1- hộI ĐỒng chức danh giáo sư liên ngành chăn nuôi-thú y-thủy sản nhiệm kỳ 2014-2019tải về 96.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích96.25 Kb.
1- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI-THÚ Y-THỦY SẢN

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Từ Quang Hiển, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Đặng Vũ Bình, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đậu Ngọc Hào, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, Ủy viên.

 5. GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Văn Thu, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên, Ủy viên.

 8. PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên.

 10. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 10 người)

2- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH CƠ HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, Ủy viên.

 3. GS.TSKH. Nguyễn Đức Cương, Ủy viên.

 4. GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Ủy viên.

 5. GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, Ủy viên.

 6. GS.TS. Ngô Kiều Nhi, Ủy viên.

 7. GS.TS. Đinh Văn Phong, Ủy viên.

 8. GS.TS. Nguyễn Quang Phích, Ủy viên.

 9. GS.TS. Trần Ích Thịnh, Ủy viên.

 10. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 10 người)
3- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Bành Tiến Long, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Đăng Bình, Ủy viên.

 3. GS.TS. Chu Văn Đạt, Ủy viên.

 4. GS.TS. Trần Văn Địch, Ủy viên.

 5. GS.TS. Lê Chí Hiệp, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Hồng Lanh, Ủy viên.

 7. GS.TS. Vũ Đức Lập, Ủy viên.

 8. GS.TS. Lê Danh Liên, Ủy viên.

 9. GS.TS. Nguyễn Thế Mịch, Ủy viên.

 10. GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, Ủy viên.

 11. GS.TS. Phạm Minh Tuấn, Ủy viên.

 12. PGS.TS. Trần Văn Nam, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 12 người)

4- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Nguyễn Thúc Hải, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Anh, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đặng Quang Á, Ủy viên.

 4. GS.TSKH. Đinh Dũng, Ủy viên.

 5. GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm, Ủy viên.

 6. GS.TSKH. Phạm Thế Long, Ủy viên.

 7. GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Ủy viên.

 8. GS.TSKH. Ngô Đắc Tân, Ủy viên.

 9. GS.TS. Vũ Đức Thi, Ủy viên.

 10. GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Ủy viên

 11. GS.TS. Cao Hoàng Trụ, Ủy viên.

 12. GS.TS. Phan Thị Tươi, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 12 người)
5- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH DƯỢC HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Lê Quan Nghiệm, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Minh Đức, Ủy viên.

 4. GS.TS. Đặng Văn Giáp, Ủy viên.

 5. GS.TS. Võ Xuân Minh, Ủy viên.

 6. GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, Ủy viên.

 7. PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa, Ủy viên.

 8. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Nguyễn Trọng Thông, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)
6- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Bình, Ủy viên.

 3. GS.TS. Hoàng Bá Chư, Ủy viên.

 4. GS.TSKH. Nguyễn Công Định, Ủy viên.

 5. GS.TSKH. Cao Tiến Huỳnh, Ủy viên.

 6. GS.TSKH. Nguyễn Ngọc San, Ủy viên.

 7. GS.TSKH. Đỗ Trung Tá, Ủy viên.

 8. GS.TS. Lã Văn Út, Ủy viên.

 9. GS.TS. Phạm Thị Ngọc Yến, Ủy viên.

 10. PGS.TS. Lê Kim Hùng, Ủy viên.

 11. PGS.TSKH. Hồ Đắc Lộc, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 11 người)
7- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà, Ủy viên.

 3. GS.TS. Phạm Duy Hữu, Ủy viên.

 4. GS.TS. Phạm Huy Khang, Ủy viên

 5. GS.TS. Lê Viết Lượng, Ủy viên.

 6. GS.TS. Phạm Cao Thăng, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Viết Trung, Ủy viên.

 8. PGS.TS. Lê Văn Học, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Trần Đắc Sử, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)
8- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH GIÁO DỤC HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.
1. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

2. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu, Ủy viên.

3. GS.TS. Phan Văn Kha, Ủy viên.

4. GS.TS. Nguyễn Lộc, Ủy viên.

5. GS.TS. Lê Phương Nga, Ủy viên.

6. GS.TS. Bùi Văn Nghị, Ủy viên.

7. GS.TS. Đỗ Đình Tống, Ủy viên.

8. GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Ủy viên.

9. PGS.TS. Võ Văn Lộc, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)9- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Lưu Văn Bôi, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đặng Kim Chi, Ủy viên.

 4. GS.TS. Hoàng Đình Hòa, Ủy viên.

 5. GS.TS. Trần Thái Hòa, Ủy viên.

 6. GS.TSKH. Đỗ Ngọc Khuê, Ủy viên.

 7. GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc, Ủy viên.

 8. GS.TS. Châu Văn Minh, Ủy viên.

 9. GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Ủy viên.

 10. GS.TSKH. Trần Văn Sung, Ủy viên.

 11. GS.TS. Phạm Văn Thiêm, Ủy viên.

 12. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Ủy viên.

 13. PGS.TS. Phan Thanh Bình, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 13 người)

10- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH KHOA HỌC AN NINH

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Trương Công Am, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh, Ủy viên.

 4. GS.TS. Bùi Quảng Bạ, Ủy viên.

 5. GS.TS. Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên.

 6. GS.TS. Trần Phương Đạt, Ủy viên.

 7. GS.TS. Phạm Ngọc Hiền, Ủy viên.

 8. GS.TS. Nguyễn Phùng Hồng, Ủy viên.

 9. GS.TS. Lê Minh Hùng, Ủy viên.

 10. GS.TS. Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên.

 11. GS.TS. Nguyễn Huy Thuật, Ủy viên.

 12. PGS.TS. Bùi Minh Giám, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 12 người)

11- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH KHOA HỌC QUÂN SỰ

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Lương Minh Cao, Ủy viên.

 3. GS.TS. Vũ Thiết Cương, Ủy viên.

 4. GS.TS. Đồng Minh Tại, Ủy viên.

 5. GS.TS. Phạm Hồng Thuận, Ủy viên.

 6. GS.TS. Trần Nam Xuân, Ủy viên.

 7. PGS.TS. Nguyễn Đình Minh, Ủy viên.

 8. PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Nguyễn Kim Thành, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)

12- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nhữ Văn Bách, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức, Ủy viên.

 4. GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, Ủy viên.

 5. GS.TS. Trương Quang Hải, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Cao Huần, Ủy viên.

 7. GS.TS. Võ Trọng Hùng, Ủy viên.

 8. GS.TS. Trần Nghi, Ủy viên.

 9. GS.TS. Bùi Công Quế, Ủy viên.

 10. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, Ủy viên.

 11. GS.TS. Lê Văn Thông, Ủy viên.

 12. GS.TS. Trần Tân Tiến, Ủy viên.

 13. GS.TS. Đinh Văn Ưu, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 13 người)

13- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH KINH TẾ HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Đinh Văn Sơn, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Ngô Thế Chi, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đỗ Kim Chung, Ủy viên.

 4. GS.TS. Trần Thọ Đạt, Ủy viên.

 5. GS.TS. Hồ Đức Hùng, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên.

 7. GS.TS. Đặng Thị Loan, Ủy viên.

 8. GS.TS. Dương Thị Bình Minh, Ủy viên.

 9. GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Ủy viên.

 10. GS.TS. Nguyễn Văn Song, Ủy viên.

 11. GS.TS. Trương Bá Thanh, Ủy viên.

 12. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Ủy viên.

 13. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên.

 14. GS.TS. Đinh Văn Tiến, Ủy viên.

 15. GS.TS. Phạm Quang Trung, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 15 người)

14- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH LUẬT HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Thị Mơ, Ủy viên.

 5. GS.TS. Mai Hồng Quỳ, Ủy viên.

 6. GS.TS. Lê Minh Tâm, Ủy viên.

 7. GS.TS. Phạm Hồng Thái, Ủy viên.

 8. GS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Ủy viên.

 9. GS.TSKH. Đào Trí Úc, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)

15- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH LUYỆN KIM

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Nguyễn Đức Hùng, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đinh Quảng Năng, Ủy viên.

 4. GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp, Ủy viên.

 5. GS.TS. Trương Ngọc Thận, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Khắc Xương, Ủy viên.

 7. PGS.TS. Đặng Mậu Chiến, Ủy viên.

 8. PGS.TS. Đinh Minh Diệm, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Đào Minh Ngừng, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)

16- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Mai Ngọc Chừ, Ủy viên.

 3. GS.TS. Trần Trí Dõi, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên.

 5. GS.TS. Nguyễn Hòa, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Văn Khang, Ủy viên.

 7. GS.TSKH. Lý Toàn Thắng, Ủy viên.

 8. GS.TS. Bùi Minh Toán, Ủy viên.

 9. GS.TS. Nguyễn Đức Tồn, Ủy viên.

 10. GS.TS. Hoàng Văn Vân, Ủy viên.

 11. PGS.TS. Trần Văn Phước, Ủy viên.

 12. PGS.TS. Trịnh Sâm, Ủy viên.

 13. PGS.TS. Phạm Hùng Việt, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 13 người)

17- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Bùi Chí Bửu, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Tiến Hinh, Ủy viên.

 3. GS.TS. Ngô Ngọc Hưng, Ủy viên.

 4. GS.TSKH. Trần Duy Quý, Ủy viên.

 5. GS.TS. Trần Khắc Thi, Ủy viên.

 6. GS.TSKH. Lê Quang Trí, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, Ủy viên.

 8. GS.TS. Trần Đức Viên, Ủy viên.

 9. GS.TS. Đặng Kim Vui, Ủy viên.

 10. PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng, Ủy viên.

 11. PGS.TS. Trần Văn Minh, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 11 người)

18- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH SINH HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Vũ Quang Côn, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Lê Huy Bá, Ủy viên.

 3. GS.TS. Phan Văn Chi, Ủy viên.

 4. GS.TS. Ngỗ Đắc Chứng, Ủy viên.

 5. GS.TS. Trương Nam Hải, Ủy viên.

 6. GS.TSKH. Trịnh Tam Kiệt, Ủy viên.

 7. GS.TS. Đặng Đình Kim, Ủy viên.

 8. GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên.

 9. GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Ủy viên.

 10. GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh, Ủy viên.

 11. GS.TS. Chu Hoàng Mậu, Ủy viên.

 12. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Ủy viên.

 13. GS.TSKH. Trương Quang Học, Ủy viên.

 14. GS.TS. Đặng Thị Thu, Ủy viên.

 15. GS.TS. Trần Linh Thước, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 15 người)

19- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH SỬ HỌC - KHẢO CỔ HỌC - DÂN TỘC HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Đỗ Thanh Bình, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Ngọc Cơ, Ủy viên.

 4. GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Ủy viên.

 5. GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên.

 6. GS.TS. Ngô Văn Lệ, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên.

 8. GS.TS. Mạch Quang Thắng, Ủy viên.

 9. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Ủy viên.

 10. GS.TS. Trần Thị Vinh, Ủy viên.

 11. PGS.TS. Trần Đức Cường, Ủy viên.

 12. PGS.TS. Tống Trung Tín, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 12 người)

20- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH TÂM LÝ HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Vũ Dũng, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Đinh Quang Báo, Ủy viên.

 3. GS.TS. Trần Thị Minh Đức, Ủy viên.

 4. GS.TS. Trần Hữu Luyến, Ủy viên.

 5. GS.TS. Đào Tam, Ủy viên.

 6. GS.TS. Phạm Thành Nghị, Ủy viên.

 7. PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan, Ủy viên.

 8. PGS.TS. Phùng Đình Mẫn, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Trần Quốc Thành, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 09 người)

21- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH THỦY LỢI

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Đào Xuân Học, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, Ủy viên.

 4. GS.TS. Trần Đình Hợi, Ủy viên.

 5. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên.

 6. GS.TS. Hà Văn Khối, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Quang Kim, Ủy viên.

 8. GS.TS. Phạm Ngọc Quý, Ủy viên.

 9. GS.TS. Lê Sâm, Ủy viên.

 10. GS.TS. Tăng Đức Thắng, Ủy viên.

 11. GS.TS. Trần Thục, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 11 người)

22- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Ủy viên.

 3. GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Ủy viên.

 5. GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, Ủy viên.

 6. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Ủy viên.

 7. GS.TSKH. Phan Quốc Khánh, Ủy viên.

 8. GS.TSKH. Đỗ Đức Thái, Ủy viên.

 9. GS.TSKH. Đào Trọng Thi, Ủy viên.

 10. GS.TS. Đặng Đức Trọng, Ủy viên.

 11. GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 11 người)

23- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Ủy viên.

 3. GS.TS. Bùi Thế Cường, Ủy viên.

 4. GS.TS. Lê Ngọc Hùng, Ủy viên.

 5. GS.TS. Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên.

 6. GS.TS. Trương Giang Long, Ủy viên.

 7. GS.TS. Trịnh Duy Luân, Ủy viên.

 8. GS.TS. Dương Xuân Ngọc, Ủy viên.

 9. GS.TS. Lê Văn Quang, Ủy viên.

 10. GS.TS. Hồ Sỹ Quý, Ủy viên.

 11. GS.TS. Phan Xuân Sơn, Ủy viên.

 12. GS.TS. Nguyễn Văn Tài, Ủy viên.

 13. GS.TS. Nguyễn Đình Tấn, Ủy viên.

 14. GS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Ủy viên.

 15. PGS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 15 người)

24- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Trần Thu Hà, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Ủy viên.

 3. GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Văn Đính, Ủy viên.

 5. GS.TS. Lưu Quang Hiệp, Ủy viên.

 6. GS.TS. Lê Quý Phượng, Ủy viên.

 7. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên.

 8. GS.TS. Ngô Văn Thành, Ủy viên.

 9. PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa, Ủy viên.

 10. PGS.TS. Đào Mạnh Hùng, Ủy viên.

 11. PGS.TS. Lê Anh Vân, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 11 người)

25- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH VĂN HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Lê Chí Quế, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Lê Huy Bắc, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Đức Ninh, Ủy viên.

 5. GS.TS. Huỳnh Như Phương, Ủy viên.

 6. GS.TS. Vũ Anh Tuấn, Ủy viên.

 7. GS.TS. Lộc Phương Thủy, Ủy viên.

 8. GS.TS. Trần Ngọc Vương, Ủy viên.

 9. GS.TS. Trần Đăng Xuyền, Ủy viên.

 10. PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 10 người)

26- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH VẬT LÝ

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Bạch Thành Công, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Đức Chiến, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên.

 4. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn, Ủy viên.

 5. GS.TS. Võ Văn Hoàng, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Ủy viên.

 7. GS.TS. Đào Tiến Khoa, Ủy viên.

 8. GS.TS. Nguyễn Quang Liêm, Ủy viên.

 9. GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Ủy viên.

 10. GS.TS. Trần Đức Thiệp, Ủy viên.

 11. GS.TSKH. Nguyễn Viễn Thọ, Ủy viên.

 12. GS.TS. Đặng Văn Soa, Ủy viên.

 13. GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 13 người)

 1. HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ

LIÊN NGÀNH XÂY DỰNG-KIẾN TRÚC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Nguyễn Việt Châu, Ủy viên.

 3. GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên.

 4. GS.TS. Vũ Đình Lợi, Ủy viên.

 5. GS.TS. Phan Quang Minh, Ủy viên.

 6. GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái, Ủy viên.

 8. GS.TS. Đỗ Như Tráng, Ủy viên.

 9. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên.

 10. PGS.TSKH. Bạch Đình Thiên, Ủy viên.

 11. PGS.TS. Cao Duy Tiến, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 11 người)

28- HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NGÀNH Y HỌC

NHIỆM KỲ 2014-2019

Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23 tháng 7 năm 2014

của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.


 1. GS.TS. Phạm Gia Khánh, Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng.

 2. GS.TS. Đặng Đức Anh, Ủy viên.

 3. GS.TS. Mai Hồng Bàng, Ủy viên.

 4. GS.TS. Nguyễn Tiến Bình, Ủy viên.

 5. GS.TS. Phùng Đắc Cam, Ủy viên.

 6. GS.TS. Trương Việt Dũng, Ủy viên.

 7. GS.TS. Nguyễn Bá Đức, Ủy viên.

 8. GS.TS. Lương Xuân Hiến, Ủy viên.

 9. GS.TS. Hoàng Tử Hùng, Ủy viên.

 10. GS.TS. Mai Trọng Khoa, Ủy viên.

 11. GS.TS. Lê Năm, Ủy viên.

 12. GS.TS. Lê Quang Nghĩa, Ủy viên.

 13. GS.TS. Đặng Vạn Phước, Ủy viên.

 14. GS.TS. Lê Bách Quang, Ủy viên.

 15. GS.TS. Hà Văn Quyết, Ủy viên.

 16. GS.TS. Trần Văn Sáng, Ủy viên.

 17. GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh, Ủy viên.

 18. GS.TS. Cao Ngọc Thành, Ủy viên.

 19. GS.TS. Phạm Văn Thức, Ủy viên.

 20. GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục, Ủy viên.

 21. GS.TS. Nguyễn Lân Việt, Ủy viên.

(Danh sách này gồm 21 người)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương