1729/vpcp-ktth v/v Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng csxh được bổ sung vào danh sách hộ nghèo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích10.21 Kb.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Số: 1729/VPCP-KTTH

V/v Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng CSXH được bổ sung vào danh sách hộ nghèo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012


Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Tài Chính;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 25/TTr-NHNN ngày 27 tháng 02 năm 2012 về việc hỗ trợ lãi suất đối với các hộ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được bổ sung vào danh sách hộ nghèo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên về việc không thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho các hộ đủ tiêu chuẩn là hộ nghèo và được Uỷ ban nhân dân các cấp bổ sung vào danh sách những hộ thuộc diện nghèo của địa phương. Những trường hợp cho vay các hộ không thuộc đối tượng hộ nghèo thì phải thu hồi lại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng;

- Các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Trợ lý Thủ tướng,

các Vụ: TH, TKBT,

KGVX, ĐP, Cổng TTĐT;- Lưu VT, KTTH (3) M.Cường 90

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn PhượngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương