ĐỀ CƯƠng hướng dẫn báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Kế hoạch số 52-kh/Đuk ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khốitải về 30.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích30.2 Kb.
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ĐĂK NÔNGBAN CHỈ ĐẠO SỐ……. Gia Nghĩa, ngày tháng 10 năm 2012

*
ĐỀ CƯƠNG

hướng dẫn báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Kế hoạch số 52-KH/ĐUK

ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối

……….


- Để đạt được mục đích, yêu cầu và đảm bảo nội dung, thời gian kiểm tra theo Kế hoạch số 52 -KH/ĐUK, ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Ban Thường Đảng uỷ Khối xây dựng đề cương hướng dẫn để cấp ủy các tổ chức đảng nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra về việc “kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 423 – TB/TU, ngày 10/4/2007, của Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 – CT/TW về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” như sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ĐĂK NÔNGĐẢNG UỶ (CHI BỘ)......................... Gia Nghĩa, ngày tháng năm 2012

*


Số : - BC/ĐU (CB)
BÁO CÁO

báo cáo kết quả tự kiểm tra theo Kế hoạch số….-KH/ĐUK

ngày tháng năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối

-------


Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về “kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 423 – TB/TU, ngày 10/4/2007, của Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 – CT/TW về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” đối với các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1- Vài nét về tình hình chung:

- Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

- Về tổ chức Đảng và đảng viên: tổng số đảng viên (phân tích nam, nữ, dân tộc; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị...) số tổ chức đảng (nếu có)

- Về hệ thống tổ chức, bộ máy hoạt động của cơ quan, và các đơn vị đoàn thể trực thuộc (nêu số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.....).2- Thuận lợi và khó khăn:

Những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo số 423 – TB/TU, ngày 10/4/2007, của Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 – CT/TW về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.

- Về thuận lợi:

- Về khó khăn:II- Kết quả phổ biến, quán triệt các văn bản có liên quan đến nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

1. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; trong đó cần nêu rõ kết quả tổ chức sinh hoạt quán triệt, phổ biến Nghị quyết cho đảng viên, bao gồm; thời gian phổ biến, các hình thức phổ biến, quán triệt (nếu là Đảng uỷ cơ sở thì phổ biến tập trung tại Hội nghị Đảng bộ, hay giao cho các tổ chức đảng trực thuộc phổ biến); tỷ lệ, số lượng tham gia, nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị.

2. Việc tổ chức quán triệt Hướng dẫn số 05- HD/BTC/TW ngày 25/5/2007, và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012, của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn “nội dung sinh hoạt chi bộ” trong đó cần nêu rõ kết quả tổ chức sinh hoạt quán triệt, phổ biến Nghị quyết cho đảng viên, bao gồm; thời gian phổ biến, các hình thức phổ biến, quán triệt (nếu là Đảng uỷ cơ sở thì phổ biến tập trung tại Hội nghị Đảng bộ, hay giao cho các tổ chức đảng trực thuộc phổ biến); tỷ lệ, số lượng tham gia nghe phổ biến, quán triệt Hướng dẫn.

3. Việc tổ chức quán triệt Thông báo số 423 – TB/TU, ngày 10/4/2007, của Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 – CT/TW về “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” trong đó cần nêu rõ kết quả tổ chức sinh hoạt quán triệt, phổ biến Nghị quyết cho đảng viên, bao gồm; thời gian phổ biến, các hình thức phổ biến, quán triệt ( nếu là Đảng uỷ cơ sở thì phổ biến tập trung tại Hội nghị Đảng bộ, hay giao cho các tổ chức đảng trực thuộc phổ biến); tỷ lệ, số lượng tham gia. nghe phổ biến, quán triệt Hướng dẫn.III/ Đánh giá kết quả nội dung, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng khi thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.

1. Đối với Đảng uỷ cơ sở:

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng các cấp.- Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng ủy.

- Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của của Đảng bộ.

- Đánh giá việc sinh hoạt có đúng với nội dung Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị 10 của ban Bí thư hay không.

- Công tác kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở về chế độ sinh hoạt có đúng với nội dung Hướng dẫn số 09- HD/BTC/TW ngày 02/3/2012 thực hiện Chỉ thị 10 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên có liên quan đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ hay không. (lưu ý: phần đánh giá việc chấp hành, thực hiện nội dung sinh hoạt theo chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, giống như phần đánh giá của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối)2. Đối với chi bộ cơ sở:

- Đánh giá việc duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy và công tác chuẩn bị nội dung sinh trước khi sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ có họp thống nhất dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới (hoặc dự kiến những nội dung họp chuyên đề); phân công chuẩn bị nội dung; định thời gian và lựa chọn hình thức, nội dung sinh hoạt cho phù hợp.

- Đánh giá việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có đúng với nội dung Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 như:

+ Việc chuẩn bị các thủ tục của cuộc họp (kiểm tra số lượng đảng viên dự họp; chương trình, thời gian, nội dung; Chủ tọa, thư ký cuộc họp)

+ Có thông báo một số tình hình chung trước khi đi vào nội dung chính hay không ( thông tin nội bộ, tình hình thời sự trong và ngoài nước; phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch.

+ Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đề ra nhiệm vụ Chi bộ tháng tới.

+ Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến: (việc phát huy dân chủ trong thảo luận, thực hiện nguyên tắc tự phê bình, phê bình …)

- Thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ (tóm tắt, ý kiến thảo luận; kết luận những vấn đề lớn, trọng tâm; biểu quyết ...

- Về tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tùy theo từng thời điểm để sinh hoạt chi bộ chuyên đề cho phù hợp như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….)

- Việc lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể thực hiện sau khi có Nghị quyết của Chi bộ.IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1- Về ưu điểm:

- Nêu những ưu điểm cơ bản; nguyên nhân chủ quan và khách quan.2- Về tồn tại, khuyết điểm:

- Nêu những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan và khách quan.3. Những kinh nghiệm:

Những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”V- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Kiến nghị và đề xuất những vấn đề có liên quan đến việc Chỉ thị 10- CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”.Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ (CHI BỘ)

- Ban Chỉ đạo kiểm tra

- Lưu HSKT Đảng uỷ (chi bộ).

………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là Đề cương hướng dẫn nội dung báo cáo tự kiểm tra của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc quá trình nghiên cứu vận dụng viết báo cáo tự kiểm tra có thể nêu thêm những vấn đề, nội dung mà chi bộ xét thấy cần thiết, nhưng phải phù hợp với nội dung Kế hoạch kiểm tra và phù hợp với Đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối./.

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Văn phòng, các Ban ĐUK (để t/hiện), PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các TCCS đảng trực thuộc (để t/hiện), Đã ký

- Lưu HSKT Đảng uỷ Khối.Nguyễn Hữu Ngọc
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương