ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lạitải về 1.13 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Luong The Vinh Junior High School THE FIRST SEMESTER

Class: 6 ____. School year: 2013 – 2014

Name: ____________________________ TEST 2 – Time: 45Points

Comment


I. MULTIPLE CHOICE (6,0 points)

A. Listen carefully and circle the best option A, B, C or D to complete each sentence. (1,0pt)

( Nghe băng sau đó khoanh tròn vào chữ cái có chứa đáp án đúng)

1) My name’s _____ .

A. Thuy B. Thao C. Hoa D. Lan

2) I’m a _____.

A. teacher B. nurse C. student D. doctor

3) My brother is _____ .

A. ten B. twenty C. forty D. eighty

4) We live in a house near a _____.

A. drugstore B. bookstore C. temple D. lake
B. Pronunciation (0,5pts)

+ Tìm từ có vần được nhấn mạnh ở vần thứ hai:

5. A. homework B. museum C. restaurant D. volleyball+ Tìm từ có phần được gạch chân phát âm khác với các từ trong nhóm:

6. A. rice paddy B. river C. hospital D. city


C. Vocabulary, grammar and structure. (4,5pts)
+ Matching (2,0pts) ( Nối mỗi câu trả lời ở cột B với một câu hỏi phù hợp ở cột A)

Column A Column B

7. Does Xuan get up at 5.30? A. We have it on Thursday and Saturday

8. When do we have Geography? B. I watch television

9. Which grade is Minh in? C. No, she doesn’t

10.What do you do after school? D. He’s in grade 11

7+___ 8+___ 9+___ 10+___


+ Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence. (2,5pts)

(Khoanh tròn vào chữ cái có chứa đáp án đúng)

11. Mr. Tuan _____ to bed at about 9.45 every evening.

A. go B. to go C. goes D. to goes

12. Jerry: Is your classroom big? => Tom: Yes. _____.

A. it’s big B. it is C. it’s small D. it isn’t

13. Em hãy tìm từ khác loại:

A. English B. Monday C. Sunday D. Friday

14. Quan: Where is your classroom? => Hoa: It’s on the _____ floor.

A. two B. second C. four D. six


schooltoystore

bakery

15. Our school is _____ the toystore _____ the bakery.

A. to the left – of B. next – to C. to the right – of D. between – and
16. Binh: _____ does Mrs. Nhung work? => Hoa: She works in a factory.

A. Which B. How many C. Where D. When

17. Từ hoặc cụm từ nào không đúng với ngô ngữ tiếng Anh: At half past six, Ba’s mother brushes his teeth.

A B C D


18. Phong: What time does Hung get up? => Ba: He gets up at 4.45 _____.

A. every evening B. every afternoon C. every morning D. every night19. Hãy xem giờ trên đồng sau và cho biết câu nào đúng:

A. It’s twelve o’clock B. It’s three o’clock

C. It’s a quarter to three D. It’s half past three

20. Minh’s school _____ a big yard.

A. has B. eats C. plays D. listens

II. WRITING (4,0 points)

A/ Read the passage the then answer the questions: (2,0pts)

(Đọc kỹ đoạn văn rồi trả lời câu hỏi)

Nam is a doctor in Bach Mai Hospital. Everyday he gets up at 4.30, he does morning exercises and he takes a shower at about 5.30. He has breakfast at 5.45. He goes to work at 6.30. He starts his work at 7.00 in the morning and ends at 5.00 in the afternoon. He plays soccer from 5.15 to 5.45 after work. To the right of the hospital, there is a big park. Behind the hospital, there are tall trees. In the evening, he watches TV and he goes to bed at about 9 o’clock.Questions:

21/ Is Nam a teacher in a big school?

=> ................................................................................................................................................

22/ What time does he go to work?

=> ................................................................................................................................................

23/ Does he play soccer at 5.30 pm after work?

=> ................................................................................................................................................

24/ What are there behind the hospital? ?

=> ................................................................................................................................................
B/ Put the words in each sentence in the correct order to make a meaningful sentence. (1,0pt)

(Em hãy sắp xếp các từ, cụm từ sau để tạo thành câu có nghĩa)
25/ are / there / students / how many / ? / your school / in

=> ................................................................................................................................................

26/ o’clock / Giang / at / her / work / seven / starts

=> ................................................................................................................................................


C/ Put a suitable word into each blank to complete the dialogue. (1,0pt)

(Em hãy điền một từ phù hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành bài đàm thoại)
Tu: Do you live (27)_________ the City?

Lan: Yes. I live in Buon Me Thuot City.

Tu: How many (28)_________ does your family have?

Lan: There are four. My father, my mother, my sister and me.

Tu: (29)_________ school do you go to?

Lan: I go to Luong The Vinh junior high school.

Tu: Is there a police station near your house?

Lan: Yes, there (30)_________ .

- THE END -

Luong The Vinh Junior High School THE FIRST SEMESTER

Class: 6 ____. School year: 2013 – 2014 678

Name: ____________________________ TEST 2 – Time: 45Points

Comment


I. MULTIPLE CHOICE (6,0 points)

A. Listen carefully and circle the best option A, B, C or D to complete each sentence. (1,0pt)

( Nghe băng sau đó khoanh tròn vào chữ cái có chứa đáp án đúng)

1) My name’s _____ .

A. Hoa B. Lan C. Thuy D. Thao

2) I’m a _____.

A. nurse B. doctor C. teacher D. student

3) My brother is _____ .

A. twenty B. ten C. eighty D. forty

4) We live in a house near a _____.

A. bookstore B. lake C. temple D. drugstore
B. Pronunciation (0,5pts)

+ Tìm từ có phần được gạch chân phát âm khác với các từ trong nhóm:

5. A. river B. city C. hospital D. rice paddy+ Tìm từ có vần được nhấn mạnh ở vần thứ hai:

6. A. volleyball B. homework C. museum D. restaurant


C. Vocabulary, grammar and structure. (4,5pts)
+ Matching (2,0 pts) ( Nối mỗi câu trả lời ở cột B với một câu hỏi phù hợp ở cột A)

Column A Column B

7. Which grade is Minh in? A. We have it on Thursday and Saturday

8. What do you do after school? B. He’s in grade 11

9. When do we have Geography? C. No, she doesn’t

10. Does Xuan get up at 5.30? D. I watch television

7+___ 8+___ 9+___ 10+___


+ Circle the best option A, B, C or D to complete each sentence. (2,5pts)

(Khoanh tròn vào chữ cái có chứa đáp án đúng)

11. Phong: What time does Hung get up? => Ba: He gets up at 4.45 _____.

A. every afternoon B. every evening C. every morning D. every night

12. Binh: _____ does Mrs. Nhung work? => Hoa: She works in a factory.A. When B. Where C. Which D. How many

13. Hãy xem giờ trên đồng sau và cho biết câu nào đúng:

A. It’s half past three B. It’s twelve o’clock

C. It’s three o’clock D. It’s a quarter to three
14. Từ hoặc cụm từ nào không đúng với ngô ngữ tiếng Anh: At half past six, Ba’s mother brushes his teeth.

A B C D


15. Minh’s school _____ a big yard.

A. has B. listens C. plays D. eats

16. Jerry: Is your classroom big? => Tom: Yes. _____.

A. it’s big B. it’s small C. it is D. it isn’t

17. Quan: Where is your classroom? => Hoa: It’s on the _____ floor.

A. four B. six C. second D. two

18. Mr. Tuan _____ to bed at about 9.45 every evening.

A. to go B. goes C. to goes D. go

19. Em hãy tìm từ khác loại:

A. Sunday B. Monday C. Friday D. English


: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương