ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng namtải về 0.58 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6
BỘ TÀI CHÍNH                                                            Phụ lục số 02/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)

 Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

 năm 2011A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách Trung ương

398,679

1

Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp

388,679

 

 - Thu thuế, phí và các khoản thu khác

383,679

 

 - Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại

5,000

2

Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2010 chuyển sang năm 2011

10,000

II

Chi ngân sách Trung ương

519,279

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

393,071

2

Bổ sung cho ngân sách địa phương

126,208

 

 - Bổ sung cân đối

93,779

 

 - Bổ sung có mục tiêu

32,429

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

120,600

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

332,529

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

206,321

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

126,208

 

 - Bổ sung cân đối

93,779

 

 - Bổ sung có mục tiêu

32,429

II

Chi ngân sách địa phương

332,529

1

Chi cân đối ngân sách địa phương

300,100

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

32,429

 

 

 

 

 


BỘ TÀI CHÍNH                                                             Phụ lục số 03/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)

                                                        Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

 năm 2011 

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

595,000

I

Thu nội địa

382,000

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước

129,560

2

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu)

72,865

3

Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh

80,380

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

32

5

Thuế thu nhập cá nhân

28,902

6

Lệ phí trước bạ

12,397

7

Thu phí xăng, dầu

11,731

8

Các loại phí, lệ phí

8,012

9

Các khoản thu về nhà, đất

34,715

a

Thuế nhà đất

                           1,373

b

Thu tiền thuê đất

2,744

c

Thu tiền sử dụng đất

30,000

d

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

598

10

Thu khác ngân sách

2,670

11

Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

736

II

Thu từ dầu thô

69,300

III

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu

138,700

1

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

180,700

 

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

80,400

 

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)

100,300

2

Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

-42,000

IV

Thu viện trợ không hoàn lại

5,000

 

 


BỘ TÀI CHÍNH                                                                                    Phụ lục số 04/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2011


(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)

                                                        Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2011

Chia ra

NSTW

NSĐP

A

B

1 = 2 + 3

2

3

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

725,600

(1)

425,500

 

(2)

300,100

 

I

Chi đầu tư phát triển

152,000

78,800

73,200

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

24,911

9,581

15,330

2

Chi khoa học - công nghệ

5,069

2,354

2,715

II

Chi trả nợ và viện trợ

86,000

86,000

 

III

Chi thường xuyên

442,100

224,300

217,800

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

110,130

22,600

87,530

2

Chi khoa học - công nghệ

6,430

4,870

1,560

IV

Chi cải cách tiền lương

27,000

27,000

 

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

100

VI

Dự phòng

18,400

9,400

9,000

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

57,424

46,024

11,400

C

CHI VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI

28,640

28,640

 

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

811,664

500,164

311,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Bao gồm cả số dự kiến bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; đã loại trừ 93.779 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP.

             (2) Đã bao gồm cả 93.779 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số dự kiến bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.

 

 

 


 

  


BỘ TÀI CHÍNH                                                                     Phụ lục số 05/CKTC-NSNN

CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 3212 /QĐ-BTC ngày 08/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2011)

                                                        Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2011

 

TỔNG SỐ

57,424

I

Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước

12,424

1

Phí sử dụng đường bộ

394

2

Phí đảm bảo an toàn hàng hải

630

3

Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã

3,400

4

Thu xổ số kiến thiết

8,000

II

Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

45,000

 


 

 


: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục phầN 1 20 MỞ ĐẦU 20 chưƠng 1 21 giới thiệu chung về ĐỒ ÁN 21 Chương 1 nêu ra tính cấp thiết của đồ án, từ đó xác định mục tiêu và phạm VI nghiên cứu, xác định các phương pháp, công cụ cần sử dụng tới khi làm đồ án


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương