1. Giíi thiÖu chung vÒ Ngn hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néitải về 126.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích126.81 Kb.
1. Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®­îc thµnh lËp ngµy 01/03/1985 , lµ thµnh viªn trong hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , ®­îc nhµ n­íc c«ng nhËn lµ doanh nghiÖp h¹ng 1 . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi cã truyÒn thèng kinh doanh ®èi ngo¹i , thanh to¸n quèc tÕ , c¸c dÞch vô tµi chÝnh , ng©n hµng quèc tÕ kh¸c . §Õn cuèi n¨m 2006 chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®· cã m¹ng l­íi bao gåm :

06 Phßng giao dÞch .

01 QuÇy thu ®æi ngo¹i tÖ .

Cïng 4 chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trªn ®Þa bµn Hµ néi .

Lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh hµng ®Çu cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam . Víi hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i cung cÊp c¸c dÞch vô tù ho¸ cao : VCB ONLINE , thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng , VCB Money, i-banking , SMS Banking , hÖ thèng m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM , thÎ Vietcombank Connec 24 , Vietcombank MTV , Vietcombank SG24 . . . hÖ thèng thanh to¸n Sõ IT toµn cÇu vµ m¹ng l­íi ®¹i lý trªn 1400 Ng©n hµng t¹i 85 n­íc vµ vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi , ®¶m b¶o phôc vô tèt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng .

§Æc biÖt trong c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn , chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n chó träng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng , nhiÖt t×nh vµ tÝnh th«ng nghiÖp vô cao .

2 . C¬ cÊu tæ chøc .

2.1 . S¬ ®å tæ chøc :
2.2 . C¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng cung cÊp :

2.2.1 VÒ tÝn dông


 • §Çu t­ vèn trung dµi h¹n , cho vay vèn l­u ®éng VND vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®èi víi mäi lÜnh vùc : kinh doanh th­¬ng m¹i , s¶n xuÊt , giao th«ng vËn t¶i , x©y dùng . . .

 • Ph¸t hµng b¶o l·nh vay vèn , ®Æt cäc , thùc hiÖn hîp ®ång . . . trong n­íc vµ n­íc ngoµi .

 • Liªn doanh liªn kÕt , gãp cæ phÇn .

2.2.2VÒ thanh to¸n quèc tÕ :

 • Më vµ thanh to¸n L/C nhËp khÈu .

 • Th«ng b¸o vµ thanh to¸n L/C xuÊt khÈu .

 • Thanh to¸n chøng tõ nhê thu .

 • ChuyÓn tiÒn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu .

 • X¸c nhËn L/C trong n­íc vµ ngoµi n­íc .

 • B·o l·nh trong n­íc vµ quèc tÕ .

 • B·o l·nh thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ .

2.2.3 VÒ dÞch vô ng©n hµng :

  • §Çu t­ tù ®éng cho c¸c tµi kho¶n tËp trung vèn .

  • Thùc hiÖn c¸c giao dÞch mét cöa .

  • Huy ®éng vèn víi c¸c h×nh thøc ®a d¹ng : göi tiÕt kiÖm , kú phiÕu , tr¸i phiÕu , chøng chØ tiÒn giöi , ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c .

  • Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi , sÐc du lÞch . . .

  • Chi tr¶ kiÒu hèi tõ c¸c n­íc trªn thÕ giíi , chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi phôc vô c¸c nhu cÇu c¸ nh©n .

  • Ph¸t hµnh b·o l·nh , chøng nhËn ®¶m b¶o du häc , lao ®éng n­íc ngoµi . . .

  • Cho vay cÇm cè thÕ chÊp chøng tõ cã gi¸ , tµi s¶n . . .

  • Cho vay nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n mua nhµ , «t« , du häc . . .

  • Ph¸t hµng vµ thanh to¸n thÎ quèc tÕ Visacard , Mastercard , American expresscard , JCB , Dinner Club . . .

  • Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ rót tiÒn tù ®éng ATM Connect 24 .

  • Thanh to¸n ho¸ ®¬n ®iÖn , n­íc , ®iÖn tho¹i , b¶o hiÓm . . . qua m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM .

  • §¹i lý cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lín nh­ : B¶o ViÖt , AIA , Prudential . . .

  • Thu tiÒn mÆt t¹i chç theo yªu cÇu víi dÞch vô kh¸ch hµng ®Æc biÖt .

2.2.4 VÒ dÞch vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i :

Dùa trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , Vietcombank ®· cung cÊp cho c¸c kh¸ch hµng mét sè dÞch vô tiÖn Ých nh­ sau : • DÞch vô ng©n hµng ®iÖn tö VCB Money ( dµnh cho kh¸ch hµng doanh nghiÖp ) : truy vÊn vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i trô së cña kh¸ch hµng th«ng qua modem ®iÖn tho¹i .

 • DÞch vô ng©n hµng trùc tuyÕn I-Banking : truy vÊn c¸c th«ng tin tµi kho¶n vµ tÝn dông tøc thêi qua internet .

 • DÞch vô ng©n hµng qua ®iÖn tho¹i di ®éng SMS Banking : tra cøu th«ng tin vÒ tû gi¸ , l·i suÊt , c¸c ®iÓm ®Æt ATM , th«ng tin tµi kho¶n . . .b»ng c¸ch nh¾n tin ®Õn sè 8170 .

3 . Chøc n¨ng , nhiÖm vô c¸c phßng ban cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

3.1 . Phßng Quan hÖ kh¸ch hµng :

 • X¸c ®Þnh nhãm kh¸ch hµng môc tiªu .

 • LËp kÕ ho¹ch kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch .

 • §Çu mèi trong quan hÖ víi kh¸ch hµng .

 • X¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng vµ x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng .

 • Phèi hîp trong néi bé ng©n hµng ®Ó cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

3.2 . Phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông :

 • X©y dùng chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý rñi ro tÝn dông .

 • Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ .

 • Trùc tiÕp tham gia thùc hiÖn c¸c quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt tÝn dông

 • Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh phª duyÖt tÝn dông .

 • Hç trî ph¸t hiÖn vµ kiÓm so¸t c¸c dÊu hiÖu rñi ro .

 • Tham gia ®µo t¹o nghiÖp vô .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng .

3.3 . Phßng tæng hîp :

 • LËp kÕ ho¹ch kinh doanh , x©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c .

 • LËp , c«ng bè vµ qu¶n lý c¸c lo¹i gi¸ mua b¸n s¶n phÈm , dÞch vô ng©n hµng .

 • Qu¶n lý , ®iÒu hµnh vèn ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt nam .

 • Kinh doanh ngo¹i tÖ .

 • Nghiªn cøu tæng hîp vµ ph©n tÝch kinh tÕ .

 • X©y dùng c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch , chñ tr­¬ng cña ng©n hµng Ngäai Th­¬ng ViÖt nam .

 • Thùc hiÖn ho¹t ®éng PR cña ng©n hµng .

 • Ph¸t triÓn më réng m¹ng l­íi .

 • C¸c nhiÖm vô kh¸c do ban gi¸m ®èc giao .

3.4 . Phßng kÕ to¸n thanh to¸n :

 • Bé phËn “ Xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ” : Thùc hiÖn c¸c giao dÞch chuyÓn tiÒn .

 • Bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n : Qu¶n lý toµn bé tµi kho¶n kh¸ch hµng vµ c¸c tµi kho¶n néi vµ ngo¹i b¶ng tæng kÕt tµi s¶n .

 • Bé phËn “ Qu¶n lý chi tiªu néi bé ” : Thùc hÞªn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn chi tiªu néi bé vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c .

 • Bé phËn “ Th«ng tin kh¸ch hµng ” : Phôc vô tµi kho¶n kh¸ch hµng lµ TCKT .

 • Bé phËn “ KÕ to¸n giao dÞch ” : Xö lý c¸c giao dÞch liªn quan ®Õn tµi kho¶n cña c¸c kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ .

Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt , nhËp khÈu .

 • Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh .

 • Thùc hiÖn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi .

 • Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c Ng©n hµng ®¹i lý .

 • Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau :

 • Doanh sè thanh to¸n bï trõ : 4.124 tû ®ång .

 • Doanh sè thanh to¸n IBPS : 22.362. tû ®ång .

 • Doanh sè thanh to¸n IBT ONLINE :26.998 tû ®ång .

 • 86 ®¬n vÞ ®¨ng ký tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n víi doanh sè 34 tû ®ång/ th¸ng .

 • 1.785 ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng .

3.5 . Phßng qu¶n lý nî :

 • NhËp d÷ liÖu vµo trong hÖ thèng .

 • NhËn vµ l­u d÷ liÖu hå s¬ tÝn dông .

 • Thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp liªn quan ®Õn viÖc rót vèn .

 • LËp c¸c b¸o c¸o d÷ liÖu cña c¸c kho¶n vay .

 • Tham gia vµo qu¸ tr×nh thu nî , thu l·i .

 • Gãp ý söa ®æi ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nî vay .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng .

3.6 . Phßng kinh doanh dÞch vô :

 • Huy ®éng vèn tiÕt kiÖm , kú phiÕu , tr¸i phiÕu , chøng chØ tiÒn göi , ph¸t hµnh sÐc c¸ nh©n vµ c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ kh¸c .

 • Thu ®æi ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi , sÐc du lÞch . . .

 • Chi tr¶ kiÒu hèi , chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi cho kh¸ch hµng c¸ nh©n .

 • Thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¶o l·nh , chøng th­ . . .

 • Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh .

 • Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ .

 • Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ , qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®­îc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c dÞch vô ng©n hµng ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau :

 • Sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më míi : 12.862 tµi kho¶n , n©ng tæng sè TK c¸ nh©n më t¹i ng©n hµng : 57.335 tµi kho¶n .

 • ChuyÓn tiÒn trong n­íc : 214 tû ®ång .

 • ChuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi : 446.400 USD .

 • Chi tr¶ kiÒu hèi : 19 triÖu USD .

 • Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ tõ quÇy thu ®æi : 5 triÖu USD

3.7 . Phßng thanh to¸n thÎ :

 • Ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Vietcombank theo thÓ lÖ quy ®Þnh .

 • Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô ®¹i lý thanh to¸n thÎ do n­íc ngoµi ph¸t hµnh

 • Thùc hiÖn chøc n¨ng marketing kh¸ch hµng vÒ thÎ .

 • Ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ , qu¶n lý c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM ®­îc giao .

 • Tæng hîp , thèng kª vÒ c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

 • Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c kh¸c do ban gi¸m ®èc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ cña VCBHN ®· ®¹t ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau :

 • Sè l­îng thÎ ATM míi : 11.788 thÎ , n©ng tæng sè thÎ ATM ph¸t hµnh t¹i VCBHN : 105.344 thÎ .

 • Sè l­îng thÎ tÝn dông míi : 325 thÎ , n©ng tæng sè thÎ tÝn dông t¹i VCBHN: 4.551 thÎ .

 • Sè l­îng thÎ MTV míi : 541 thÎ , n©ng tæng sè thÎ MTV t¹i VCBHN : 2.285 thÎ

 • ThÎ ghi nî SGH24 : 423 thÎ .

3.8 . Phßng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu :

 • Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt , nhËp khÈu .

 • Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh .

 • Thùc hiªn nghiÖp vô chuyÓn tiÒn n­íc ngoµi .

 • Qu¶n lý vµ kiÓm tra mÉu dÊu ch÷ ký cña c¸c ng©n hµng ®¹i lý .

 • Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

3.9 . Phßng ng©n quü :

 • Thu chi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , tiÒn ViÖt nam ®ång , gi¸m ®Þnh tiÒn thËt , tiÒn gi¶ .

 • ChuyÓn tiÒn mÆt vµ sÐc du lÞch ®i tiªu thô n­íc ngoµi qua Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam .

 • Qu¶n lý kho tiÒn , quü nghiÖp vô , tµi s¶n thÕ chÊp , chøng tõ cã gi¸ .

 • §iÒu chuyÓn vµ ®iÒu hoµ tiÒn mÆt VND , ngo¹i tÖ vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trong néi bé NHNTHN .

 • Ph©n lo¹i vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®èi víi tiÒn mÆt trong l­u th«ng .

 • Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao .

Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 , khèi l­îng giao dÞch thu chi tiÒn mÆt qua VCBHN t¨ng nhiÒu .

 • Tæng thu chi VND ®¹t : 14.574 tû ®ång .

 • Tæng thu chi ngo¹i tÖ quy USD ®¹t : 229 triÖu USD .

 • Ph¸t hiÖn tiÒn gi¶ : 800 USD , 40.380.000 VND .

 • Sè l­îng tiÒn thõa tr¶ l¹i : 196.900.000 VND .

3.10 . Phßng kiÓm tra néi bé :

 • LËp kÕ ho¹ch ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ kiÓm tra , kiÓm to¸n néi bé .

 • Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé theo quy chÕ kiÓm to¸n néi bé ®èi víi DNNN do bé tµi chÝnh ban hµnh .

 • Lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c ®oµn thanh tra , c¬ quan ph¸p luËt , c¬ quan kiÓm to¸n trong viÖc thanh tra , kiÓm to¸n ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng

 • Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i , tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng .

3.11 . Phßng tin häc :

 • Thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ng©n hµng .

 • Thùc hiÖn qu¶n lý vµ b¶o qu¶n , b¶o d­ìng toµn bé thiÕt bÞ tin häc cña chi nh¸nh vµ b¶o mËt th«ng tin . . .

 • TiÕp nhËn c¸c quy tr×nh kü thuËt vµ c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm øng dông nghiÖp vô cña NHNT VN .

 • X©y dùng kÕ ho¹ch vËt t­ , trang thiÕt bÞ míi vµ b¶o hµnh thiÕt bÞ tin häc .

 • Thùc hiÖn qu¶n trÞ m¹ng , cµi ®Æt c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm hÖ thèng m¹ng , thiÕt lËp hÖ thèng b¶o mËt cña hÖ thèng m¹ng .

3.12 . Tæ tÝn dông thÓ nh©n :

 • Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n . Cho vay cÇm cè , thÕ chÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh .

 • Tæ chøc , nghiªn cøu triÓn khai c¸c s¶n phÈm b¸n lÎ nh­ cho vay tr¶ gãp , cho vay du häc , cho vay ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c . . .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc ph©n c«ng .

3.13 . Phßng hµnh chÝnh nh©n sù :

 • Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc . Bè trÝ ®iÒu ®éng , bæ nhiÖm miÔn nhiÖm , khen th­ëng , kû luËt , tiÕp nhËn , tuyÓn dông lao ®éng .

 • X©y dùng quy ho¹ch , båi d­ìng vµ qu¶n lý c¸n bé .

 • Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan .

 • Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh , qu¶n trÞ , x©y dùng c¬ b¶n , mua s¾m tµi s¶n .

 • Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qu¶n lý , b¶o qu¶n tµi s¶n cña chi nh¸nh , c«ng t¸c lÔ t©n, phôc vô , b¶o vÖ trong ng©n hµng .

 • Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña c¬ quan . Thùc hiÖn c«ng t¸c , v¨n th­ , l­u tr÷ , in Ên , telex , fax . Qu¶n lý tµi liÖu mËt vµ b¶o qu¶n tµi liÖu l­u tr÷ t¹i kho .

4 . Kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi .

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do sù ¶nh h­ëng tõ sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu má , vµng vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh víi biªn ®é cao trong n¨m , dÞch cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p . . . Hµ néi hiÖn lµ ®Þa ph­¬ng cã chØ sè t¨ng gi¸ cao nhÊt trªn toµn quèc . Bªn c¹nh ®ã , Hµ néi cã thªm nhiÒu kªnh huy ®éng vèn míi nh­ ho¹t ®éng cña trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi , tr¸i phiÕu x©y dùng thñ ®« lÇn thø nhÊt , mét sè tæng c«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp . . . khiÕn c¹nh tranh thu hót vèn ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt . Ngoµi ra , tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn chËm , nhiÒu ch­¬ng tr×nh dù ¸n cña chÝnh phñ , thµnh phè triÓn khai chËm , g©y ¸ch t¾c vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp , qua ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng vµ chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng .

Tuy vËy ®èi víi chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng hµ néi , cïng víi sù nç lùc chung cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam trong 3 n¨m ( 2004-2006 ) ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ ho¹t ®éng kinh doanh .

4.1.T×nh h×nh huy ®éng vèn :

C«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi trong 3 n¨m qua ®· duy tr× ®­îc kÕt qu¶ tèt . Ph¸t huy truyÒn thèng , thÕ m¹nh cña Vietcombank vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hiÖu qu¶ , thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc ®­a c¸c s¶n phÈm míi vÒ huy ®éng vèn vµo thÞ tr­êng theo chñ tr­¬ng cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , tæng nguån vèn cña chi nh¸nh tiÕp tôc t¨ng cao , ®¹t 6.410 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 16% so víi n¨m 2003 , ®¹t 8.260 tû ®ång vµo n¨m 2005 t¨ng 28,8% so víi n¨m 2004 , ®¹t 10.830 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 31% so víi n¨m 2005 . Cô thÓ :

- Ph©n lo¹i theo tiÒn :


 • Nguån vèn b»ng USD trong n¨m 2004 ®¹t 227 triÖu USD t¨ng 15% so víi n¨m 2003 , ®¹t 264 triÖu USD vµo n¨m 2005 t¨ng 17,2% so víi n¨m 2004

 • Nguån vèn b»ng VND ®¹t 2.835 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 27% so víi n¨m 2003 , ®¹t 4.070 tû ®ång vµo n¨m 2005 t¨ng 43,3% so víi n¨m 2004 , ®¹t 5.584 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 37% so víi cïng kú n¨m tr­íc .

Trong 3 n¨m qua , huy ®éng vèn ngo¹i tÖ vÉn chiÕm tû lÖ cao h¬n so víi ®ång ViÖt Nam ( 51%- 56% ) . Tr­íc hÕt lµ do t©m lý ng­êi d©n lo ng¹i l¹m ph¸t gia t¨ng , khi chØ sè gi¸ hµng ho¸ tiªu dïng t¨ng cao trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m . Thªm vµo ®ã , t©m lý vÒ viÖc ®ång tiÒn mÖnh gi¸ 100.000 ®ång b»ng chÊt liÖu polyme ®­îc ®­a vao l­u th«ng th¸ng 09/2004 , gi¸ vµng cã dÊu hiÖu t¨ng , mét phÇn do t¸c ®éng tÝch cùc cña quyÕt ®Þnh t¨ng l·i suÊt tõ ®Çu n¨m cña chi nh¸nh theo l·i suÊt ®iÒu chØnh cña côc dù tr÷ liªn bang Mü lµm chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a USD vµ VND ngµy cµng thu hÑp . Tõ n¨m 2004 ®Õn cuèi n¨m 2005 , FED liªn tôc t¨ng l·i suÊt 13 lÇn tõ 12,5% lªn tíi 4,25%/ n¨m , trong khi chØ sè gi¸ tiªu dïng ( CPI ) cña ViÖt Nam n¨m 2005 t¨ng 8,4% .

VÒ c¬ cÊu nguån vèn , do nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm lu«n chiÕm tû träng lín nªn nguån vèn huy ®éng bÞ ¶nh h­ëng bëi diÔn biÕn l·i suÊt trªn thÞ tr­êng , nhÊt lµ víi chiÒu h­íng l·i suÊt gia t¨ng trong c¶ n¨m 2005 . Bªn c¹nh ®ã , nguån tiÒn göi thanh to¸n vÉn duy tr× t¨ng tr­ëng æn ®Þnh , ®¹t 1.740 tû vµo cuèi n¨m 2005 . C¸c ®ît huy ®éng kú phiÕu cña Ng©n hµng còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan , gãp phÇn t¨ng cao nguån vèn huy ®éng .

- Ph©n lo¹i ®èi t­îng huy ®éng :


 • Huy ®éng tõ d©n c­ ®¹t 4.535 tû ®ång vµo n¨m 2004 t¨ng 15% so víi n¨m 2003 chiÕm 71% tæng nguån vèn huy ®éng , ®¹t 7.257 tû ®ång vµo n¨m 2006 t¨ng 23% so víi n¨m 2005 chiÕm 75% tæng nguån vèn huy ®éng .

 • Huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t 1.392 tû ®ång t¨ng 36% so víi n¨m 2003 chiÕm 22% trong tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh , ®¹t 2.415 tû ®ång t¨ng 51% so víi n¨m 2005 vµ chiÕm 25% trong tæng nguån vèn huy ®éng .

C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña chi nh¸nh tiÕp tôc ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m hiÖu qu¶ vµ an toµn , ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi vµ kh¶ n¨ng thanh kho¶n cho ®ång vèn cña ng©n hµng .

Tæng møc sö dông vèn sinh lêi chiÕm 98,7% tæng nguån vèn . Trong ®ã , ®Çu t­ tÝn dông chiÕm 44% , phÇn cßn l¹i thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn néi bé , t¨ng n¨ng lùc nguån vèn cho toµn hÖ thèng , ®¸p øng nhu cÇu cung øng vèn l­u ®éng vµ vèn cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh , ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n .

C«ng t¸c sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cña Chi nh¸nh ®· gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Thñ ®«, kÕt qu¶ nh­ sau:

B¶ng 1: Sè liÖu vÒ sö dông vèn 2005

§¬n vÞ: triÖu VND

ChØ tiªu

N¨m 2005

% so víi 2004

Tæng sö dông vèn

8.260.161

128,77

A/§ång ViÖt Nam

4.069.701

143,33

- Tæng d­ nî cho vay

1.710.532

107,62

Trong ®ã: + D­ nî vèn ng¾n h¹n

1.202.154

95,56

+ D­ nî vèn Trung & dµi h¹n

425.649

135,62

+ Nî qu¸ h¹n

82.730

-

- T/göi t¹i VCBTW

2.044.963

199,56

C¸c kho¶n kh¸c

314.206

139,42

B/ Ngo¹i tÖ (quy VND)

4.190.460

117,23

- Tæng d­ nî cho vay

1.8070.496

110,24

Trong ®ã: + D­ nî vèn ng¾n h¹n

1.319.117

107,48

+ D­ nî vèn trung & dµi h¹n

474.599

117,23

+ Nî qu¸ h¹n

13.780

-

- T/göi t¹i VCB TW

2.336.721

135,86

- TSC§,TSL§ & kh¸c

46.243

21,504.2. Ho¹t ®éng tÝn dông :

C«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh trong 3 n¨m qua ( 2004 - 2006 ) tiÕp tôc ®­îc më réng víi ph­¬ng ch©m kiÓm so¸t rñi ro chÆt chÏ h¬n vµ trªn ®µ t¨ng tr­ëng cao . Víi nç lùc cña c¸n bé Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi , tÝnh ®Õn 31/12/2006 , d­ nî tÝn dông cña chi nh¸nh ­íc ®¹t 4.274 tû ®ång , t¨ng 21,5% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 32,4% so víi n¨m 2004 .

VÒ c¬ cÊu tÝn dông , cho vay USD chiÕm tû träng cao h¬n víi cho vay VND :

- D­ nî cho vay b»ng ngo¹i tÖ n¨m 2005 ®¹t 1.807 tû ®ång ( quy VND ) , chiÕm 51,38% tæng d­ nî .

- D­ nî cho vay b»ng VND n¨m 2005 ®¹t 1.711 tû ®ång , chiÕm 48,62% tæng d­ nî .

Víi lîi thÕ vÒ nguån vèn huy ®éng , chi nh¸nh ®· chñ ®éng më réng ho¹t ®éng tÝn dông víi ph­¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ , qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång vèn ng©n hµng ph¸t huy ®­îc vai trß thóc ®Èy kinh tÕ thñ ®« t¨ng tr­ëng

Thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông míi theo quyÕt ®Þnh 90/Q§>NHNT.QLTD ngµy 26/05/2006 cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam ¸p dông ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp , phßng qu¶n lý rñi ro tÝn dông ®· tõng b­íc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi , gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng doanh nghiÖp cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi tiÕp cËn víi tËp qu¸n quèc tÕ vÒ qu¶n lý trong ho¹t ®éng ng©n hµng .

§Ó më réng quan hÖ kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tÝn dông , ®éi ngò c¸n bé VCBHN ®· chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng , c¸c dù ¸n , c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi , t¹o ®iÒu kiÖn hç trî kÞp thêi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã , Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n quan t©m duy tr× vµ cñng cè ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng . Phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé tÝn dông vµ chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña chi nh¸nh ®· t¹o niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng , t¹o ®iÒu kiÖn cïng kh¸ch hµng kinh doanh hiÖu qu¶ .

Bªn c¹nh ®éi ngò kh¸ch hµng truyÒn thèng vÒ xuÊt nhËp , chi nh¸nh ®ang më réng thªm lo¹i h×nh cho vay tiªu dïng víi nhiÒu h×nh thøc cho vay ­u ®·i , hÊp dÉn . TÝnh ®Õn 31/12/2006 , d­ nî t¹i bé phËn tÝn dông thÓ nh©n ®¹t 151 tû ®ång . Nh×n chung , c¸c kho¶n vay c¸ nh©n cã chÊt l­îng tèt , ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî ng©n hµng .

Quan ®iÓm më réng tÝn dông ®i kÌm n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cña chi nh¸nh lu«n ®­îc qu¸n triÖt . Tuy nhiªn , do t×nh h×nh khã kh¨n chung , ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n vµ cÇu ®­êng do thanh quyÕt to¸n chËm nªn tr¶ nî ng©n hµng ch­a ®óng h¹n . §Õn 31/12/2006 , d­ nî qu¸ h¹n lµ 105 tû ®ång chiÕm 2,46% tæng d­ nî .

Nî qu¸ h¹n chñ yÕu tËp trung t¹i mét sè c«ng ty cÇu vµ mét sè doanh nghiÖp xuÊt khÈu kh¸ nh¹y c¶m tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ truêng . Chi nh¸nh ®· rÊt quan t©m , ®èc thóc ®¬n vÞ trong viÖc chi tr¶ c¶ gèc vµ l·i vay . Chi nh¸nh hiÖn ®· thµnh lËp tæ xö lý nî xÊu t¹i chi nh¸nh cÊp 1 vµ c¸c chi nh¸nh cÊp 2 , quyÕt t©m vµ triÖt ®Ó trong c«ng t¸c xö lý nî xÊu .
B¶ng 2: Sè liÖu ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2005

§¬n vÞ: TriÖu ®ångChØ tiªu

Dsè cho vay

Dsè thu nî

D­ nî

N¨m 2005

% so víi n¨m 2004

N¨m 2005

% so víi n¨m 2004

31/12/2005

% so víi n¨m 2004

1/TD ng¾n h¹n

12.240.474

143,64

12.130.654

158,59

2.602.837

104,41

a- §ång ViÖt Nam

6.172.354

141,17

6.159.089

150,79

1.271.502

101,05

Trong ®ã nî qu¸ han

1.319.404
1.250.296
69.348
b-Ngo¹i tÖ (quy VND)

6.068.120

146,24

5.611.565

157,43

1.331.335

107,82

Trong ®ã nî qu¸ h¹n

668.020
663.298
12.229
2/ TD trung dµi h¹n

1.546.576

152,64

1.367.444

210,14

915.191

124,33

a-§ång ViÖt Nam

502.770

205,10

653.649

243,42

439.029

132,54

Trong ®ã nî qu¸ h¹n

277.698
265.131
13.380
b-Ngo¹i tÖ (Quy VND)

740.806

119,63

713.795

186,76

476.162

117,62

Trong ®ã nî qu¸ h¹n

246.307
244.748
1.559
Tæng sè

13.787.050

144,60

13.498.098

162,63

3.518.028

108,954.3 C«ng t¸c thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu :

Trong 2 n¨m ( 2004 - 2005 ) ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña n­íc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n : m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t , c¸c quy ®Þnh rµo c¶n vÒ xuÊt khÈu ngµy cµng chÆt chÏ , gi¸ mét sè vËt t­ vµ dÞch vô ®Çu vµo t¨ng lµm h¹n chÕ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ . . . Tuy nhiªn , víi nhiÒu c¬ chÕ , chÝnh s¸ch thuËn lîi cña chÝnh phñ vµ ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña thµnh phè , tæng kinh ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2005 ®¹t 69,11 tû USD , t¨ng 18,2% so víi n¨m 2004 . T¹i VCBHN , doanh sè thanh to¸n XNK n¨m 2005 còng t¨ng m¹nh .

Kim ng¹ch thanh to¸n XNK qua chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 482,77 triÖu USD , t¨ng 15,9% so víi n¨m 2004 .

Kim ng¹ch thanh to¸n NhËp khÈu : ®¹t 328,9 triÖu USD , t¨ng 9,2% so víi n¨m 2004 .

Trong ®ã :

- Thanh to¸n L/C : 253,37 triÖu USD , t¨ng 14,7% so víi n¨m 2004 .

- Nhê tõ vµ chuyÓn tiÒn : 75,53% triÖu USD , gi¶m 5,9% so víi n¨m 2004

Kim ng¹ch thanh to¸n xuÊt khÈu : ®¹t 153,87 triÖu USD , t¨ng 33,63% so víi n¨m 2004 .

Trong ®ã :

- Thanh to¸n L/C : 46,27 triÖu USD , t¨ng 52,7% so víi n¨m 2004 .

- Nhê thu vµ chuyÓn tiÒn : 107,6 triÖu USD , t¨ng 26,7% so víi n¨m 2004

B¶o l·nh :

- Ph¸t hµnh b¶o l·nh : 40 tû ®ång .

- Gi¶i to¶ b¶o l·nh : 52 tû ®ång .

- D­ nî b¶o l·nh : 145 tû ®ång .

N¨m 2004 vµ 2005 kh«ng cã ph¸t sinh rñi ro trong thanh to¸n XNK vµ b¶o l·nh . Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do uy tÝn , chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong c«ng t¸c thanh to¸n XNK t¹i chi nh¸nh . Do lµm tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng , c«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l­íi vµ sù phèi hîp , hç trî hiÖu qu¶ cña c¸c bé phËn nghiÖp vô cã liªn quan cña chi nh¸nh nh­ tÝn dông , kinh doanh ngo¹i tÖ , kÕ to¸n tµi chÝnh . . .

N¨m 2006 c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ cã chÊt l­îng tèt víi tæng doanh sè xuÊt nhËp khÈu c¶ n¨m ®¹t 513,6 triÖu USD , t¨ng 6,4% so víi cïng kú n¨m 2005 .

NhËp khÈu ®¹t 337,2 triÖu USD , gi¶m 2,5% so víi n¨m 2005 .

XuÊt khÈu ®¹t 176,4 triÖu USD , t¨ng 15% so víi n¨m 2005 .

4.4. Kinh doanh ngo¹i tÖ :

Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh trong n¨m 2006 ®¹t 896 triÖu USD t¨ng 4% so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 19,8% so víi n¨m 2004 . Ngo¹i tÖ mua ®­îc phÇn lín tõ nguån c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¸p øng cho nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh .

Doanh sè mua vµo : 448,7 triÖu USD .

Doanh sè b¸n ra : 447,3 triÖu USD .

Trong n¨m 2006 , l­îng ngo¹i tÖ b¸n cho VCBTW t¨ng 88% so víi cïng kú n¨m tr­íc . Chi nh¸nh ®· gi¶m lÖ thuéc tèi ®a vµo nguån mua tõ Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam , gãp phÇn hç trî cho nguån ngo¹i tÖ cña hÖ thèng . L·i kinh doanh ngo¹i tÖ trong n¨m 2006 ®¹t gÇn 8 tû ®ång , t¨ng 17% so víi n¨m 2005 . C«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh lu«n nghiªm chØnh thùc hiÖn ®óng chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc .

4.5 C«ng t¸c kÕ to¸n :

Víi viÖc ¸p dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i , c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ®· ®¶m b¶o chÝnh x¸c , kÞp thêi cho c¸c giao dÞch chuyÓn vèn cña kh¸ch hµng víi thêi gian ng¾n nhÊt vµ chÊt l­îng tèt nhÊt , t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn ng©n hµng .

Nhê ®ã , sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng , sè l­îng kh¸ch hµng më kho¶n míi n¨m 2005 t¨ng 22,43% so víi n¨m 2004 , ®­a tæng sè tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i chi nh¸nh cuèi n¨m 2005 lªn 2.653 tµi kho¶n , kh«ng cã sù phµn nµn hoÆc khiÕu n¹i cña bÊt cø kh¸ch hµng nµo vÒ th¸i ®é phôc vô vµ chÊt l­îng phôc vô t¹i kh©u thanh to¸n , kÕ to¸n cña ng©n hµng .

C«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng vµ thanh to¸n IBT ONLINE ®· ®¹t kÕt qu¶ cao vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng .

- Doanh sè thanh to¸n bï trõ ®¹t 9.325 tû ®ång , t¨ng 115 so víi n¨m 2005 .

- Doanh sè thanh to¸n IBPS ®¹t 33.008 tû ®ång , t¨ng 53% so víi n¨m 2005 .

- Doanh sè thanh to¸n IBT online ®¹t 34.293 tû ®ång , t¨ng 60% so víi n¨m 2005 .

HiÖn chi nh¸nh cã 182 ®¬n vÞ ®¨ng ký tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n víi doanh sè h¬n 55 tû ®ång/ th¸ng , 3.741 ®¬n vÞ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , t¨ng 26% so víi cuèi n¨m 2005 . Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh , nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi nhµ n­íc .

4.6 C«ng t¸c ng©n quü :

N¨m 2006 , khèi l­îng giao dÞch thu chi tiÒn mÆt t¨ng nhiÒu , l­îng tiÒn ngo¹i tÖ còng nh­ tiÒn ViÖt Nam ®ång qua quü Ng©n hµng t¨ng m¹nh . N¨m 2006 , tæng thu chi VN§ ®¹t 32.694 tû ®ång , t¨ng 18% so víi n¨m 2005 , thu chi ngo¹i tÖ quy USD ®¹t 859 triÖu USD , t¨ng 2% so víi n¨m 2005 .

Víi ý thøc tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc , c«ng t¸c Ng©n quü cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lu«n ®¶m b¶o an toµn , th­êng xuyªn kiÓm tra , ®«n ®èc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thu tiÒn mÆt , ngo¹i tÖ vµ ng©n phiÕu thanh to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh , tæ chøc tèt c«ng t¸c thu chi vµ ®iÒu hoµ tiÒn mÆt , ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiÒn mÆt cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng , t¹o ®­îc lßng tin víi kh¸ch hµng . Bªn c¹nh ®ã , cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ban Gi¸m §èc còng nh­ sù nç lùc cña tõng giao dÞch viªn nªn mÆc dï lu«n cã sù thay ®æi vÒ mÆt nh©n sù , c¸c nghiÖp vô ®a d¹ng , khèi l­îng c«ng viÖc nhiÒu vÉn lu«n ®¶m b¶o chi ®ñ , ®óng , thùc hiÖn tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch , thu ®­îc nhiÒu tiÒn gi¶ mµ vÉn ®¶m b¶o gi¶i phãng kh¸ch hµng nhanh chãng cïng th¸i ®é phôc vô nhiÖt t×nh .

HiÖn nay , tiÒn gi¶ ®ång ViÖt nam còng nh­ ngo¹i tÖ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng rÊt nhiÒu , ®Æc biÖt lo¹i 100.000® , 50.000® , 20.000® c«tton cò kh«ng thÓ kiÓm tra b»ng m¸y , hÇu hÕt ph¶i kiÓm ®Õn thñ c«ng , mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian . §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn lo¹i 100.000® vµ 50.000® polyme gi¶ , g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kho quü . Sè l­îng tiÒn gi¶ ®· ®­îc ph¸t hiÖn vµ tÞch thu nh­ sau :

- VND : 118.925.000

- USD : 2.950

- EUR : 1.000

- GBP : 40

Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ trung thùc cao trong c«ng viÖc , c¸n bé lµm c«ng t¸c ng©n quü cña chi nh¸nh ®· ph¸t hiÖn vµ tr¶ l¹i cho kh¸ch tæng sè tiÒn thõa lµ VND : 496.410.000 vµ USD : 3.000

4.7 Kinh doanh dÞch vô :

Lu«n ®­îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña ban Gi¸m ®èc . Víi chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng vµ tõng b­íc ®­a c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo tiÕp cËn cuéc sèng , Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c khuyÕch tr­¬ng c¸c tiÖn Ých dÞch vô ng©n hµng , n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng nh»m thu hót ®«ng ®ñ kh¸ch hµng Thñ ®« vµ c¸c tØnh l©n cËn ®Õn sö dông c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng . C«ng t¸c dÞch vô Ng©n hµng ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh .

- Sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më míi t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi liªn tôc t¨ng , gãp phÇn thóc ®Èy thanh to¸n b»ng c¸c ph­¬ng thøc nh­ uû nhiÖm thu , uû nhiÖm chi , chuyÓn tiÒn , tr¶ l­¬ng tù ®éng . . . ®· t¹o thªm nhiÒu tiÖn Ých trong thanh to¸n cho kh¸ch hµng , khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng , gãp phÇn më réng viÖc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt . TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2006 , sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i chi nh¸nh ®¹t : 33.714 tµi kho¶n , n©ng tæng sè tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i chi nh¸nh lµ 97.905 tµi kho¶n , t¨ng 33% so víi n¨m 2005 .

- ChuyÓn tiÒn trong n­íc ®¹t 279,85 tû ®ång , t¨ng 20% so víi n¨m 2005

- ChuyÓn tiÒn ®i n­íc ngoµi ®¹t 2.466 ngµn USD , b»ng 69% so víi n¨m 2005 .

- Chi tr¶ kiÒu hèi ®¹t gÇn 65 triÖu USD , t¨ng 68% so víi n¨m 2005 .4.8 C«ng t¸c ph¸t hµnh thÎ vµ thanh to¸n thÎ :

Lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng ®i ®Çu trong viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ , hiÖn nay Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®ang ph¸t hµnh vµ chÊp nhËn thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ néi ®Þa vµ quèc tÕ nh­ : Visa , MasterCard , Dinner Club , Amex , JCB , VCB Connect 24 . . . Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ®· liªn minh víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn ®Ó ph¸t triÓn m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý , m¹ng l­íi dÞch vô thÎ vµ thóc ®Èy hîp t¸c dÞch vô thÎ gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp víi c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c nh­ thanh to¸n tiÒn ®iÖn , n­íc , c­íc ®iÖn tho¹i , internet , phÝ b¶o hiÓm . . .

Víi m¹ng l­íi ATM vµ c¸c ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ réng kh¾p trªn toµn quèc , sè l­îng thÎ do VCB ph¸t hµnh ngµy cµng t¨ng .

- Sè l­îng thÎ ATM ph¸t hµnh míi trong n¨m 2006 cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi ®¹t 35.139 thÎ , t¨ng 44% so víi n¨m 2005 , t¨ng 76,7% so víi n¨m 2004 vµ v­ît 32% kÕ ho¹ch n¨m 2006 , n©ng tæng sè thÎ cña chi nh¸nh lªn 93.556 thÎ .

- Sè l­îng ph¸t hµnh thÎ tÝn dông míi ®¹t 2.720 thÎ , t¨ng 155% so víi n¨m 2005 , t¨ng 755% so víi n¨m 2004 vµ v­ît 127% kÕ ho¹ch n¨m 2006 , n©ng tæng sè thÎ tÝn dông cña chi nh¸nh ®¹t 5.970 thÎ .

Doanh sè thanh to¸n tiÒn mÆt v­ît 10% so víi n¨m 2005 . Chi nh¸nh Hµ néi trong n¨m 2006 , cã 26 ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ míi , t¨ng 37% so víi n¨m 2005 n©ng tæng sè ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi lªn 77 ®¬n vÞ .

KÕt qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m ( 2004 - 2006 ) :

N¨m 2005 : Tæng thu : 437.396.379.861 ®ång , t¨ng 37% so víi n¨m 2004 .

Tæng chi : 370.760.561.209 ®ång , t¨ng 55% so víi n¨m 2004 .

Lîi nhuËn : 66.635.818.652 ®ång .

Tæng lîi nhuËn cña chi nh¸nh n¨m 2005 ®¹t 66,6 tû ®ång , gi¶m 16% so víi n¨m 2004 . Lîi nhuËn n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 lµ do tõ ®Çu n¨m 2005 , chi nh¸nh ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro 67,7 tû ®ång theo quyÕt ®Þnh 493/2005/Q§-NHNN ngµy 22/04/2005 vÒ ph©n lo¹i nî vµ sö dông dù phßng rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng Nhµ n­íc . Do ®ã , nÕu tÝnh gép c¶ kho¶n 67,7 tû dù phßng rñi ro nªu trªn th× lîi nhuËn cña chi nh¸nh ­íc ®¹t 134,4 tû , t¨ng 70% so víi n¨m 2004 .

N¨m 2006 : Tæng thu t¨ng 54% , tæng chi t¨ng 70% so víi n¨m 2005 . Lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t 33 tû ®ång sau khi ®· trÝch lËp dù phßng rñi ro .

5 . §¸nh gi¸ mét sè h¹n chÕ trong t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi :

5.1 Mét sè khã kh¨n v­íng m¾c trong ho¹t ®éng Ng©n hµng :

- MÆt b»ng l·i suÊt chung trªn thÞ tr­êng hiÖn ®ang ë møc cao , g©y khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn tõ tiÕt kiÖm d©n c­ , ®Æc biÖt trªn ®Þa bµn Hµ néi lµ n¬i cã møc ®é c¹nh tranh cao víi trªn 100 TCTD . MÆt kh¸c , l·i suÊt ®Çu vµo còng kÐo theo l·i suÊt ®Çu ra t¨ng t­¬ng øng . Møc chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi tuy ®· t¨ng lªn nh­ng vÉn thÊp h¬n so víi toµn hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ngViÖt nam .

- Chi nh¸nh Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng tËp trung dµnh vèn ®iÒu chuyÓn vµ göi cã kú h¹n VCBTW , t¨ng n¨ng lùc vÒ vèn cho hÖ thèng vµ sö dông ®Õn møc tèi ®a vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña chi nh¸nh . Tuy nhiªn , do møc l·i suÊt ®iÒu chuyÓn néi bé ch­a hîp lý vµ kh«ng tÝnh ®Õn l·i suÊt huy ®éng ®Çu vµo cña chi nh¸nh nªn chi nh¸nh ®ang gÆp khã kh¨n rÊt lín ®Õn doanh lîi , lµm ¶nh h­ëng ®Õn ­u thÕ huy ®éng vèn cña chi nh¸nh . Tuy nhiªn , víi môc tiªu më réng thÞ phÇn vµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt , chi nh¸nh vÉn ph¶i duy tr× møc l·i suÊt hÊp dÉn ®ang ¸p dông trong thêi gian qua .

- ViÖc ¸p dông m« h×nh qu¶n lý tÝn dông míi lµ b­íc ®ét ph¸ vÒ ¸p dông m« h×nh qu¶n lý míi cña ng©n hµng hiÖn ®¹i . Tuy nhiªn do vÉn ®ang trong gian ®o¹n thÝ ®iÓm nªn cßn gÆp mét sè khã kh¨n trong quy tr×nh thùc hiÖn còng nh­ qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu . Bªn c¹nh ®ã , viÖc phª duyÖt giíi h¹n tÝn dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ v­ît h¹n møc ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh cßn chËm , g©y khã kh¨n vÒ vèn cho doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh .

- Kinh tÕ thñ ®« trong thêi gian qua cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao , song viÖc huy ®éng vµ gi¶i ng©n c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña Hµ néi cßn thÊp h¬n so víi nhu cÇu vµ tiÒm n¨ng cã thÓ khai th¸c ®­îc . Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· më réng vÒ quy m« vµ ®a d¹ng h¬n vÒ ngµnh nghÒ nh­ng vÉn khã kh¨n trong viÖc tiÕp cËn c¸c nguån vèn , trong ®ã cã vèn tÝn dông ng©n hµng . ViÖc thanh quyÕt to¸n vµ gi¶i ng©n cña c¸c c«ng tr×nh XDCB hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n , ¶nh h­ëng ®Õn tr¶ nî vay ng©n hµng , ®Æc biÖt lµ c¸c tæng c«ng ty x©y dùng vµ giao th«ng .

5.2 Môc tiªu kinh doanh n¨m 2007 :

Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi phÊn ®Êu ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu sau :

- VÒ nguån vèn :

Chi nh¸nh tiÕp tôc ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vÒ c«ng nghÖ vµ uy tÝn th­¬ng hiÖu cña mét så ng©n hµng ®èi ngo¹i trªn ®Þa bµn , ®ång thêi kÕt hîp tèi ®a ho¸ c¸c h×nh thøc , c¸c c«ng cô huy ®éng vèn nh­ : kú phiÕu , tr¸i phiÕu , ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i , tÝch hîp nhiÒu tiÖn Ých , më réng m¹ng l­íi giao dÞch , ¸p dông chÝnh sach l·i suÊt linh ho¹t hÊp dÉn , c¸c nghiÖp vô ho¸n ®æi l·i suÊt . . . ®Ó cung cÊp c¸c s¶n phÈm huy ®éng vèn ngµy cµng ®a d¹ng vµ hiÖn ®¹i h¬n ®Õn víi kh¸ch hµng , n©ng cao tû träng tiÒn göi doanh nghiÖp trªn tæng huy ®éng vèn tõ kh¸ch hµng .

- VÒ sö dông vèn :

Chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ ®iÒu hµnh vèn cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam vµ duy tr× viÖc sö dông vèn qua 2 kªnh ®Çu t­ tÝn dông trùc tiÕp , ®ång tµi trî vµ ®iÒu chuûªn vèn néi bé trªn nguyªn t¸c ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ , c©n ®èi tû träng cho vay ngo¹i tÖ ë møc 55% tæng d­ nî , tËn dông thÕ m¹nh cña chi nh¸nh trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ . • Tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 12.700 tû ®ång , t¨ng 17,6% so víi n¨m 2006 .

 • Huy ®éng ngoaÞ tÖ chiÕm 50-53% nguån vèn huy ®éng tõ kh¸ch hµng .

 • D­ nî tÝn dông ®Õn hÕt n¨m 2007 ®¹t 4.890 tû ®ång , t¨ng 16% so víi n¨m 2006 .

 • Khèng chÕ nî qu¸ h¹n d­íi møc 2,5% .

 • T¨ng tû träng cho vay trung , dµi h¹n ®¹t 32% tæng d­ nî .

 • T¨ng tØ lÖ cho vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o lªn 40% .

 • N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông phôc vô kh¸ch hµng ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vÞ ng©n hµng ngang tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc

5.3 Môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 .

- Môc tiªu ®Õn n¨m 2010 :

 • §¹t c¸c chØ tiªu theo th«ng lÖ quèc tÕ vÒ ng©n hµng ( BIS ) , n©ng chØ

sè an toµn vèn ( CAR ) theo tiªu chuÈn quèc tÕ .

 • N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh víi môc tiªu ®¸p øng mäi nhu

cÇu cña kh¸ch hµng . T¹o ra c¸c s¶n phÈm hiªn ®¹i phï hîp víi sù ph¸t

triÓn cña nÒn kinh tÕ . • Ph¸t triÓn më réng m¹ng l­íi g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm míi trªn nÒn

t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i .

 • Gi÷ vai trß chñ ®¹o trong hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam , phÊn ®Êu trë

thµnh Ng©n hµng lín trong khu vùc .

 • §Èy m¹nh thÓ chÕ ho¸ , hoµn thiÖn vµ ®­avµo øng dông m« h×nh tæ

chøc hiÖn ®¹i , kiÖn toµn c¬ chÕ vµ quy tr×nh ho¸ c¸c nghiÖp vô ho¹t

®éng cña Ng©n hµng . • Cïng víi hÖ thèng Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt nam trë thµnh mét tËp ®oµn tµi chÝnh ®a n¨ng cã quy m« lín ë ch©u ¸ vµo giai ®o¹n 2015 - 2020 , cã ph¹m vi ho¹t ®éng kh«ng nh÷ng trong n­íc mµ c¶ t¹i c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh lín trªn thÕ giíi .

- §Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 .

 • Kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vÒ nguån vèn , më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông , ¸p dông nhiÒu gi¶i ph¸p ®Ó kinh doanh hiÖu qu¶ víi môc tiªu t¨ng lîi nhuËn .

 • §i ®Çu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong qu¶n lý vµ kinh doanh . DÇn tõng b­íc vi l­îng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng trong dÞch vô ng©n hµng .

 • TriÓn khai ¸p dông m« thøc qu¶n trÞ míi trong ng©n hµng theo tiªu chuÈn quèc tÕ , chuÈn mùc ho¸ qui tr×nh vµ kh«ng gian giao dÞch , ph¸t triÓn m¹ng l­íi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ néi , më réng c¶ ho¹t ®éng ng©n hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ .

 • Ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng vµ ho¹t déng kinh doanh ngo¹i tÖ .

 • X©y dùng lé tr×nh , chuÈn bÞ c¸c b­íc ®i thÝch hîp nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc víi môc tiªu n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng trong nh÷ng n¨m tíi .Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương