 

With his <4000 Practical Vocabularies - Tome I> I had the honor of giving him some advice for its completion. In this handbook, each picture is explained in 4 languages : English, French, Vietnamese and Chinese (Prof. Ha To Luu took charge in translating into Chinese). Its purpose is to help the younger Vietnamese generation either born in Vietnam or in France how to learn the Vietnamese language. And it’s also useful to anyone who wants to increase his fluency in this tongue because Professor Nguyen tried to teach languages through his picture book in such aspects of life as school, market, transportation, zoological or botanical gardens....Especially, our readers may get in this book some common expressions ,and helpful conversational phrases and sentences. Professor Nguyen’s < 4000 Practical Vocabularies - Tome I> is greatly honored with the letter of introduction by professor Aude de Perthuis, who currently teaches at L’Alliance Française de Lyon (the copy of LOI enclosed here).I am told that all the above publications of Professor Nguyen were highly valued and rewarded with the great medal of education < Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (ñŒ NgÛ ñ¤ng Hàn Lâm) in Paris, France. Since then, professor Nguyen has chosen (academic) as his pen name.

I also recently learned that professor Nguyen‘s < 4000 Practical Vocabularies - Tome II >, with more beautiful pictures in six chapters, would be published in the Spring of 2006.

All of Professor Nguyen’s books and writings about culture, languages, professions and horoscope....(*) are really valuable. We greatly anticipate that his subsequent publications will bring a lot of interest to the readers as well as the professionals. Therefore, It’s a great pleasure for me to introduce this <4000 Practical Vocabularies - Tome II> to readers all over the world and to express my best wishes, by the way, to the author and his family members.

 

Sincerely, 


 

  

Prof. Thuc Quoc Vu

 

(*) Professor Thu Phu Nguyen’s publications : 

1. Comment Vivre en France et Connaître la Langue Française (Tìm Hiu Đi Sng và Ngôn Ng Pháp) (1994)

2. Vocabulaire Pratique (Ngữ Vựng Thực Hành) (1999)

3. Ordinateur Pratique 1, 2 & 3 (Điện Toán Thực Hành 1, 2 & 3 riêng quyển 3 (2000 - 2003)

4. 4000 Mots Pratiques (4000 Từ Ngữ Thực Hành) gồm 2 quyển, có 4 ngôn ngữ như sau : Anh, Pháp, Việt & Hoa Ngữ và Anh, Pháp, Việt & Đức Ngữ. (2000)

5. Tìm Hiểu Tử Vi Đẩu Số Và Địa Lý gồm Qquyển Thượng và quyển Hạ trên 1100 trang (2001).

6. Tìm Hiểu Lăng Mộ, Đình Và Trường Học Có Tên Các Danh Nhân VN Trong Hậu Bán Thề Kỷ 19. (2002-2003)

7. Tìm Hiểu Vua Bảo Đại (2003)

8. Tìm Hiểu Việc Đời Đã Qua 1 (2004)

9. Tìm Hiểu Việc Đời Đã Qua 2 (2005, sách dày trên 1300 trang)

 
A propos du nouveau livre (4000 Mots Pratiques)

de Mr. Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

=========

Lors des vacances d’été 1992, j’ai eu l’occasion de rencontrer à Paris Mr. Nguyễn Phú Thứ, ancien membre du corps enseignant de la République du Vietnam, réfugié politique et devenu par la suite citoyen français. Il me fit part de son projet de publier un ouvrage intitulé «Comment vivre en France et connaître la langue française ? ». Ce serait sa première création littéraire : il lui avait consacré énormément de temps. Toutefois il avait peur que son geste ne fût mal compris par une partie de la communauté vietnamienne, composée principalement de réfugiés nouvellement installés en France : ces personnes ne pourraient elles pas considérer sa publication comme une mesure politique d’inspiration gouvernementale destinée à intégrer rapidement les réfugiés vietnamiens dans la société française et donc leur faire renoncer à toute velléité de « Libérer »  leur ancienne patrie ?

Je le rassurais en invoquant les raisons suivantes :

1) S’agissant des réfugiés vietnamiens désireux de s’établir définitivement en France, son ouvrage aura une utilité immédiate : c’est un véritable aide-mémoire les aidant à comprendre concrètement de A à Z la langue française et la vie en France.

2) S ‘agissant au contraire de réfugiés gardant au fond de leur cœur l’espoir légitime de revenir au pays d’origine , quand la situation le permettra , son ouvrage restera toujours utile . Ces personnes y trouveront une connaissance générale de la civilisation française, connaissance qu’elles ne manqueront pas de mettre en application au Vietnam. N’oublions pas que de nombreux Vietnamiens vivant actuellement au Vietnam peuvent aussi projeter d’aller en France pour raison d’étude, de tourisme, d’affaire ou d’émigration : ils ont tout intérêt à connaître la langue et la vie françaises.

C’est donc sans surprise que j’appris en 1994 que l’ouvrage de Mr. Nguyễn Phú Thứ fut chaleureusement accueilli dès sa publication .Des commentaires élogieux furent adressés à l’auteur par plusieurs éminentes personnalités Françaises et Vietnamiennes. Ce premier succès l’encourageait à préparer deux nouveaux manuels à faire paraître dans un très proche futur : Vocabulaire pratique et Ordinateur pratique 1, 2 & 3.

Mr.Nguyễn Phú Thứ a bien voulu me consulter, une fois de plus, pour le présent ouvrage destiné à compléter celui de 1994 et qui comporte pour chaque vocable, outre une illustration appropriée, le terme correspondant en vietnamien, anglais et chinois (la traduction chinoise étant assurée par le Professeur Luu Tô Hà). C’est une excellente initiative, répondant à un besoin incontestable de la nouvelle génération vietnamienne, venue au monde ou arrivée en France en bas âge et atteignant maintenant la maturité; bon nombre de ces jeunes doivent apprendre le vietnamien à partir de leur connaissance en français, anglais ou chinois. D’autres Vietnamiens, désireux de perfectionner leur bagage linguistique, pourraient y trouver, eux aussi, leur compte car l’auteur s’est efforcé d’aborder tous les domaines de la vie quotidienne tels que : l’école, la société, le marché, la route, le jardin, les animaux … etc. Il a même ajouté diverses locutions utilisées dans la conversation courante, ce qui lui a valu une présentation chaleureuse de Mme Aude de Perthuis, professeur à l’Alliance Française de Lyon.

Tant d’efforts et de bonne volonté ne sont pas ignorés des autorités françaises : c’est ainsi que Mr Nguyễn Phú Thứ a été promu Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, invité à faire partie de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (Paris - France). C’est peut être en considération de ces circonstances qu’il a pris comme pseudonyme le terme Hàn Lâm signifiant à la fois Forêt froide et Académie. Personnellement, je sais que malgré son activité débordante, Mr. Nguyễn Phú Thứ s’intéresse encore à d’autres sujets tels que la sémantique, l’astrologie chinoise etc…Quand les manuscrits qu’il consacre à ces sujets seront publiés, je suis sûr que le public leur réservera un accueil des plus enthousiastes./.


Nanterre le 29 Janvier 2006


Vũ Quốc Thúc

Ancien Doyen de la Faculté

de Droit de Saigon

 

 "4.000 MOTS PRATIQUES"

 

par Monsieur NGUYEN-PHU-THU

 

Professeur et écrivain

 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’HonneurChevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Membre de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur

et de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques

 

PRÉFACE

 

Monsieur NGUYEN-PHU-THU est né le 1er avril 1945 à Phong Dinh (Vietnam). Il est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Sàïgon (sud Vietnam) en 1968 et licencié en Droit Economique (Saïgon 1969). Il a été successivement Professeur de Mathématiques et Censeur au Lycée Tu Bi An Giang et Professeur de Mathématiques (2ème degré) au Lycée Nguyen Trung Truc Rach Gia (Kien Giang) de 1968 à 1977.Monsieur NGUYEN PHU THU a quitté le Vietnam sur une petite embarcation avec sa femme et son fils pour arriver le 24 mars 1979 à Polo Bidong (Malaisie) en tant que réfugié politique.

La famille NGUYEN PHU THU est arrivée en France le 22 juillet 1979 et s’est installée à Lyon en 1980. Il est membre PEN Club Vietnam et membre de l’Association Bouddhisme du Rhône-Alpes-France.  

Le 10 octobre 2003, Monsieur Luc FERRY, Ministre de la Jeunesse, de l’Education et de la Recherche l’a informé de sa nomination par Monsieur Jean Pierre RAFFARIN, Premier Ministre, au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et Récompenses du 22 Novembre 2003 - Page 283).

Depuis plus de 20 ans qu’il vit en France, Monsieur NGUYEN PHU THU, maintenant de nationalité française, n’a pas chômé.

Monsieur NGUYEN-PHU-THU a participé deux fois au salon francophone du livre (Plume de Lune) du 27 au 28 novembre 2004 et du 25 au 26 novembre 2006 à l’espace culturel "L’Atrium " avec pour thème "La langue Française sous tous ses climats" organisé par la municipalité de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône).

Ce professeur a signé une dizaine d’ouvrages, tant à vocation scientifique que linguistique. Il est l’auteur de six livres déjà parus qui devraient être très utiles dans le cadre de la francophonie :

 

1) Comment vivre en France et connaître la langue française (Tim Hieu Doi Song va Ngon Ngu Phap)

2) Vocabulaire Pratique ( Ngu Vung Thuc Hanh)

3) Ordinateur Pratique 1-2-3 (Dien Toan Thuc Hanh 1-2-3)

4) 4000 Mots Pratiques 1 ( 4000 Tu Ngu Thuc Hanh)

5) 4000 Mots Pratiques 2 ( 4000 Tu Ngu Thuc Hanh 2 ) (2006)

 

  

 

Cet ouvrage donne les traductions des mots les plus courants en Anglais - Français - Vietnamien et ChinoisEnfin un nouveau dictionnaire, spécialement conçu pour les enfants, mais également pratique pour les adultes, comprenant 7 chapitres et plus 700 pages en 2 Tomes, paraîtra en 2008. Il donnera la traduction simultanée des mots les plus courants, chacun illustré par une image, en Anglais - Français - Vietnamien et Allemand ou soit en Hollandais qui remplaceront le Chinois de la version précédente.

Il est évident que ces documents - essentiellement pratiques - doivent rendre un très grand service aussi bien aux Français qui désirent apprendre le Vietnamien qu’aux Vietnamiens eux même qui, au Vietnam, apprennent le Français. Ces dictionnaires sont d’autant plus d’actualité qu’ils sont rédigés en 4 langues et correspondent à la mouvance actuelle du monde économique

C’est d’ailleurs pour l’ensemble de cette œuvre que le Professeur et Écrivain NGUYEN PHU THU a reçu, le 23 décembre 2003, des mains du Professeur André PELLETIER, premier adjoint au Maire du 5ème arrondissement de Lyon, les insignes de Chevalier dans l ’Ordre des Palmes Académiques.

Au cours de cette cérémonie, celui-ci l’a félicité pour sa double carrière dans l’enseignement et l’informatique...tout en s’excusant de ne pouvoir prononcer les titres des ouvrages rédigés en Vietnamien par exemple : Tim Hieu Tu Vi Đau So va Đia Ly - Tim Hieu Lang Mo, Đinh va Truong Hoc co ten cac Danh Nhan trong hau ban the ky 19 - Tim Hieu Vua Bao Đai - Tim Hieu Viec Đoi Đa Qua 1 & 2 et Tu Vi Đau So Thuc Hanh (2007).

A cette occasion, le Professeur André PELLETIER a rappelé "les services rendus à l’Education Nationale" mentionnés spécialement par Monsieur le Ministre Luc FERRY lors de la parution du décret et a tenu à associer toute sa famille à cette brillante réussite.

C’est au titre de la "Francophonie" ,que le Professeur NGUYEN-PHU-THU a été promu Chevalier dans l’Ordre National de la LÉGION d’HONNEUR, par décret signé par Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République Française du 31 décembre 2006. (Journal Officiel de la République Française du 2 janvier 2007).

Cette haute distinction lui a été remise, le 24 Février 2007, par Madame Bernadette ISAAC-SIBILLE, Députée Honoraire, Vice Présidente Honoraire du Conseil Général du Rhône au cours de l’Assemblée Générale de l’Association Nationale des Anciens et Amis d’Indochine (ANAI).

Il a reçu officiellement, avec fierté, son brevet, le 8 juin 2007, des mains de Monsieur Pierre CHAVEROT, Président du Comité du 5ème arrondissement du Secteur Rhône des Membre de la Légion d’HonneurLyon, le 9 Septembre 2007

 

Pierre Chaverot

Président du Comité 05

du Secteur du Rhône

de la S.E.M.L.H. 

 

  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương