1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈntải về 260.35 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích260.35 Kb.
  1   2   3


Môc lôc
*Lêi nãi ®Çu 5

*QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng 7

*TCN 68-208: 2002 9

1. Ph¹m vi 9

2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn 9

3. Tæng quan 10

4. C¸c ®Þnh nghÜa 11

5. C¸c møc thö 11

5.1. HiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p 12

5.2. HiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p 13

6. ThiÕt bÞ thö 13

6.1. C¸c bé t¹o tÝn hiÖu thö 13

6.1.1. §Æc tÝnh vµ chÊt l­îng bé t¹o tÝn hiÖu thö 13

6.1.2. KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh bé t¹o tÝn hiÖu thö 14

6.2. §Æc tÝnh bé gi¸m s¸t ®o dßng khëi ®éng ®Ønh 15

6.3. Nguån ®iÖn 167. CÊu h×nh thö 16

8. Thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö 16

8.1. C¸c ®iÒu kiÖn chuÈn cña phßng thö nghiÖm 17

8.1.1. §iÒu kiÖn khÝ hËu 17

8.1.2. §iÒu kiÖn ®iÖn tõ 17

8.2. Thùc hiÖn phÐp thö 17

8.2.1. HiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p 17

8.2.2. HiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p (tïy chän) 18

9. C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm vµ biªn b¶n thö nghiÖm 18

Phô lôc A (Quy ®Þnh): C¸c m¹ch thö chi tiÕt 20

Phô lôc B (Tham kh¶o): H­íng dÉn lùa chän møc thö 22

Phô lôc C (Tham kh¶o): ThiÕt bÞ thö nghiÖm 23


Contents

*Foreword 29

*Decision of the Minister of Post and Telematics 31

*TCN 68-208: 2002 331. Scope 33

2. Normative references 33

3. General 34

4. Definitions 35

5. Test levels 35

5.1. Voltage dips and short interruptions 36

5.2. Voltage variations (optional) 36

6. Test instrumentation 37

6.1. Test generators 37

6.1.1. Characteristics and performance of the generator 38

6.1.2. Verification of the characteristics of the voltage dips, short interruptions and voltage variation generators 38

6.2. Current monitor's characteristics for measuring peak inrush
current capability 39

6.3. Power source 397. Test set-up 40

8. Test procedures 40

8.1. Laboratory reference conditions 41

8.1.1. Climatic conditions 41

8.1.2. Electromagnetic conditions 41

8.2. Execution of the test 41

8.2.1. Voltage dips and short interruptions 41

8.2.2. Voltage variations (optional) 41

9. Test results and test report 42

Annex A (Normative): Test circuit details 44

Annex B (Informative): Guide for the selection of test levels 46

Annex C (Informative): Test instrumentation 47

Lêi nãi ®Çu

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 208: 2002 “T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö” ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÊp thuËn ¸p dông nguyªn vÑn c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn IEC 1000 - 4 - 11: 1994 “T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) – PhÇn 4: C¸c kü thuËt ®o vµ thö - Ch­¬ng 11: PhÐp thö miÔn nhiÔm ®èi víi c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p”.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 208: 2002 do ViÖn Khoa häc Kü thuËt B­u ®iÖn (RIPT) biªn so¹n theo ®Ò nghÞ cña Vô Khoa häc - C«ng nghÖ vµ ®­îc Bé B­u chÝnh ViÔn th«ng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2002/Q§-BBCVT ngµy 18/12/2002.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 208: 2002 ®­îc ban hµnh d­íi d¹ng song ng÷ (tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh). Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp vÒ c¸ch hiÓu do biªn dÞch, b¶n tiÕng ViÖt ®­îc ¸p dông.Vô khoa häc - c«ng nghÖ

bé b­u chÝnh, viÔn th«ngSè: 28/2002/Q§-BBCVTCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2002


QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh, viÔn th«ng


VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn Ngµnh

bé tr­ëng bé b­u chÝnh, viÔn th«ng

 • C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt l­îng hµng hãa ngµy 04/01/2000;

 • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng;

 • C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 27/2001/Q§-TCB§ ngµy 09/01/2001 cña Tæng côc
  B­u ®iÖn (nay là Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng) vÒ viÖc x©y dùng, ban hµnh vµ c«ng bè tiªu chuÈn trong ngµnh B­u ®iÖn;

 • Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc - C«ng nghÖ,

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1.- Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy 04 Tiªu chuÈn Ngµnh vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ tr­êng sau:

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 207: 2002

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) – MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p – Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 – 208: 2002

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) – MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c xung – Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 – 209: 2002

 1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) – MiÔn nhiÔm ®èi víi tõ tr­êng tÇn sè nguån – Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 – 210: 2002

§iÒu 2.- HiÖu lùc b¾t buéc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn nªu ë §iÒu 1 sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3.- Ch¸nh v¨n phßng, Vô tr­ëng Vô Khoa häc - C«ng nghÖ, thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

K/T. Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng

thø tr­ëng th­êng trùc

§· ký: Mai Liªm Trùc


Tiªu chuÈn ngµnh

TCN 68 - 208: 2002


T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC)

MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c hiÖn t­îng

sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p

ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2002/Q§-BBCVT ngµy 18/12/2002
cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng)

1. Ph¹m vi

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p thö, c¸c møc thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm cho thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®iÖn tö nèi víi nguån ®iÖn h¹ ¸p cã c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p.

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö cã dßng ®Çu vµo ®Þnh møc kh«ng v­ît qu¸ 16 A mçi pha.

Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö nèi víi m¹ng DC hoÆc AC 400 Hz. C¸c phÐp thö ®èi víi m¹ng trªn sÏ ®­îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn kh¸c.

Môc ®Ých cña tiªu chuÈn lµ x¸c lËp mét chuÈn chung ®¸nh gi¸ møc ®é miÔn nhiÔm cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö khi chÞu t¸c ®éng cña hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p nguån.Chó ý: Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng.

2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn 1. IEV 50(161):1990 "International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161: Electromagnetic compatibility";

 2. IEC 68-1:1988 "Environmental testing - Part 1: General and guidance";

 3. IEC 1000-2-1:1990 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 1: Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems";

 4. IEC 1000-2-2:1990 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems"

 5. IEC 1000-4-1:1992 "Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Overview of immunity tests - Basic EMC publication".

3. Tæng quan

Nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng hoÆc thay ®æi ®iÖn ¸p cña nguån ®iÖn cung cÊp.

HiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p cã thÓ do lçi trong m¹ng, trong l¾p ®Æt hoÆc do thay ®æi lín ®ét ngét cña t¶i. Trong thùc tÕ, cã thÓ x¶y ra nh÷ng tr­êng hîp cã hai hoÆc nhiÒu hiÖn t­îng sôt ¸p hoÆc ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p liªn tiÕp. Cßn hiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p th­êng lµ do t¶i nèi víi m¹ng ®iÖn thay ®æi liªn tôc.

VÒ b¶n chÊt, nh÷ng hiÖn t­îng nµy lµ ngÉu nhiªn vµ ®­îc ®Æc tr­ng bëi sù thay ®æi ®iÖn ¸p ®Þnh møc vµ kho¶ng thêi gian x¶y ra sù thay ®æi ®ã. C¸c ®éng c¬ ®iÖn vµ phÇn tö b¶o vÖ nèi víi m¹ng cÊp nguån th­êng cã thêi gian ph¶n øng ®èi víi c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p, cho nªn c¸c hiÖn t­îng trªn kh«ng th­êng xuyªn xÈy ra ®ét ngét. NÕu c¸c nguån cÊp ®iÖn lín ®­îc ng¾t ra (trong néi bé mét c«ng tr×nh hoÆc mét vïng réng trong mét khu vùc) th× khi xÈy ra c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p, ®iÖn ¸p chØ gi¶m tõ tõ do cã nhiÒu ®éng c¬ ®iÖn nèi víi m¹ng nguån. Lý do lµ trong thêi gian ph¶n øng, c¸c ®éng c¬ ®iÖn sÏ ho¹t ®éng nh­ c¸c m¸y ph¸t cÊp nguån ®Õn m¹ng. Trong thùc tÕ, cã mét sè thiÕt bÞ nh¹y c¶m víi sù thay ®æi ®iÖn ¸p nguån tõ tõ h¬n lµ sù thay ®æi ®ét ngét. HÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ xö lý d÷ liÖu ®Òu cã c¸c bé ph¸t hiÖn lçi nguån nh»m b¶o vÖ, l­u gi÷ d÷ liÖu trong bé nhí. Sau khi ®iÖn ¸p nguån kh«i phôc, thiÕt bÞ sÏ trë l¹i ho¹t ®éng b×nh th­êng. Mét sè bé ph¸t hiÖn lçi nguån kh«ng ph¶n øng ®ñ nhanh víi sù gi¶m ®iÖn ¸p nguån tõ tõ. V× thÕ, tr­íc khi nh÷ng bé ph¸t hiÖn lçi nµy ho¹t ®éng, ®iÖn ¸p DC cña c¸c m¹ch tÝch hîp cã thÓ bÞ gi¶m ®Õn møc d­íi ®iÖn ¸p ho¹t ®éng tèi thiÓu, lµm d÷ liÖu mÊt hoÆc sai lÖch. Khi ®iÖn ¸p nguån kh«i phôc, thiÕt bÞ sÏ kh«ng thÓ lµm viÖc b×nh th­êng, nÕu kh«ng ®­îc ®Æt l¹i ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.

V× vËy, trong tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c lo¹i phÐp thö kh¸c nhau m« pháng c¸c ¶nh h­ëng thay ®æi ®iÖn ¸p nguån ®ét ngét vµ, víi nh÷ng lý do gi¶i thÝch ë trªn, quy ®Þnh phÐp thö kh«ng b¾t buéc cho sù thay ®æi ®iÖn ¸p nguån tõ tõ. PhÐp thö nµy chØ sö dông cho nh÷ng tr­êng hîp thö nghiÖm ®Æc biÖt, theo tµi liÖu kü thuËt s¶n phÈm hoÆc theo qui ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n lý s¶n phÈm.

C¸c nhµ qu¶n lý s¶n phÈm cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh hiÖn t­îng nµo trong sè c¸c hiÖn t­îng ®­îc nªu trong tiªu chuÈn lµ thÝch hîp (víi s¶n phÈm cÇn thö) vµ quyÕt ®Þnh ¸p dông phÐp thö.

4. C¸c ®Þnh nghÜa

Trong ph¹m vi tiªu chuÈn nµy, c¸c ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:4.1. Tiªu chuÈn EMC c¬ b¶n

Tiªu chuÈn EMC c¬ b¶n lµ tiªu chuÈn quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c quy t¾c c¬ b¶n vµ tæng qu¸t ®Ó ®¹t ®­îc sù t­¬ng thÝch ®iÖn tõ ®èi víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm, c¸c hÖ thèng. Tiªu chuÈn EMC c¬ b¶n cã vai trß lµ nh÷ng tµi liÖu tham chiÕu cho c¸c nhµ qu¶n lý s¶n phÈm.4.2. MiÔn nhiÔm (®èi víi nhiÔu)

MiÔn nhiÔm lµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña mét dông cô, mét thiÕt bÞ hoÆc mét hÖ thèng mµ kh«ng cã sù suy gi¶m chÊt l­îng khi cã nhiÔu ®iÖn tõ [IEV 161-01-20].4.3. Sôt ¸p

Sôt ¸p lµ hiÖn t­îng gi¶m ®iÖn ¸p ®ét ngét t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã trong hÖ thèng ®iÖn, sau mét nöa chu kú ®Õn mét vµi gi©y ®iÖn ¸p l¹i ®­îc phôc håi. [IEV 161- 08- 10, söa ®æi].4.4. Ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p

Ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p lµ hiÖn t­îng mÊt ®iÖn ¸p nguån trong mét kho¶ng thêi gian th­êng kh«ng v­ît qu¸ 1 phót. Sù ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p cã thÓ coi nh­ sù sôt ¸p 100% biªn ®é (xem 8.1 IEC 1000-2-1).4.5. Thay ®æi ®iÖn ¸p

Thay ®æi ®iÖn ¸p lµ hiÖn t­îng ®iÖn ¸p nguån thay ®æi tõ tõ lªn cao hoÆc xuèng thÊp so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc. Kho¶ng thêi gian thay ®æi ®iÖn ¸p cã thÓ ng¾n hoÆc dµi.4.6. Sù cè

Sù cè lµ hiÖn t­îng thiÕt bÞ kh«ng ho¹t ®éng hoÆc thùc hiÖn sai chøc n¨ng.

5. C¸c møc thö

Tiªu chuÈn nµy lÊy ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña thiÕt bÞ ®­îc thö nghiÖm (UT) lµm c¬ së cho chØ tiªu møc thö ®iÖn ¸p.

Víi thiÕt bÞ cã mét d¶i ®iÖn ¸p ®Þnh møc, ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ møc thö nh­ sau:

- NÕu d¶i ®iÖn ¸p kh«ng v­ît qu¸ 20% trÞ sè ®iÖn ¸p thÊp cña d¶i ®iÖn ¸p ®Þnh møc, th× cã thÓ lÊy mét trÞ sè ®iÖn ¸p trong d¶i nµy lµm c¬ së cho chØ tiªu møc thö (UT);

- Trong c¸c tr­êng hîp kh¸c, c¸c b­íc thö ®­îc ¸p dông cho c¶ hai trÞ sè ®iÖn ¸p thÊp vµ ®iÖn ¸p cao cña d¶i ®iÖn ¸p ®ã;

- H­íng dÉn lùa chän møc thö vµ kho¶ng thêi gian thö nghiÖm cã trong phô lôc B.5.1. HiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p

B¶ng 1: Møc thö vµ kho¶ng thêi gian thö khuyÕn nghÞ ®èi víi
hiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p nguån


Møc thö

(% UT)

Sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng

®iÖn ¸p (% UT)

Kho¶ng thêi gian

(theo chu kú)

0

100

0,5*

1

510

25

50x

40

60

70

30

* §èi víi 0,5 chu kú, phÐp thö thùc hiÖn ë cùc tÝnh d­¬ng vµ ©m, tøc lµ b¾t ®Çu ë gãc pha 00 vµ 1800 theo thø tù.

Chó ý:

1. Cã thÓ lùa chän mét hoÆc nhiÒu møc thö vµ kho¶ng thêi gian thö nªu trªn.

2. Th«ng th­êng, nÕu thö EUT trong tr­êng hîp sôt ¸p 100%, th× kh«ng cÇn thö c¸c møc thö kh¸c cã cïng kho¶ng thêi gian thö, trõ mét sè tr­êng hîp (c¸c hÖ thèng b¶o an hoÆc c¸c dông cô c¬ ®iÖn). ChØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm hoÆc nhµ qu¶n lý s¶n phÈm ph¶i cã h­íng dÉn ¸p dông chó ý nµy.

3. "x" lµ kho¶ng thêi gian më cã thÓ cã trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm. Thùc tÕ ë ch©u ¢u ®· ®o ®­îc sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p nguån trong kho¶ng thêi gian gi÷a 1/2 chu kú vµ 3000 chu kú, nh­ng kho¶ng thêi gian nhá h¬n 50 chu kú lµ phæ biÕn nhÊt.

4. Cã thÓ ¸p dông kho¶ng thêi gian bÊt kú cho mét møc thö bÊt kú.

Sù chuyÓn ®æi gi÷a UT vµ ®iÖn ¸p thay ®æi lµ ®ét ngét, b­íc thö cã thÓ b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ë gãc pha bÊt kú cña ®iÖn ¸p nguån sö dông. C¸c møc ®iÖn ¸p thö (tÝnh b»ng % cña UT) ®­îc ¸p dông lµ 0%, 40% vµ 70% t­¬ng øng víi møc sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p 100%, 60% vµ 30%.

C¸c møc thö vµ kho¶ng thêi gian thö khuyÕn nghÞ trong b¶ng 1, h×nh 1 lµ mét vÝ dô vÒ tÝn hiÖu sôt ¸p nguån. Møc thö vµ kho¶ng thêi gian thö ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm. Møc thö 0% t­¬ng øng víi tr­êng hîp ng¾t toµn bé ®iÖn ¸p nguån. Trong thùc tÕ, møc ®iÖn ¸p thö 0  20% ®iÖn ¸p ®Þnh møc cã thÓ xem nh­ lµ tr­êng hîp ng¾t toµn bé ®iÖn ¸p nguån.

Víi c¸c kho¶ng thêi gian ng¾n h¬n c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng, ®Æc biÖt lµ kho¶ng thêi gian nöa chu kú, ph¶i ®­îc thö ®Ó ®¶m b¶o r»ng thiÕt bÞ ®­îc thö (EUT) ®¸p øng c¸c chØ tiªu kü thuËt.

5.2. HiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p (tuú chän)

PhÐp thö nµy xem xÐt sù qu¸ ®é x¸c ®Þnh gi÷a ®iÖn ¸p ®Þnh møc UT vµ ®iÖn ¸p thay ®æi.Chó ý: Sù thay ®æi ®iÖn ¸p xÈy ra trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n, cã thÓ do t¶i hoÆc n¨ng l­îng tÝch tr÷ trong c¸c m¹ng nguån ®iÖn lùc ®Þa ph­¬ng thay ®æi.

B¶ng 2 ®­a ra kho¶ng thêi gian khuyÕn nghÞ ®Ó thay ®æi ®iÖn ¸p vµ kho¶ng thêi gian duy tr× ®iÖn ¸p ®· gi¶m. Tèc ®é thay ®æi ®iÖn ¸p lµ kh«ng ®æi, tuy nhiªn ®iÖn ¸p cã thÓ thay ®æi tõng b­íc. C¸c b­íc ph¶i b¾t ®Çu ë ®iÓm 0 (gãc pha 0) vµ kh«ng lín h¬n 10% UT. §èi víi c¸c b­íc nhá h¬n 1% UT, tèc ®é thay ®æi ®iÖn ¸p ®­îc coi nh­ kh«ng ®æi.B¶ng 2: Thêi gian thay ®æi ®iÖn ¸p nguån

Møc
®iÖn ¸p thö


Thêi gian
gi¶m ®iÖn ¸p


Thêi gian ®iÖn ¸p ®· gi¶m tån t¹i

Thêi gian
t¨ng ®iÖn ¸p


40% UT

2s  20%

1s  20%

2s  20%

0% UT

2s  20%

1s  20%

2s  20%
x

x

x

Chó ý: x lµ kho¶ng thêi gian ®Ó më, cã thÓ cã trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm.

H×nh 2 biÓu diÔn hµm ®iÖn ¸p theo thêi gian. C¸c trÞ sè kh¸c cã thÓ ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp ®iÒu chØnh vµ ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm.

6. ThiÕt bÞ thö6.1. C¸c bé t¹o tÝn hiÖu thö

Trõ nh÷ng tr­êng hîp x¸c ®Þnh, bé t¹o tÝn hiÖu thö sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p nguån th­êng cã c¸c ®Æc ®iÓm chung nh­ ë d­íi ®©y.

C¸c vÝ dô vÒ bé t¹o tÝn hiÖu thö ®­îc giíi thiÖu trong phô lôc C.

Bé t¹o tÝn hiÖu thö ph¶i ®¶m b¶o kh«ng t¹o ra nh÷ng nguån nhiÔu m¹nh, nhiÔm vµo m¹ng cÊp nguån, cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ thö.6.1.1. §Æc tÝnh vµ chÊt l­îng bé t¹o tÝn hiÖu thö
C¸c chØ tiªu kü thuËt:

§iÖn ¸p ®Çu ra:

Nh­ yªu cÇu trong b¶ng 1,  5%.

Thay ®æi t¶i ®Çu ra:

100% ®iÖn ¸p ra, 0  16 A:

70% ®iÖn ¸p ra, 0  23 A:

40% ®iÖn ¸p ra, 0  40 A:


Nhá h¬n 5%.

Nhá h¬n 7%.

Nhá h¬n 10%.Kh¶ n¨ng cung cÊp dßng ®Çu ra:

16 A r.m.s/pha ë ®iÖn ¸p danh ®Þnh vµ 23 A r.m.s/pha ë 70% ®iÖn ¸p ®Þnh møc, 40 A r.m.s/pha ë 40% ®iÖn ¸p ®Þnh møc trong kho¶ng thêi gian ®Õn 5s (yªu cÇu nµy cã thÓ gi¶m theo dßng cung cÊp ®Þnh møc b·o hoµ cña EUT (xem A.2)).

Kh¶ n¨ng chÞu ®ùng dßng khëi ®éng (kh«ng yªu cÇu víi phÐp thö thay ®æi ®iÖn ¸p nguån):

Kh«ng bÞ giíi h¹n, nh­ng kh«ng cÇn v­ît qu¸:

- 500 A víi nguån vµo 220  240 V;

- 250 A víi nguån vµo 100  120 V.


§iÖn ¸p v­ît trªn/hoÆc gi¶m d­íi møc thùc tÕ khi cã t¶i thuÇn trë 100 :

Nhá h¬n 5% trÞ sè thay ®æi ®iÖn ¸pThêi gian t¨ng (gi¶m) ®iÖn ¸p khi cã t¶i thuÇn trë 100 :

N»m trong kho¶ng 1 s vµ 5 sDÞch pha (nÕu cÇn thiÕt):

00 ®Õn 3600

Mèi quan hÖ vÒ pha cña sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p víi tÇn sè nguån:

Nhá h¬n  100Trë kh¸ng ®Çu ra chñ yÕu lµ thuÇn trë vµ cã trÞ sè thÊp ngay c¶ khi ë tr¹ng th¸i qu¸ ®é.

6.1.2. KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña bé t¹o tÝn hiÖu thö

§Ó so s¸nh kÕt qu¶ thö thu ®­îc tõ c¸c bé t¹o tÝn hiÖu thö kh¸c nhau, c¸c ®Æc tÝnh cña bé t¹o tÝn hiÖu thö sÏ ®­îc kiÓm tra nh­ sau:

- 100%, 70%, 40% r.m.s (trÞ sè hiÖu dông) ®iÖn ¸p ra cña bé t¹o tÝn hiÖu thö ph¶i phï hîp víi c¸c trÞ sè % ®iÖn ¸p ho¹t ®éng ®­îc chän: 230 V, 120 V...;

- C¸c trÞ sè r.m.s cña ba ®iÖn ¸p trªn ph¶i ®­îc ®o ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i vµ ®­îc duy tr× trong ph¹m vi % cho phÐp cña c¸c trÞ sè danh ®Þnh;

- ViÖc ®iÒu chØnh t¶i t¹i 3 tr­êng hîp ®iÖn ¸p ra ph¶i ®­îc kiÓm so¸t ë tõng tr­êng hîp vµ kh«ng v­ît qu¸ 5% ®èi víi dßng t¶i 16 A ë tr­êng hîp 100% ®iÖn ¸p ra, còng nh­ c¸c trÞ sè % ®· cho ®èi víi dßng t¶i 23 A ë 70%; 40 A ë 40% ®iÖn ¸p ra;

- Thêi gian thö ë møc 70% vµ 40% ®iÖn ¸p ra kh«ng v­ît qu¸ 5s.

NÕu cÇn kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu ®ùng dßng khëi ®éng cña bé t¹o tÝn hiÖu thö, ph¶i thay ®æi t¶i ®Çu ra bé t¹o tÝn hiÖu thö tõ 0  100% gi¸ trÞ b»ng viÖc ®iÒu chØnh tô ®iÖn 1700 F m¾c nèi tiÕp víi bé chØnh l­u. ViÖc kiÓm tra nµy sÏ ®­îc tiÕn hµnh ë c¶ hai gãc pha 900 vµ 2700. M¹ch ®o kh¶ n¨ng chÞu ®ùng dßng khëi ®éng cña bé t¹o tÝn hiÖu thö ®­îc tr×nh bµy trong phÇn A.1.

Khi ®o dßng khëi ®éng ®Ønh cña EUT mµ thÊy thÊp h¬n dßng khëi ®éng ®Ønh bé t¹o tÝn hiÖu chuÈn (500 A ®èi víi nguån 220  240 V), th× trong tr­êng hîp nµy mét bé t¹o tÝn hiÖu thö cã dßng khëi ®éng ®Ønh thÊp h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh còng cã thÓ ®­îc sö dông. Tuy nhiªn theo phô lôc A, khi bé t¹o tÝn hiÖu thö ®­îc ®­a vµo m¹ch thö, dßng khëi ®éng cña EUT ®o ®­îc ph¶i nhá h¬n 70% kh¶ n¨ng chÞu ®ùng dßng khëi ®éng cña bé t¹o tÝn hiÖu. Dßng khëi ®éng EUT thùc tÕ ®­îc ®o khi b¾t ®Çu khëi ®éng vµ sau khi t¾t 5s theo h­íng dÉn ë phô lôc B.

§Æc tÝnh chuyÓn m¹ch cña bé t¹o tÝn hiÖu thö ®­îc ®o víi t¶i 100  cã møc tiªu thô n¨ng l­îng thÝch hîp.

Thêi gian t¨ng vµ gi¶m còng nh­ sù qu¸ t¶i vµ thÊp t¶i ®­îc kiÓm tra víi c¸c tr­êng hîp chuyÓn ®æi ë gãc pha 900 vµ 2700, tõ 0  100%; 100  70%; 100  40% vµ 40  0% trÞ sè ®iÖn ¸p ra.

§é chÝnh x¸c gãc pha ®­îc kiÓm tra trong c¸c tr­êng hîp chuyÓn ®æi tõ 0  100% vµ tõ 100  0% trÞ sè ®iÖn ¸p ra, t¹i chÝn gãc pha tõ 0  3600 víi sè gia 450.ViÖc kiÓm tra nµy còng ®­îc thùc hiÖn ®èi víi tr­êng hîp chuyÓn ®æi tõ 100  70% vµ tõ 70  100%, còng nh­ tõ 100  40% vµ 40  100% trÞ sè ®iÖn ¸p ra, ë gãc pha 900 vµ 1800 .

Sau mét sè chu kú ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh, c¸c bé t¹o tÝn hiÖu thö ph¶i ®­îc hiÖu chuÈn l¹i b»ng mét hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng ®­îc c«ng nhËn.6.2. §Æc tÝnh bé gi¸m s¸t ®o dßng khëi ®éng ®Ønh

§iÖn ¸p ®Çu ra víi t¶i 50 :

0,01 V/A hoÆc lín h¬n.

Dßng ®Ønh:

ThÊp nhÊt 1 000 A.

§é chÝnh x¸c dßng ®Ønh (xung ®é réng 3 ms):

 10%.

Dßng r.m.s (hiÖu dông):

Nhá nhÊt 50 A.

IxT lín nhÊt:

10 A.s hoÆc lín h¬n.

Thêi gian t¨ng/gi¶m:

500 ns hoÆc nhá h¬n.

TÇn sè thÊp t¹i ®iÓm 3 dB:

10 Hz hoÆc nhá h¬n.

§iÖn trë ghÐp:

0,001  hoÆc nhá h¬n.

CÊu t¹o:

H×nh xuyÕn.

§­êng kÝnh lç:

Nhá nhÊt 5 cm.

6.3. Nguån ®iÖn

TÇn sè ®iÖn ¸p thö ph¶i ë trong kho¶ng tÇn sè ®Þnh møc  2%.

7. CÊu h×nh thö

PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn khi EUT ®· nèi víi bé t¹o tÝn hiÖu thö b»ng c¸p nguån ng¾n nhÊt theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt EUT, nÕu kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ th× c¸p nguån cµng ng¾n cµng thÝch hîp cho viÖc thö EUT.

CÊu h×nh thö ®èi víi hai hiÖn t­îng tr×nh bµy trong tiªu chuÈn nµy lµ:

- HiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p;

- HiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p cã qu¸ ®é chËm gi÷a ®iÖn ¸p ®Þnh møc vµ ®iÖn ¸p thay ®æi (tuú chän).

H×nh C.1(a) lµ s¬ ®å nguyªn lý bé t¹o tÝn hiÖu thö sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p cã qu¸ ®é chËm gi÷a ®iÖn ¸p ®Þnh møc vµ ®iÖn ¸p thay ®æi.

H×nh C.1(b) lµ s¬ ®å bé t¹o tÝn hiÖu thö cã bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt.

H×nh C.(2) lµ s¬ ®å nguyªn lý bé t¹o tÝn hiÖu thö thay ®æi ®iÖn ¸p cã qu¸ ®é chËm gi÷a ®iÖn ¸p ®Þnh møc vµ ®iÖn ¸p thay ®æi sö dông biÕn ¸p biÕn ®æi.

C¶ hai phÐp thö ®Òu cã thÓ ®­îc thùc hiÖn víi c¸c cÊu h×nh trªn.

C¸c phÐp thö ®èi víi EUT ba pha ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch sö dông ba thiÕt bÞ thö ®ång bé víi nhau.

Nh÷ng thÝ dô vÒ cÊu h×nh thö cã trong phô lôc C.

8. Thñ tôc thùc hiÖn phÐp thö

Tr­íc khi tiÕn hµnh thö nghiÖm mét thiÕt bÞ, ph¶i chuÈn bÞ s½n mét kÕ ho¹ch thö nghiÖm.

KÕ ho¹ch thö nghiÖm cã thÓ bao gåm nh÷ng néi dung sau:

- X¸c ®Þnh râ lo¹i EUT;

- Th«ng tin vÒ c¸c lo¹i kÕt nèi cã thÓ cã (phÝch c¾m...), c¸p t­¬ng øng vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi;

- Cæng nguån ®iÖn vµo EUT;

- C¸c chÕ ®é lµm viÖc ®iÓn h×nh cña EUT ®èi víi phÐp thö;

- Tiªu chÝ chÊt l­îng ®­îc sö dông vµ quy ®Þnh trong tµi liÖu kü thuËt;

- C¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña EUT;

- M« t¶ cÊu h×nh thö.

NÕu kh«ng cã c¸c nguån tÝn hiÖu ho¹t ®éng thùc tÕ ®­a vµo EUT th× c¸c nguån tÝn hiÖu nµy cã thÓ ®­îc m« pháng cho phï hîp.

Trong c¸c phÐp thö, mäi tr­êng hîp suy gi¶m chÊt l­îng ®Òu ph¶i ®­îc ghi l¹i. ThiÕt bÞ gi¸m s¸t ph¶i cã kh¶ n¨ng hiÓn thÞ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña EUT trong vµ sau khi thö. Sau mçi lÇn thö nghiÖm, ph¶i kiÓm tra toµn bé chøc n¨ng cña EUT.

8.1. C¸c ®iÒu kiÖn chuÈn cña phßng thö nghiÖm

8.1.1. §iÒu kiÖn khÝ hËu

C¸c phÐp thö ph¶i tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu chuÈn cña IEC 68 -1:

- NhiÖt ®é: 150 C  350C;

- §é Èm t­¬ng ®èi: 25%  75%;

- ¸p suÊt khÝ quyÓn: 86 kPa  106 kPa (860 mbar  1060 mbar).

Chó ý: Trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm cã thÓ quy ®Þnh c¸c trÞ sè kh¸c.

8.1.2. §iÒu kiÖn ®iÖn tõ

C¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn tõ trong phßng thö nghiÖm ph¶i ®¶m b¶o sao cho EUT ho¹t ®éng chÝnh x¸c, kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ phÐp thö.8.2. Thùc hiÖn phÐp thö

Trong khi thö, ®iÖn ¸p nguån thö nghiÖm kh«ng ®­îc sai sè qu¸ 2%.


ViÖc hiÖu chØnh ®iÓm 0 (gãc pha b»ng 0) cña bé t¹o tÝn hiÖu thö ph¶i cã ®é
chÝnh x¸c  100.

8.2.1. HiÖn t­îng sôt ¸p vµ ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p

EUT ®­îc thö nghiÖm víi sù kÕt hîp lùa chän møc thö, kho¶ng thêi gian thö lµ mét chuçi 3 lÇn sôt ¸p/ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p, kho¶ng c¸ch thêi gian tèi thiÓu lµ 10s (gi÷a mçi lÇn thö). C¸c chÕ ®é ho¹t ®éng ®iÓn h×nh cña EUT ®Òu ph¶i ®­îc thö nghiÖm.

Sù thay ®æi ®ét ngét ®iÖn ¸p nguån ph¶i xÈy ra t¹i thêi ®iÓm ®iÖn ¸p cã gãc pha b»ng 0 vµ t¹i c¸c gãc bæ sung cã trong chØ tiªu kü thuËt hoÆc ®­îc nhµ qu¶n lý s¶n phÈm c©n nh¾c, lùa chän tõ c¸c gãc 450, 900, 1350, 1800, 2250, 2700 vµ 3150 trªn mçi pha.

§èi víi hÖ thèng ba pha, phÐp thö pha - pha ®­îc ­u tiªn thùc hiÖn. Trong tr­êng hîp cô thÓ, vÝ dô cã thiÕt bÞ nguån ba pha, c¸c ®ång hå ®o ba pha, th× c¶ ba pha sÏ ®­îc thö nghiÖm ®ång thêi. Tr­êng hîp thö sôt ¸p hoÆc ng¾t qu·ng ®iÖn ¸p ®ång thêi lªn c¶ ba pha, ®iÒu kiÖn gãc pha b»ng 0 cña ®iÖn ¸p trong 6.1 sÏ chØ tho¶ m·n trªn mét pha.8.2.2. HiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p (tuú chän)

EUT ®­îc thö ®èi víi tõng møc thay ®æi ®iÖn ¸p x¸c ®Þnh, mçi møc thö ba lÇn c¸ch nhau 10s cho c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng ®iÓn h×nh nhÊt.

9. C¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm vµ biªn b¶n thö nghiÖm

Môc nµy tr×nh bµy c¸c h­íng dÉn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ thö vµ lËp biªn b¶n thö nghiÖm ®èi víi phÐp thö trong tiªu chuÈn nµy.

Sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ ®­îc thö nghiÖm ®· lµm cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c ¶nh h­ëng cña c¸c hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p nguån lªn c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ trë nªn khã kh¨n.

NÕu chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm hay nhµ qu¶n lý s¶n phÈm kh«ng ®­a ra c¸c chØ tiªu cô thÓ, kÕt qu¶ thö cÇn ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ c¸c th«ng sè chøc n¨ng cña EUT nh­ sau:

a) §Æc tÝnh n»m trong giíi h¹n chØ tiªu kü thuËt cho phÐp;

b) Suy gi¶m chÊt l­îng hoÆc mÊt c¸c chøc n¨ng t¹m thêi nh­ng tù phôc håi;

c) Suy gi¶m chÊt l­îng hoÆc mÊt c¸c chøc n¨ng t¹m thêi, muèn kh«i phôc l¹i cÇn cã sù can thiÖp cña ng­êi vËn hµnh hoÆc khëi ®éng l¹i hÖ thèng;

d) Suy gi¶m hoÆc mÊt c¸c chøc n¨ng nh­ng kh«ng thÓ phôc håi do háng c¸c bé phËn thiÕt bÞ, phÇn mÒm hoÆc mÊt sè liÖu.

EUT ph¶i ®¶m b¶o kh«ng trë nªn nguy hiÓm hay mÊt an toµn khi ®­îc thö theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

Trong tr­êng hîp c¸c phÐp thö nghiÖm thu, ch­¬ng tr×nh thö vµ c¸ch xö lý kÕt qu¶ ph¶i ®­îc m« t¶ trong tiªu chuÈn s¶n phÈm cô thÓ.

Theo nguyªn t¾c chung, kÕt qu¶ thö lµ ®¹t nÕu thiÕt bÞ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm trong suèt thêi gian thùc hiÖn phÐp thö vµ khi kÕt thóc phÐp thö EUT vÉn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu chøc n¨ng ®­îc quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt thiÕt bÞ.

Tµi liÖu kü thuËt cña EUT cã thÓ x¸c ®Þnh mét sè ¶nh h­ëng ®­îc xem lµ kh«ng quan träng, v× vËy c¸c ¶nh h­ëng nµy cã thÓ ®­îc chÊp nhËn.

Víi tr­êng hîp nµy, khi kÕt thóc thö ph¶i kiÓm tra sù tù phôc håi c¸c kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ. Do vËy, ph¶i ghi l¹i kho¶ng thêi gian thiÕt bÞ mÊt hoµn toµn chøc n¨ng ho¹t ®éng. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phÐp thö.

Biªn b¶n thö nghiÖm ph¶i bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn thö vµ c¸c kÕt qu¶ thö.

Chó ý: §iÖn ¸p gi¶m xuèng 70% trong 10 chu kú, b­íc gi¶m b¾t ®Çu t¹i ®iÓm 0.
H×nh 1: HiÖn t­îng sôt ¸p


Chó ý: §iÖn ¸p gi¶m tõ tõ

H×nh 2: HiÖn t­îng thay ®æi ®iÖn ¸p
Phô lôc A

(Quy ®Þnh)

  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương