2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình ubnd tỉnh phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn vay trên theo đúng các quy định hiện hànhtải về 11.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích11.64 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1923 /UBND-VP

V/v tham mưu

trình UBND tỉnhCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương , ngày 25 tháng 8 năm 2015Kính gửi:


- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 1662/QĐ-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính “Về việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đợt II năm 2015” (Quyết định số 1662/QĐ-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính) (Gửi kèm).

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Dương tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi được vay theo Quyết định số 1662/QĐ-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn vay trên theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch

UBND tỉnh;

- Chi nhánh NHPT Hải Dương;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khương,

Ô Khuyến;

- Lưu: VP, Thư (12b).
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Đình Khuyến
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương