1728/QĐ-ubnd ngày 30/7/2012 của ubnd tỉnh chủ TỊch ubnd tỉnh hải dưƠNGtải về 11.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích11.38 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2303 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn giám đốc Tiểu ban quản lý Dự án

Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn II”và điều chỉnh nội dung tại khoản 4, Điều 2 Quyết định

1728/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnhCHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 199/TT-SNN ngày 09 tháng 9 năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Giám đốc Tiểu ban quản lý Dự án tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn II và điều chỉnh nội dung tại khoản 4, Điều 2 Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh “về việc thành lập Tiểu ban quản lý Dự án tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn II” của UBND tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn Phú: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Giám đốc tiểu ban quản lý Dự án “tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn II”, thay ông Nguyễn Hữu Dương về nghỉ hưu theo chế độ.

2. Điều chỉnh “thời gian được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tính từ ngày 01/8/2012 đến ngày 31/12/2014” tại khoản 4, Điều 2 Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh thành: thời gian được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tính từ ngày 01/8/2012 đến ngày 31/7/2015.

Các nội dung khác tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh giữ nguyên không thay đổi.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; thành viên Tiểu ban quản lý Dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn II” căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Nông nghiệp&PTNT (Để báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Các Sở, Ngành: TC, KHĐT, Kho bạc;

- LĐ VP: Ô Khương, Ô Hải;

- CV VP: Bà Thư, Ô Hoàn;

- Lưu: VT. (45b).KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Anh Cương: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương