1. Sự cần thiết lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộtải về 2.26 Mb.
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.


Vùng Trung du miền núi (TDMN) Bắc Bộ bao gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình. Diện tích tự nhiên của toàn vùng là 95.067 km2, dân số trung bình năm 2009 là 11,06 triệu người, chiếm 35% về diện tích tự nhiên và 12,9% dân số cả nước.

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 1991-2000, vùng TDMN Bắc Bộ được chia làm 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1996 - 2010 của vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc Bắc Bộ được lập từ đầu những năm 90 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào những năm 1996 - 1997. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010 vùng Đông Bắc - Tây Bắc được gộp thành vùng TDMN Bắc bộ. Qua gần 20 năm phát triển, bức tranh kinh tế của vùng đã được cải thiện rõ rệt, hệ thống kết cấu hạ tầng, năng lực sản xuất, quy mô và chất lượng của hệ thống các ngành dịch vụ đã phát triển thêm một bước đáng kể. Nhiều công trình công nghiệp then chốt, các khu vực sản xuất công nghiệp hàng hoá, nhiều khu du lịch đã và đang dần hình thành thu hút phần lớn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Một số các khu kinh tế cửa khẩu được hình thành (Lào Cai, Đồng Đăng) và đang từng bước phát huy được hiệu quả. Đời sống văn hoá tinh thần của dân cư được cải thiện thêm một bước, lực lượng lao động trong vùng được tăng đáng kể về quy mô và chất lượng. Công tác định canh, định cư, giao đất giao rừng, ổn định lâu dài cuộc sống của nhân dân được Nhà nước hỗ trợ đầu tư với tỷ lệ vốn của các chương trình mục tiêu và vốn hỗ trợ có mục tiêu cao nhất toàn quốc. Tuy nhiên đến thời điểm này nhiều yếu tố tác động đến quá trình phát triển KT-XH của vùng đã thay đổi, hơn nữa các quy hoạch đã được duyệt mới chỉ đến năm 2010 và đã được thể hiện trong kế hoạch 5 năm 2006-2010.Để khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh và tiềm năng, thế mạnh của vùng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 37-NQTW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng TDMN Bắc Bộ, đồng thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng TDMN Bắc Bộ đến năm 2020.2. Những căn cứ để lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng TDMN Bắc Bộ


 1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và X.

 2. Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng TDMN Bắc Bộ đến năm 2010.

 3. Kết luận 42-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

 4. Kết luận số 242-TB/TW ngày 15-4-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 2 (khóa VIII) về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

 5. Kết luận số 37-KL/TW ngày 2-2-2009 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

 6. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

 7. Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ”về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

 8. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 9. Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 10. Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/1/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 11. Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 về lập, phê duyệt quản lý các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.

 12. Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

 13. Quyết định số 514/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 37 - NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

 14. Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

 15. Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010.

 16. Quyết định số 147/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dân số đến năm 2010.

 17. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

 18. Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010.

 19. Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn.

 20. Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 8 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010.

 21. Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

 22. Quyết định số 243/2008/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2008 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2008 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

 23. Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 24. Quyết định số 62/2008/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

 25. Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2008-2010.

 26. Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020.

 27. Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

 28. Quyết định 256/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 29. Quyết định số: 30/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

 30. : DocumentLibrary
  DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
  DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
  DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
  DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
  DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
  DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
  DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương