1. Thông tin về giảng viên: Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyếttải về 112.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích112.03 Kb.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TƯ LIỆU HỌC PHẦN:

DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ
Mã môn học: CĐ...

Loại môn học: Tự chọn .

Chuyên ngành:

+ Số tiết lí thuyết: 22

+ Số tiết bài tập/thực hành: 8

1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết


 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Tự nhiên Trường CĐSP Thái Nguy

 • Điện thoại: 0988834528 Email: anhtuyet.cdsptn@gmail.com

 • Các hướng nghiên cứu chính:

2. Thông tin chung về môn học

2.1. Tên môn học (Tiếng Việt): DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ

2.2. Tên môn học (Tiếng Anh):Population,Environment, AIDS, Drugs.

2.3. Môn học tiên quyết: Sau khi học xong các môn học của khoa.

3. Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên Sau khi học xong học phần, sinh viên đạt:đạt:- Mục tiêu kKiến thức:

 1. Trang bị cácCó kiến thức cơ bản về dân số, môi trường, AIDS và, ma tuý cho sinh viên hệ CĐSP..

 2. HiểuTrang bị cho sinh viên các phương pháp tiếp cận giáo dục các vấn đề về dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường CĐSP và trường THCS.

- Mục tiêu Kkỹ năng:

 1. Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập, phân tích thông tin các vấn đề về dân số, môi trường, AIDS, ma tuý.

 2. Rèn luyện kỹ năng phân tích, xác định nội dung và phương pháp tích hợp GDMT, dân số và GD phòng chống AIDS, ma túy trong dạy học bộ môn.

 3. Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng theo h­ướng tích hợp các nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học bộ môn ở trường THCS.

- Mục tiêu Tthái độ:

 1. Có thái độ và hành vi đúng đắn trước những vấn đề liên quan đến dân số, môi trường, AIDS, ma tuý.

 2. Có ý thức tham gia đầy đủ các buổi lên lớp, seminar…

 3. Có ý thức thường xuyên vận dụng những kiến thức đã học về dân số, môi trường, AIDS, ma tuý để dạy học để tích hợp, kết hợp, hay liên hệ với các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học các môn học ở trường THCS.

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Học phần này đư­ợc biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm, các giáo viên trường THCS những kiến thức cơ bản về dân số, môi trường, AIDS và ma tuý. Từ đó, xác định các nội dung có thể tích hợp các mặt giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý trong dạy học các môn học ở trường THCS.

Trên cơ sở đó, học viên sẽ đư­ợc tìm hiểu cơ sở lý luận, về ph­ương thức tích hợp ở các mức độ khác nhau (tích hợp, kết hợptòan phần, bộ phận, liên hệ) giữa nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý với kiến thức môn học với nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý trong dạy học các môn học học ở trường THCS, nhằm vừa nâng cao chất l­ượng dạy - học bộ môn, vừa tích hợp các mặt giáo dục dân số, môi trường, AIDS và ma tuý có hiệu quả.

Sản phẩm cuối cùng học viên phải đạt là chỉ ra được những nội dung cụ thể trong môn học do mình phụ trách có thể tích hợp các mặt giáo dục dân số, môi trường, AIDS, và ma tuý và thiết kế được các giáo án theo h­ướng tích hợp các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học bộ môn ở trường THCS và sử dụng các PPDH hiệu quả.5. Cấu trúc nội dung môn học:

Nội dung môn học gồm 3 phần:

- PHẦN I: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TÚY (18 tiết)

+ Chương 1: Dân số (5 tiết)

+ Chương 2: Môi trường (5 tiết)

+ Chương 3: Phòng chống HIV/AIDS (2 tiết) (ít quá) có thể lấy số tiết của chưpng2, phần 2 vào 2 chương (3, 4) này

+ Chương 4: Phòng chống ma túy (2 tiết) (ít quá)

+ Thực hành: Sưu tầm các tư liệu phục vụ các nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý trong dạy học bộ môn ở trường THCS (4 tiết)

- PHẦN II: TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS (12 tiết).

+ Chương 1: Tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (44 tiết) (theo tôi, chương này bao gồm cả nội dung chương 2)

+ Chương 2: Mục tiêu, nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (2 tiết)

+ Chương 32. Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá trong giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý. (2 tiết)

+ Thực hành: Soạn giáo án tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (4 tiết)

- PHẦN III: TƯ LIỆU HỖ TRỢ CHO GIÁO TRÌNH

* Cấu trúc chung của các chương:

A. Mục tiêu.

B. Nội dung.

C. Tài liệu tham khảo.

D. Các hoạt động dạy - học.

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.6. Nội dung chi tiết môn học:
PHẦN I

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

VỀ DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TÚY

Chương 1

Dân số (5 tiết)

A. Mục tiêu

Sau khi học chương này, SV đạt:

1. Kiến thức

 • Nắm được nhữngCó kiến thức cơ bản về dân số học, thực trạng, tình hình phát triển dân số trên thế giới, ở Việt Nam; nguyên nhân và hậu quả của sự gia tăng dân số.

 • Phân tích được tính quy luật về sự phát triển dân số với các vấn đề về môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

 • Giải thích được những vấn đề cơ bản trong chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình của nước ta.

2. Kỹ năng

 • Rèn kỹ năng quan sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến các vấn đề dân số.

 • Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc giáo dục dân số cho học sinh.

3. Thái độ

 • Có thái độ và hành vi đúng đắn trước những vấn đề về dân số.

 • Tích cực, tự giác tuyên truyền vận động gia đình, cộng đồng nhận thức đúng và thực hiện về dân số và chính sách dân số của Nhà nước.

B. Nội dung

1.1. Dân số học • Định nghĩa dân số học

 • Các yếu tố cấu thành dân số

 • Kết cấu dân số

 • Các công thức tính trong nghiên cứu dân số học

1.2. Cấu trúc dân số

 • Thành phần tuổi, tỷ lệ sinh - tử, tỷ lệ mắn đẻ và tỷ lệ giới tính

 • Sự phân bố và sự di chuyển dân cư

1.3. Sự gia tăng dân số thế giới từ 1930 đến nay

1.5. Sự gia tăng dân số ở Việt Nam

1.6. Ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đến tài nguyên, môi trường và chất lượng cuộc sống

1.7. Chính sách dân số của Nhà Nước ta.C. Tài liệu và phương tiện hỗ trợtham khảo.

1. Tài liệu

1.1. Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995

1.2. Nguyễn Văn Hồng (2009), Con người - môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật.

1.3. Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.

1.4. Lê Thông (chủ biên) (1998), Dân số, môi trường, tài nguyên, NXB Giáo dục.

1.5. Lê Văn Trưởng – Nguyễn Kim Tiến (2006), Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục.

1.5. Mai Đình Yên ( 1997), Môi trường và con người. NXB Giáo dục .

2. Các phương tiện hỗ trợ

D. Các hoạt động dạy học

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

F. Câu hỏi


Chương 2

Môi trường (5 tiết)

A. Mục tiêu

Sau khi học chương này, SV đạt:
 1. Kiến thức

 • Trình bày được các kiến thức cơ bản về môi trường và hiện trạng tài nguyên thiên nhiên.

 • Giải thích được những tác động của con người lên môi trường và biên pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

 1. Kỹ năng

 • Rèn kỹ năng quan sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến các vấn đề môi trường.

 • Có kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh.

 1. Thái độ:

 • Có nhận thức đúng đắn về môi trường, từ đó có thái độ trân trọng, bảo vệ giữ gìn môi trường.

 • Tích cực, tự giác tuyên truyền vận động gia đình và cộng đồng nhận thức đúng về môi trường và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

B. Nội dung:

2.1. Sinh thái quyển và các môi trường sống chính • Sinh quyển và sinh thái quyển

 • Các môi trường sống chính

+ Hệ sinh thái trên cạn

+ Hệ sinh thái nước mặn

+ Hệ sinh thái nước ngọt

2.2. Tài nguyên thiên nhiên • Tài nguyên tái sinh:

+ Tài nguyên đất

+ Tài nguyên rừng

+ Tài nguyên đa dạng sinh học

+ Tài nguyên biển và ven biển

+ Tài nguyên nước


 • Tài nguyên không tái sinh:

+ Tài nguyên khoáng sản

+ Tài nguyên năng lượng

3.3. Ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường:


 • Ô nhiễm nước và bảo vệ môi trường nước

 • Ô nhiễm đất và bảo vệ môi trường đất

 • Ô nhiễm không khí và bảo vệ khí quyển

 • Quản lý và vảo vệ tài nguyên rừng

 • Bảo vệ môi trường biển và ven biển

 • Đấu tranh chống các sinh vật gây hại cho con người

 • Kiểm soát dân sốPhòng ngừa biến đổi khí hậu

C. Tài liệu và các phương tiện hỗ trợctham khảo.

Sửa như gợi ý trên

 1. Trần Kiên (chủ biên), Hòang Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn (1999), Sinh thái học và môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.

 2. Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.

 3. Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.

 4. Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn (2008), Sinh học 12, NXB Giáo dục, Hà Nội

 5. Nguyễn Văn Hồng (2009), Con người - môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, NXB Khoa học và kỹ thuật.

 6. Lê Thông (chủ biên) (1998), Dân số, môi trường, tài nguyên, NXB Giáo dục.

 7. Lê Văn Trưởng – Nguyễn Kim Tiến (2006), Giáo dục môi trường, NXB Giáo dục.

 8. Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP ) và DANIA, Hà nội năm 2001

 9. Nguyễn Quang Vinh, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Minh Công, Mai Sỹ Tuấn (2005), Sinh học 9, NXB Giáo dục, Hà Nội

 10. Mai Đình Yên ( 1997), Môi trường và con người. NXB Giáo dục .

D. Các hoạt động dạy học

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

F. Câu hỏi
Chương 3

Phòng chống HIV/AIDS (2 tiết)

A. Mục tiêu

Sau khi học chương này, SV đạt:


1. Kiến thức

 • Trình bày đ­ược khái niệm, nguyên nhân, tác hại của bệnh AIDS

 • Nêu đ­ược cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

2. Kỹ năng

 • Giải thích được hậu quả và cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS

 • Thực hiện đ­ược các biện pháp phòng tránh nhiễm HIV/AIDS

3. Thái độ

 • Có nhận thức đúng đắn về HIV/AIDS từ đó thực hiện lối sống lành mạnh và tránh thái độ kỳ thị ngư­ời nhiễm HIV/AIDS.

 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cộng đồng nhận thức đúng về HIV/AIDS và thực hiện các biện pháp phòng chống về HIV/AIDS

B. Nội dung

3.1. AIDS

3.1.1. Đại dịch AIDS

3.1.2. Định nghĩa, tác nhân gây và biểu hiện của AIDS

3.2. Các con đường lây truyền, cách phòng chống lây nhiễm và khả năng điều trị HIV/ AIDS

3.3. Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và Việt NamC. Tài liệu tham khảo.

 1. Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.

 2. Lê Huy Chính (2007) Vi sinh vật y học, NXB Y học.

 3. Hỏi đáp về HIV/ AIDS (1997- Uỷ ban phòng chống AIDS tỉnh Thái Nguyên

D. Các hoạt động dạy học

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.
Chương 4

Phòng chống ma túy (2 tiết)

A. Mục tiêu

Sau khi học chương này, SV đạt:


1. Kiến thức

 • Trình bày đ­­ược những kiến thức cơ bản về Ma tuý, thực trạng tệ nạn ma tuý trên thế giới, ở Việt Nam và ở địa phương; hậu quả của việc nghiện ma tuý đến bản thân, đến sự phát triển kinh tế – xã hội, đến chất lượng cuộc sống của con ngư­ời.

 • Giải thích đư­­ợc nguyên nhân gây nghiện, cách cai nghiện ma tuý, cách phòng tránh ma tuý .

2. Kỹ năng

 • Quan sát, thu thập thông tin liên quan, phân tích, so sánh rút ra kết luận.

 • Có kỹ năng phân biệt các loại ma tuý, kỹ năng phòng tránh nghiện ma tuý.

 • Vận dụng những kiến thức đã học vào việc dạy học ở trư­­ờng phổ thông và thực tiễn cuộc sống .

3. Thái độ

 • thái độ và hành vi đúng đắn tr­­ước những vấn đề liên quan đến Ma tuý.

 • Sẵn sàng, tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân, học sinh nhận thức đúng về các vấn đề liên quan đến ma tuý và tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy.

B. Nội dung

4.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại ma tuý

4.2. Các phương thức sử dụng, tác hại của việc lạm dụng ma tuý, nguyên nhân gây nghiện và các phương pháp cai nghiện ma tuý

4.3. Tình hình tệ nạn ma tuý trên thế giới và Việt Nam

4.4. Một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kiểm soát ma tuý.

4.5. Các biện pháp phòng tránh ma túyC. Tài liệu và các phương tiện hỗ trợtham khảo

 1. Nguyễn Trí (1998), Giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý trong trường Sư phạm đào tạo giáo viên trung học cơ sở, NXB Hà Nội.

 2. Bộ Giáo dục & Đào tạo( 1998), Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục.

 3. Bộ Giáo dục & Đào tạo( 2005), Một số văn bản thi hành luật phòng chống ma tuý trong trường học, NXB Hà Nội.

 4. www.ykhoanet.com/xahoi/ytecongcong/30_084.htm

2….

D. Các hoạt động dạy học

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên

F. Câu hỏi

PHẦN II

TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (12 tiết)

Chương 1

Tích hợp giáo dục dân số, môi trường,

phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (4 tiết)

A. Mục tiêu

Sau khi học chương này, SV đạt:1. Kiến thức:

 • Hiểu được khái niệm tích hợp và dạy học tích hợp.

 • Trình bày được các phương thức, nguyên tắc, phương thức và mức độ tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong chương trình dạy học các môn họcgiáo dục THCS.

 • Nêu được phương pháp xXác định được mục tiêu, nội dung kiến thức, phương pháp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong các nội dung môn học

 • Trình bày được cách thiết kế kế hoạch bài học có bước chuẩn bị bài học tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý

2. Kỹ năng:

 • Có kỹ năng vận dụng các phương thức, nguyên tắc, phương thức và mức độ tích hợp trong dạy học các môn học

 • Có kỹ năng xác định kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong nội dung môn học

 • Có kỹ năng thiết kế kế hoạch bài học chuẩn bị bài học tích hợp nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý.

3. Thái độ:

Thường xuyên có ý thức tích hợp giáo dục giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma túy trong dạy học ở trường THCS.B. Nội dung:

1.1. Thế nào là dạy học tích hợp

1.2. Các phương thức và nNguyên tắc, phương thức tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học các môn học ở THCS

1.3. Mục tiêu, nội dung, phương pháp Các mức độ tích hợp kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

1.4. Các nguyên tắc đưa kiến thức giáo dục môi trường vào nội dung môn học

1.5. Cáchvà các hình thức xác định kiến thức giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong chương trình giáo dục THCSnội dung môn học

1.4. 6. Cách thiết kế kế hoạch bài học bước chuẩn bị bài học tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý


C. Tài liệu tham khảo.

 1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục 1998.

 2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và DANIA, Hà nội năm 2001

 3. Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995

 4. Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.

 5. Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.

 6. Dương Tiến Sỹ (2001), Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tạp chí giáo dục, Số 9/ 2001, trang 27-29

 7. Dương Tiến Sỹ (2002), Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tạp chí giáo dục, Số 26/ 2002, trang 21 – 22

 8. Dương Tiến Sỹ, Tạ Thị Thảo (2003), Tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản trong dạy - học sinh học 8 ( cơ thể người ) ở trường trung học cơ sở. Tạp chí giáo dục, Số 63/ 2003, trang 42-43

 9. Dương Tiến Sỹ (2007). Đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 17 “Giáo dục môi trường qua dạy - học môn Sinh học lớp 6 trường THCS”.

 10. Dương Tiến Sỹ, Nguyễn Kỳ Loan (2007), Bước đầu xác định phương pháp giáo dục môi trường qua dạy - học sinh học lớp 6 ở trường THCS. Tạp chí giáo dục, Số 160 kỳ 1-4/2007, trang 37-38

 11. Dương Tiến Sỹ, Nguyễn Kỳ Loan (2007), Phương pháp tích hợp giáo dục môi trường qua dạy – học sinh học 6 ở trường THCS. Tạp chí giáo dục, Số 170 kỳ 2-8/2007, trang 40, 41, 43

 12. Dương Tiến Sỹ (2007), Sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy – học bài Quang hợp sinh học 6 ở trường THCS. Tạp chí giáo dục, Số 172 kỳ 2-9/2007, trang 32, 33, 34

 13. Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.

 14. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2008), “Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục (số 200), tr. 39,51,52.

D. Các hoạt động dạy học.

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

Chương 2

Mục tiêu, nội dung giáo dục dân số, môi trường,

phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS (2 tiết)

A. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Trình bày được mục tiêu cần đạt của giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

 • Trình bày được các nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

2. Kỹ năng:

 • Có kỹ năng xác định mục tiêu tích hợp giáo dục các vấn đề dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

 • Có kỹ năng xác định và tích hợp các nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

3. Thái độ:

 • Luôn có ý thức tích hợp các nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

B. Nội dung:

1.1. Sự cần thiết phải tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý trong dạy học ở trường THCS.

1.2. Mục tiêu của giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý

1.3. Nội dung cơ bản về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuýC. Tài liệu tham khảo.

 1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục 1998.

 2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và DANIA, Hà nội năm 2001

 3. Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995

 4. Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.

 5. Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.

 6. Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.

 7. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2008), “Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục (số 200), tr. 39,51,52.

D. Các hoạt động dạy học.

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên.

Chương 32

Các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khoá

trong giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý. (2 tiết)

A. Mục tiêu

Sau khi học chương này, SV đạt:


1. Kiến thức:

- Nêu được mục đích, nội dung và các hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khoá về giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý2. Kỹ năng:

Có kỹ năng vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong việc giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý cho học sinh ở trường THCS.3. Thái độ:

Luôn có ý thức gắn các nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý với tình hình thực tiễn ở địa phương trong việc tuyên truyền và giáo dục các vấn đề trên ở cộng đồng, gia đình và xã hội.B. Nội dung:

3.1. Mục đích của các hoạt động ngoại khoá

3.2. Nội dung các hoạt động ngoại khoá các vấn đề dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý.

3.3. Phương pháp và cCác hình thức hoạt động ngoại khoá  • Nói chuyện về dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý

  • Tổ chức các hoạt động thu thập tư liệu về dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý ở địa phương

  • Tìm hiểu thực trạng về các vấn đề dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý ở địa phương

  • Tổ chức các buổi tham quan thực tế.

C. Tài liệu tham khảo.

 1. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma tuý, NXB Giáo dục 1998.

 2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Thiết kế mẫu một số mô- đun giáo dục môi trường ở trường phổ thông, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và DANIA, Hà nội năm 2001

 3. Một số vấn đề cơ bản về Giáo dục dân số. Dự án VIE/94/P0I- Hà nội năm 1995

 4. Dương Tiến Sỹ (1999), Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục.

 5. Dương Tiến Sỹ (2001), Bài giảng chuyên đề đào tạo thạc sĩ ”Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh học- Kỹ thuật nông nghiệp”.

 6. Reuben Granich, M.D., M.P.H. Jonathan Mermin, M.D., M.P.H, HIV sức khoẻ & cộng đồng của bạn, Nxb Y học, Hà Nội 2004.

 7. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2008), “Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Sinh học ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục (số 200), tr. 39,51,52.

D. Các hoạt động dạy học.

E. Đánh giá các hoạt động của sinh viên


PHẦN III

TƯ LIỆU HỖ TRỢ CHO GIÁO TRÌNH
Tư­ liệu gồm 4 loại:

TT

Tư liệu

Số lượng

1

Ảnh, câu chuyện về DS, MT, AIDS, Ma tuý:

30 - 50

2

Ảnh động, phim về DS, MT, AIDS, Ma tuý

4 - 16

3

Giáo ánKế hoạch bài học tích hợp các vấn đề DS, MT, AIDS, Ma tuý

4 -16

4

Trò chơi tích hợp các vấn đề DS, MT, AIDS, Ma tuý

4 -16

7. Hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:

7.1. Điểm đánh giá bộ phận

- 01 điểm kiểm tra giữa học phần và 01 điểm đánh giá chuyên cần và thái độ học tập

- Hình thức kiểm tra giữa học phần: kiểm tra viết hoặc vấn đáp hoặc tiểu luận, báo cáo

- Điểm: Từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng: 50%

7.2. Thi hết môn:

- Hình thức: Tự luận hoặc vấn đáp

- Thời gian thi: 60 phút ( nếu là tự luận).

- Điều kiện dự thi hết môn: Đủ số lượng bài kiểm tra theo quy định.

- Điểm: Từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng: 50%Một vài nhận xét, góp ý

I. Đề cương tài liệu tốt:  1. Đề cương chỉ ra được mục tiêu, nội dung và cách biên sọan và đối tượng sử dụng

  2. Thể hiện được cách sử dụng tài liệu

  3. Bao hàm được những nội dung cần trang bị cho SV và cách triển khai dạy học trong trường CĐSP

  4. Cấu trúc về cơ bản tốt

II. Tôi xin góp ý vài điểm

 1. Cấu trúc:

- Theo tôi phần II không nên để chương 2 mà đưa vào chương 1. Như vậy phần II có 2 chương

- Sau mỗi chương nên có câu hỏi để định hướng nội dung trọng tâm

2. Thời lượng

- Nội dung cơ bản phần Ma túy va AIDS 2 tiết/1 nội dung là quá ít

- Có thể lấy nội dung chương 2 phần II vào đây chăng?

3. Nội dung

Đại thể có các vấn đề sau

- Kiến thức cơ bản (khái niệm, hiện trang, nguyên nhân...)

- Biện pháp bảo vệ, phòng tránh

- Nguyên tắc tích hợp, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học tích hợp môi trường... ở trường THCS

- Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa về GDMT.....

- Cách thiết kế bài học tích hợp và triển khai dạy thử

(Nội dung chi tiết của các phần: lưu ý trong nội dung về GDMT nên có vấn đề phòng ngừa biến đổi khí hậu)
Chi tiết tôi đã sửa trong tài liệu, các anh chị nghiên cứu tham khảo
Chào các bạn và chúc thành công

Ngày 10/4/2010

Người góp ý

Phan Thị Lạc

A

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương