2010–2011 texas nclb report card parent notificationtải về 20.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích20.69 Kb.
2010–2011 TEXAS NCLB REPORT CARD PARENT NOTIFICATION

February 24, 2012


Dear Parent/Guardian:
[INSERT Name of Campus] is sharing this information about the district and your child’s campus as part of the Houston Independent School District’s (HISD) obligations under the federal No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB).
NCLB Report Cards for the state as a whole, the district, and each of the district’s campuses are now available on HISD’s Web site at this link: http://www.houstonisd.org/NCLB
NCLB Report Cards for the state as a whole, all school districts and charter schools, and all campuses are also available on the Texas Education Agency’s NCLB web site at http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=4638&menu_id=798.
Information on these report cards includes:

  • Assessment results for the HISD and its campuses in the aggregate and disaggregated by race/ethnicity, gender, disability status, migrant status, English proficiency, and economically disadvantaged showing two-year (2009–2010 and 2010–2011) trend data for each subject and grade tested:

         • by performance level,

         • with a comparison between annual objectives and actual performance for each student group, and

         • including the percentage of each group of students not tested.
  • Graduation rates for secondary school students.

  • Performance of the HISD and its campuses on adequate yearly progress (AYP) measures.

  • Number and names of Title I schools identified as in need of improvement, including the stage of improvement and AYP indicator missed by any schools identified for improvement.

  • Professional qualifications of teachers in HISD and its campuses, including the percentage of teachers teaching with emergency or provisional credentials and the percentage of classes in HISD and campuses that are not taught by highly qualified teachers, including a comparison between high- and low-poverty campuses within HISD.

If you have difficulty accessing the information from the Web site, hard copies of the reports are available through the campus principal’s office or at the district’s Research and Accountability Office, located in the Hattie Mae White Building, 4400 W. 18th Street. If you have questions about the information, please contact [INSERT Campus Contact Information].

Sincerely,

[INSERT Principal’s name], Principal
NOTIFICACIóN A LOS PADRES SOBRE EL REPORTE DE CALIFICACIONES NCLB DE 2010–2011
24 de febrero de 2012
Estimados padres o tutores legales:
[INSERT Name of Campus] comparte con ustedes esta información sobre el Distrito y la escuela de su hijo como parte de las obligaciones del Distrito Escolar Independiente de Houston (Houston Independent School District o HISD) bajo el acta federa de educación llamada No Child Left Behind (NCLB) de 2001.
Los reportes de calificaciones de NCLB para el Estado entero, el Distrito y cada escuela están ahora disponibles en el sitio electrónico de HISD en este enlace: http://www.houstonisd.org/NCLB
Los reportes de calificaciones NCLB para el estado entero, todas las escuelas del Distrito, los colegios charter y todas las instalaciones están disponibles en el sitio de NCLB del Departamento de Educación de Texas en http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=4638&menu_id=798.
La información en estos reportes de calificaciones incluye:


  • Los resultados de las evaluaciones de HISD y sus escuelas, sobre los datos en general y en secciones según la raza/etnia, sexo, discapacidad, ser inmigrantes, capacidad en el idioma inglés y desventajas económicas, para los años escolares 2009–2010 y 2010–2011, para cada materia en cada grado puede encontrarse según:

         • El nivel de rendimiento,

         • Una comparación entre los objetivos anuales y el rendimiento actual de cada grupo de estudiantes

         • Incluyendo el porcentaje de cada grupo de estudiantes que no ha sido evaluado.

  • Los índices de graduación para los estudiantes de escuelas secundaria.

  • El rendimiento de HISD y sus escuelas en los requisitos de progreso anual adecuado (Adequate Yearly Progress o AYP).

  • La cantidad y los nombres de las escuelas bajo Título I identificadas como colegios que necesitan mejoras, incluyendo la etapa en la que se encuentran y los indicadores AYP que necesitan mejorar.

  • Las calificaciones profesionales de los maestros de HISD y sus escuelas, incluyendo el porcentaje de docentes que están enseñando con credenciales provisionales o de emergencia y el porcentaje de clases en HISD y en las escuelas que no cuentan con maestros altamente calificados, incluyendo una comparación entre las escuelas con altos y bajos índices de alumnos provenientes de familias con dificultades económicas.

Si tienen dificultad para acceder a la información desde el sitio electrónico, pueden obtener una copia de los reportes en la oficina del director de su escuela o en la Oficina de Investigación y Acatamiento de Normas (Research and Accountability Office), ubicada en Hattie Mae White Building, 4400 W. 18th Street. Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor contacten a [INSERT Campus Contact Information].


Sinceramente,


[INSERT Principal’s name], Director(a)

THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH VỀ PHÚC TRÌNH
CỦA TEXAS NCLB 2010–2011

24 tháng Hai, 2012
Quý Phụ Huynh/Gíam Hộ Thân Mến:
[INSERT Name of Campus] đang chia sẻ tin tức về khu học chánh này và trường của con em quý vị theo như sự đòi hỏi của luật liên bang “No Child Left Behind” (NCLB) năm 2001 mà Khu Học Chánh Houston (HISD) phải tuân theo.
Phúc trình “NCLB Report Cards” cho toàn thể tiểu bang, khu học chánh, và mỗi trường trong học khu có thể xem trên trang web của HISD: http://www.houstonisd.org/NCLB
Phúc trình “NCLB Report Cards” cho toàn thể tiểu bang, mọi khu học chánh và mọi trường “charter”, và tất cả các trường cũng có thể xem trong trang web NCLB của Cơ Quan Giáo Dục Texas tại http://www.tea.state.tx.us/index4.aspx?id=4638&menu_id=798.
Dữ kiện trong các phúc trình này gồm có:

  • Các kết quả thẩm định cho HISD và các trường trong học khu dựa trên tổng số và đơn vị của chủng tộc/dân tộc, phái tính, tình trạng phế tật, tình trạng di dân, sự thông thạo Anh Ngữ, và bất lợi kinh tế cho thấy chiều hướng hai năm (2009–2010 và 2010–2011) của từng môn và cấp lớp thi:

         • qua mức độ học hành,

         • với sự so sánh giữa mục tiêu hàng năm và sự học hành thực sự của từng nhóm học sinh, và

         • bao gồm số phần trăm của từng nhóm học sinh không được thử nghiệm.
  • Tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh trung học đệ nhị cấp.

  • Thành tích của HISD và các trường tính theo sự tiến bộ thoả đáng hàng năm (AYP).

  • Số và tên các trường theo Danh Mục I được coi là cần phải cải tiến, kể cả các giai đoạn cải tiến và dấu chỉ AYP cần có của trường được nhận diện là cần phải cải tiến.

  • Các phẩm chất chuyên nghiệp của giáo chức trong HISD và các trường thuộc học khu, kể cả số phần trăm giáo chức dậy tạm hoặc khi khẩn cấp và số phần trăm lớp trong HISD và các trường mà không có giáo chức giỏi, kể cả sự so sánh giữa các trường nghèo và thật nghèo trong HISD.

Nếu gặp khó khăn khi lấy các tin tức này từ các trang web nói trên, quý vị cũng có thể lấy bản sao các phúc trình này từ văn phòng hiệu trưởng hoặc tại văn phòng “Research and Accountability” của khu học chánh, toạ lạc trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th Street. Nếu quý vị có những thắc mắc về thông báo này, vui lòng liên lạc [INSERT Campus Contact Information].


Trân trọng,

[INSERT Principal’s name], Hiệu Trưởng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương