: 120 Traàn Bình Troïng, P. 2tải về 174.91 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu20.04.2018
Kích174.91 Kb.
  1   2: 120 Traàn Bình Troïng, P.2-Q.5

: 39235067 - E-mail : levannhac@hcm.fpt.vn

: 38384084 - E-mail : fredymphuong@gmail.comGiô øThaùnh Leã: Chuùa Nhaät: 5g00 - 6g30 - 8g00 - 16g30 - 18g00

Ngaøy thöôøng: 5g00 - 17g30


Soá 149 (Naêm thöù möôøi ba) Thaùng 02/ 2012
Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Beâneâñictoâ XVI

nhaân Ngaøy Hoøa bình Theá giôùi 1-1-2012

Giaùo duïc ngöôøi treû veà coâng lyù vaø hoøa bình

***


1. Chuùa ñaõ ban cho nhaân loaïi ñöôïc böôùc vaøo naêm môùi. Vôùi loøng tin töôûng vaø quyù meán, toâi chaân thaønh göûi ñeán anh chò em lôøi caàu chuùc toát ñeïp cho töông lai chuùng ta ñöôïc ghi daáu aán cuï theå cuûa coâng lyù vaø hoøa bình.

Chuùng ta ñoùn Naêm Môùi vôùi taâm theá naøo?

Trong Thaùnh vònh 130, chuùng ta gaëp moät hình aûnh tuyeät ñeïp. Taùc giaû Thaùnh vònh noùi ngöôøi tín höõu mong ñôïi Chuùa “hôn lính gaùc mong raïng ñoâng” (c. 6), chôø Chuùa vôùi loøng troâng caäy vöõng vaøng, vì ngöôøi coù loøng tin ñoù bieát raèng, nieàm troâng caäy seõ mang laïi aùnh saùng, loøng xoùt thöông vaø ôn cöùu ñoä. Söï troâng ñôïi naøy xuaát phaùt töø kinh nghieäm cuûa daân ñöôïc tuyeån choïn, nhaän ra Chuùa daïy hoï haõy nhìn theá giôùi ñuùng nhö söï thaät vaø ñöøng ñeå cho ñau khoå haï guïc mình. Toâi môøi anh chò em haõy nhìn naêm 2012 vôùi taâm theá tin töôûng. Quaû thaät, naêm vöøa qua ñaõ gaây theâm thaát voïng vì cuoäc khuûng hoaûng caøng gia taêng, taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi, giôùi lao ñoäng vaø neàn kinh teá. Ñoù laø cuoäc khuûng hoaûng coù nguoàn goác chuû yeáu töø vaên hoùa vaø nhaân hoïc. Döôøng nhö boùng toái ñaõ phuû xuoáng thôøi ñaïi chuùng ta, ngaên caûn chuùng ta nhìn thaáy aùnh saùng ban ngaøy.

Tuy nhieân, soáng giöõa boùng ñeâm, loøng ngöôøi vaãn khoân nguoâi mong ngoùng raïng ñoâng nhö taùc giaû Thaùnh vònh töøng noùi ñeán. Nieàm troâng ñôïi naøy ñaëc bieät maïnh meõ vaø coù theå thaáy roõ nôi nhöõng ngöôøi treû. Chính vì theá, toâi nghó ñeán giôùi treû, nghó ñeán khaû naêng ñoùng goùp vaø nghóa vuï coáng hieán cuûa giôùi treû cho xaõ hoäi. Do ñoù toâi muoán giôùi thieäu Söù ñieäp nhaân Ngaøy Hoøa bình Theá giôùi laàn thöù 45 vôùi chuû ñeà veà giaùo duïc: “Giaùo duïc ngöôøi treû veà Coâng lyù vaø Hoøa bình”, vôùi xaùc tín nhöõng ngöôøi treû coù theå duøng nhieät huyeát vaø nieàm say meâ lyù töôûng cuûa mình maø ñem laïi cho theá giôùi moät nieàm hy voïng môùi.

Toâi cuõng muoán göûi söù ñieäp naøy ñeán caùc vò phuï huynh, caùc gia ñình vaø taát caû nhöõng nhaø hoaït ñoäng giaùo duïc vaø ñaøo taïo, cuõng nhö caùc vò höõu traùch trong nhöõng lónh vöïc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng toân giaùo, xaõ hoäi, chính trò, kinh teá, vaên hoùa vaø truyeàn thoâng. Quan taâm ñeán giôùi treû, bieát ñoùn nhaän vaø laøm cho giôùi treû ñöôïc thaêng tieán khoâng chæ laø moät cô hoäi maø coøn laø nghóa vuï cô baûn cuûa toaøn xaõ hoäi, nhaèm xaây ñaép töông lai cho neàn coâng lyù vaø hoøa bình.

Vaán ñeà laø phaûi giuùp cho giôùi treû bieát nhaän ñònh giaù trò tích cöïc cuûa söï soáng, baèng caùch gôïi cho hoï nieàm khaùt khao ñöôïc hieán thaân phuïng söï söï Thieän. Ñaây laø moät nhieäm vuï ñoøi hoûi moïi ngöôøi chuùng ta phaûi daán thaân chính mình.

Nhöõng moái quan taâm ñöôïc giôùi treû khaép theá giôùi baøy toû trong thôøi gian gaàn ñaây ñaõ cho thaáy hoï muoán höôùng ñeán töông lai vôùi moät nieàm hy voïng kieân vöõng. Hieän nay ngöôøi treû ñang soáng trong nhieàu noãi lo aâu: hoï mong ñöôïc tieáp nhaän moät neàn ñaøo taïo chuaån bò cho hoï ñaày ñuû hôn nöõa ñeå ñöông ñaàu vôùi thöïc taïi, hoï thaáy vieäc laäp gia ñình vaø kieám vieäc laøm oån ñònh thaät laø khoù khaên, hoï töï hoûi laøm sao coù ñöôïc khaû naêng ñoùng goùp thöïc söï vaøo ñôøi soáng kinh teá, vaên hoùa, chính trò ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi mang göông maët huynh ñeä vaø nhaân baûn hôn.

Ñieàu quan troïng laø nhöõng moái lo vaø nhieät huyeát coù lyù töôûng cuûa ngöôøi treû phaûi nhaän ñöôïc söï quan taâm ñuùng möùc cuûa moïi thaønh phaàn trong xaõ hoäi.

Giaùo Hoäi nhìn ngöôøi treû vôùi nieàm hy voïng. Giaùo Hoäi tin töôûng giôùi treû. Giaùo Hoäi coå voõ ngöôøi treû tìm kieám chaân lyù, baûo veä coâng ích, coù taàm nhìn côûi môû ñoái vôùi theá giôùi vaø ñoâi maét nhìn ra ñöôïc “nhöõng ñieàu môùi” (Is 42,9; 48,6)!Nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm giaùo duïc

2. Giaùo duïc laø cuoäc phieâu löu haáp daãn vaø khoù khaên nhaát trong cuoäc ñôøi. Giaùo duïc – trong tieáng latinh laø educere – nghóa laø daãn ra khoûi baûn thaân ñeå ñöa vaøo thöïc taïi, höôùng ñeán söï toaøn veïn laøm cho nhaân vò ñöôïc lôùn leân. Tieán trình naøy ñöôïc nuoâi döôõng töø söï gaëp gôõ cuûa hai loaïi töï do, töï do cuûa ngöôøi tröôûng thaønh vaø töï do cuûa ngöôøi treû. Ñieàu naøy ñoøi hoûi traùch nhieäm cuûa ngöôøi thuï huaán: phaûi bieát ñoùn nhaän söï höôùng daãn ñeå ñaït ñeán hieåu bieát veà thöïc taïi; vaø cuõng ñoøi hoûi traùch nhieäm cuûa nhaø giaùo duïc: phaûi saün saøng cho ñi chính baûn thaân mình. Hôn bao giôø heát ñieàu noùi treân caàn phaûi coù nhöõng chöùng nhaân ñích thöïc, khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi chæ bieát ban phaùt nhöõng chuaån möïc vaø cung caáp nhöõng thoâng tin, maø chính laø nhöõng chöùng nhaân bieát nhìn xa hôn ngöôøi khaùc, do ñaõ traûi nghieäm moät cuoäc soáng lôùn lao. Chöùng nhaân chính laø nhöõng ngöôøi tröôùc heát ñaõ soáng nhöõng ñieàu mình ñeà nghò ngöôøi khaùc soáng theo.Nôi naøo thöïc söï daïy ñöôïc veà Coâng lyù vaø Hoøa bình?

Tröôùc heát laø gia ñình, bôûi cha meï chính laø nhöõng nhaø giaùo duïc ñaàu tieân. Gia ñình laø teá baøo goác cuûa xaõ hoäi. “Chính gia ñình laø nôi treû em ñöôïc hoïc bieát nhöõng giaù trò nhaân baûn vaø Kitoâ giaùo, giuùp treû bieát cuøng chung soáng trong tinh thaàn xaây döïng vaø hoøa bình. Chính gia ñình laø nôi hoïc bieát soáng lieân ñôùi giöõa caùc theá heä, bieát toân trong nhöõng chuaån möïc, bieát tha thöù vaø ñoùn nhaän tha nhaân”1. Gia ñình laø ngoâi tröôøng ñaàu tieân ta ñöôïc daïy baûo veà coâng lyù vaø hoøa bình.

Chuùng ta ñang soáng trong moät theá giôùi maø gia ñình, vaø ngay caû chính söï soáng, khoâng ngöøng bò ñe doïa vaø thöôøng chòu caûnh ñoå vôõ. Nhöõng ñieàu kieän laøm vieäc khoâng thaät thích öùng vôùi traùch nhieäm gia ñình, nhöõng moái baän taâm veà töông lai, nhòp soáng quay cuoàng, lieân tuïc phaûi thay ñoåi choã ôû vì sinh keá –keå caû ñeå soáng qua ngaøy –, roát cuoäc ñaõ khieán cho khoù loøng baûo ñaûm cho treû em ñöôïc höôûng moät trong nhöõng taøi saûn quyù giaù nhaát laø ñöôïc soáng vôùi söï hieän dieän cuûa cha meï. Moät söï hieän dieän giuùp treû em, nhôø ñöôïc soáng beân cha meï, tieán saâu vaøo cuoäc haønh trình chuyeån giao kinh nghieäm vaø nhöõng xaùc tín ñöôïc boài ñaép theo naêm thaùng. Toâi muoán noùi vôùi caùc baäc cha meï: ñöøng naûn loøng! Caùc baäc cha meï haõy laáy ñôøi soáng cuûa mình laøm maãu göông khuyeán khích con caùi: tröôùc tieân haõy troâng caäy vaøo Thieân Chuùa. Coâng lyù vaø hoøa bình ñích thöïc chæ coù theå xuaát phaùt töø Thieân Chuùa.

Toâi cuõng muoán ngoû lôøi cuøng nhöõng vò höõu traùch cuûa caùc toå chöùc giaùo duïc. Nhöõng nhaø höõu traùch, vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao, caàn baûo ñaûm cho phaåm giaù cuûa töøng con ngöôøi ñöôïc toân troïng vaø ñeà cao trong moïi hoaøn caûnh. Phaûi chaêm soùc cho töøng ngöôøi treû nhaän ra ñöôïc thieân höôùng cuûa mình, baèng caùch ñoàng haønh vôùi ngöôøi treû ñeå laøm naûy nôû nhöõng khaû naêng Chuùa ban cho hoï. Nhöõng vò coù traùch nhieäm giaùo duïc caàn baûo ñaûm vôùi caùc gia ñình raèng con caùi hoï ñöôïc tieáp nhaän moät neàn giaùo duïc khoâng ñi ngöôïc laïi löông taâm vaø caùc nguyeân taéc toân giaùo cuûa hoï.

Mong sao moïi moâi tröôøng giaùo duïc ñeàu môû ra ñoùn nhaän sieâu vieät vaø tha nhaân, laø nôi ñoái thoaïi, lieân keát vaø laéng nghe, nôi ngöôøi treû caûm thaáy khaû naêng vaø noäi taâm phong phuù cuûa mình ñöôïc traân troïng vaø hoïc bieát quyù troïng anh chò em cuûa mình. Mong sao ngöôøi treû ñöôïc daïy bieát caûm nhaän nieàm vui trong vieäc thöïc thi baùc aùi moãi ngaøy vaø bieát ñoàng caûm vôùi tha nhaân vaø tham gia tích cöïc vaøo vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi nhaân baûn vaø huynh ñeä hôn.

Tieáp ñeán, ñoái vôùi nhaø caàm quyeàn, toâi yeâu caàu hoï phaûi thöïc söï giuùp caùc gia ñình vaø toå chöùc giaùo duïc ñöôïc thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï giaùo duïc cuûa mình. Khoâng bao giôø ñöôïc boû qua söï trôï giuùp thích ñaùng ñoái vôùi quyeàn laøm meï vaø laøm cha. Caùc nhaø caàm quyeàn phaûi baûo ñaûm raèng khoâng ai bò töø choái khi muoán tieáp nhaän söï giaùo duïc vaø caùc gia ñình phaûi ñöôïc töï do löïa choïn neàn giaùo duïc phuø hôïp nhaát ñoái vôùi lôïi ích con caùi cuûa hoï. Caùc nhaø caàm quyeàn phaûi cam keát giuùp caùc gia ñình bò li taùn vì mieáng côm manh aùo ñöôïc ñoaøn tuï. Hoï phaûi ñöa ra ñöôïc cho ngöôøi treû moät hình aûnh trong saùng veà chính trò, hình aûnh veà söï phuïc vuï ñích thöïc ñoái vôùi lôïi ích cuûa moïi ngöôøi.

Ngoaøi ra toâi khoâng theå khoâng keâu goïi giôùi truyeàn thoâng haõy coáng hieán nhöõng ñoùng goùp rieâng cuûa mình cho giaùo duïc.

Trong xaõ hoäi ngaøy nay, truyeàn thoâng ñaïi chuùng giöõ moät vai troø ñaëc bieät: khoâng chæ thoâng tin maø coøn ñònh hình tinh thaàn cho ngöôøi tieáp nhaän, vì theá coøn coù theå ñoùng goùp ñaùng keå vaøo vieäc giaùo duïc ngöôøi treû. Ñieàu quan troïng laø ñöøng bao giôø queân giöõa giaùo duïc vaø truyeàn thoâng coù moái lieân heä raát chaët cheõ. Quaû thaät, giaùo duïc dieãn ra qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng, truyeàn thoâng coù aûnh höôûng, tích cöïc hoaëc tieâu cöïc, ñeán söï ñaøo luyeän con ngöôøi.

Ngöôøi treû cuõng caàn can ñaûm tröôùc heát soáng chính nhöõng ñieàu mình ñoøi hoûi ngöôøi khaùc. Ñaây laø troïng traùch caàn ñöôïc ngöôøi treû quan taâm: phaûi coù naêng löïc ñeå söû duïng töï do moät caùch höõu hieäu vaø coù yù thöùc. Ngöôøi treû cuõng phaûi coù traùch nhieäm töï giaùo duïc vaø ñaøo luyeän mình veà coâng lyù vaø hoøa bình..

Giaùo duïc veà söï thaät vaø töï do

3. Thaùnh Augustinoâ töøng töï hoûi: “Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem? – Linh hoàn mong öôùc ñieàu gì thieát tha hôn caû chaân lyù?”2

Dieän maïo nhaân vaên cuûa moät xaõ hoäi tuøy thuoäc raát nhieàu vaøo söï ñoùng goùp cuûa giaùo duïc nhaèm giöõ cho ñoøi hoûi maõnh lieät aáy ñöôïc coøn maõi. Thaät vaäy, giaùo duïc lieân quan ñeán vieäc ñaøo luyeän con ngöôøi veà moïi maët, goàm caû chieàu kích tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc, höôùng ñeán muïc ñích toái haäu cuûa con ngöôøi vaø thieän ích xaõ hoäi maø con ngöôøi laø thaønh phaàn. Vì vaäy, ñeå giaùo duïc veà söï thaät, tröôùc heát caàn bieát con ngöôøi laø ai vaø nhaän bieát baûn tính con ngöôøi. Khi chieâm ngaém thöïc taïi quanh mình, taùc giaû Thaùnh vònh ñaõ suy tö: “Ngaém trôøi cao do tay Chuùa taùc taïo, vaàng traêng vaø nhöõng vì sao Chuùa ñaõ xeáp ñaët, con ngöôøi laø gì ñeå Chuùa nghó ñeán, phaøm nhaân laø ai khieán Chuùa phaûi baän loøng?” (Tv 8,4-5).

Ñaây laø caâu hoûi caên baûn caàn ñöôïc ñaët ra: Con ngöôøi laø ai?

Con ngöôøi laø moät thöïc theå mang trong traùi tim nieàm khao khaùt voâ bieân, khao khaùt söï thaät – khoâng phaûi söï thaät manh muùn, maø laø söï thaät coù theå giaûi thích yù nghóa cuûa söï soáng– bôûi vì con ngöôøi ñöôïc döïng neân theo hình aûnh cuûa Thieân Chuùa vaø ñöôïc gioáng Thieân Chuùa. Vaäy vieäc nhaän bieát vôùi loøng bieát ôn Chuùa ñaõ ban ôn voâ giaù laø söï soáng seõ giuùp khaùm phaù chính phaåm giaù saâu xa cuûa mình vaø tính baát khaû xaâm phaïm cuûa moãi ngöôøi. Vì leõ ñoù, ñaàu tieân laø phaûi giaùo duïc vieäc hoïc bieát nhaän ra nôi con ngöôøi coù hình aûnh cuûa Ñaáng Taïo hoùa, vaø vì theá, phaûi heát söùc toân troïng moïi con ngöôøi vaø giuùp ngöôøi khaùc soáng sao cho hôïp vôùi phaåm giaù raát cao quyù naøy. Khoâng bao giôø ñöôïc queân raèng “Söï phaùt trieån con ngöôøi ñích thöïc chæ coù theå lieân quan duy nhaát ñeán tính toaøn veïn cuûa con ngöôøi trong moïi chieàu kích cuûa con ngöôøi”3, trong ñoù coù chieàu kích sieâu vieät, vaø con ngöôøi khoâng theå bò hy sinh ñeå ñaït moät lôïi ích rieâng bieät, duø laø lôïi ích kinh teá hay xaõ hoäi, caù nhaân hay taäp theå.

Chæ nhôø moái lieân heä cuûa mình vôùi Thieân Chuùa, con ngöôøi môùi hieåu yù nghóa töï do cuûa mình. Ñoù chính laø nhieäm vuï cuûa giaùo duïc trong vieäc ñaøo luyeän söï töï do ñích thöïc. Töï do khoâng phaûi laø khoâng bò nhöõng moái lieân heä raøng buoäc hoaëc laø söï leân ngoâi cuûa thöù töï do duy yù chí. Töï do khoâng phaûi laø caùi toâi ñöôïc tuyeät ñoái hoùa. Ngöôøi cho mình laø tuyeät ñoái, khoâng leä thuoäc moät ñieàu gì hoaëc moät ai, coù theå laøm gì tuøy thích, ngöôøi aáy cuoái cuøng seõ maâu thuaãn vôùi söï thaät veà chính mình vaø maát heát töï do. Traùi laïi, con ngöôøi laø moät höõu theå coù töông quan, soáng trong töông quan vôùi nhöõng ngöôøi khaùc vaø nhaát laø vôùi Chuùa. Khoâng theå ñaït ñeán töï do ñích thöïc neáu xa lìa Thieân Chuùa.

Töï do laø moät giaù trò quyù baùu nhöng mong manh, deã bò hieåu sai vaø bò laïm duïng. “Ngaøy nay, moät trôû ngaïi ñe doïa ñoái vôùi coâng trình giaùo duïc laø söï coù maët cuûa chuû nghóa töông ñoái traøn ngaäp trong xaõ hoäi vaø trong neàn vaên hoùa cuûa chuùng ta. Chuû nghóa töông ñoái khoâng thöøa nhaän baát cöù ñieàu gì mang yù nghóa quyeát ñònh, chæ coøn laïi chuaån möïc toái haäu laø caùi toâi cuûa chính mình vôùi nhöõng yù muoán cuûa noù. Vaø döôùi voû boïc cuûa töï do, caùi toâi trôû thaønh nhaø tuø cuûa moãi ngöôøi, ngöôøi noï xa lìa khoûi ngöôøi kia, giam con ngöôøi trong caùi “Toâi” cuûa chính mình. Trong moät nhaõn quan nhö cuûa chuû nghóa töông ñoái, khoâng theå coù moät neàn giaùo duïc thöïc söï. Quaû thaät, khi khoâng coù aùnh quang chaân lyù, sôùm hay muoän, moïi ngöôøi cuõng seõ phaûi hoaøi nghi veà söï toát laønh cuûa chính cuoäc soáng vaø cuûa nhöõng moái quan heä taïo neân cuoäc soáng, hoaøi nghi veà giaù trò cuûa vieäc mình daán thaân xaây döïng moät vieäc chung naøo ñoù cuøng vôùi tha nhaân”4.

Ñeå söû duïng söï töï do cuûa mình, con ngöôøi phaûi vöôït qua nhaõn giôùi cuûa chuû nghóa töông ñoái vaø nhìn nhaän söï thaät veà chính mình, söï thaät veà thieän vaø aùc. Laéng saâu vaøo löông taâm, con ngöôøi nhaän thaáy coù moät leà luaät khoâng do mình ñaët ra nhöng phaûi tuaân theo. Luaät aáy caát leân lôøi keâu goïi con ngöôøi yeâu thöông, laøm ñieàu laønh, traùnh ñieàu aùc, coù traùch nhieäm laøm ñieàu thieän cuõng nhö chòu traùch nhieäm khi laøm ñieàu aùc5. Vì theá, vieäc söû duïng söï töï do coù moái lieân heä saâu xa vôùi luaät luaân lyù töï nhieân voán mang tính phoå quaùt. Luaät aáy noùi leân phaåm giaù cuûa moãi ngöôøi, ñaët neàn taûng cho caùc quyeàn vaø nghóa vuï cô baûn cuûa con ngöôøi, vaø vì theá, xeùt cho cuøng, ñaët neàn taûng cho vieäc con ngöôøi cuøng chung soáng trong coâng lyù vaø hoøa bình.

Vaäy, vieäc söû duïng ñuùng ñaén söï töï do laø trung taâm cho vieäc thuùc ñaåy neàn coâng lyù vaø hoøa bình, ñoøi phaûi toân troïng chính mình vaø tha nhaân, duø tha nhaân coù caùch theå hieän vaø loái soáng khaùc mình. Thaùi ñoä naøy phaùt sinh nhöõng yeáu toá maø neáu khoâng coù nhöõng yeáu toá naøy thì hoøa bình vaø coâng lyù chæ coøn laø nhöõng lôøi troáng roãng: tin nhau, khaû naêng ñoái thoaïi mang tính xaây döïng, bieát tha thöù –nhieàu khi chæ muoán mình ñöôïc tha nhöng laïi khoù tha thöù ngöôøi khaùc– baùc aùi ñoái vôùi nhau, ñoàng caûm vôùi nhöõng ngöôøi yeáu ñuoái nhaát, cuõng nhö saün saøng hy sinh.Giaùo duïc veà coâng lyù

4. Trong theá giôùi chuùng ta ñang soáng, giaù trò con ngöôøi, giaù trò cuûa nhaân phaåm vaø nhöõng quyeàn con ngöôøi, maëc duø ñöôïc neâu leân trong nhöõng tuyeân boá toát ñeïp, vaãn ñaõ bò ñe doïa nghieâm troïng bôûi xu höôùng phoå bieán laø nhaèm lôïi ích, lôïi nhuaän vaø coù theâm cuûa caûi vaät chaát. Ñieàu quan troïng laø khoâng ñöôïc taùch yù nieäm coâng lyù khoûi nguoàn coäi mang tính sieâu vieät cuûa noù. Quaû thaät, coâng lyù khoâng ñôn giaûn laø do con ngöôøi quy öôùc vôùi nhau, vì söï chính tröïc voán khoâng do luaät thaønh vaên cuûa con ngöôøi aán ñònh, maø do caên tính saâu xa cuûa con ngöôøi. Ñoù laø caùi nhìn toaøn dieän veà con ngöôøi giuùp cho khoâng rôi vaøo quan nieäm veà coâng lyù mang tính kheá öôùc. Nhôø caùi nhìn toaøn dieän naøy, nhaõn quan veà söï lieân ñôùi vaø veà tình yeâu ñöôïc môû ra6.

Chuùng ta khoâng theå khoâng bieát moät soá traøo löu trong neàn vaên hoùa hieän ñaïi, ñöôïc caùc nguyeân taéc kinh teá duy lyù vaø caù nhaân chuû nghóa hoã trôï, ñaõ laøm cho yù nieäm veà coâng lyù xa khoûi nguoàn coäi mang tính sieâu vieät, taùch coâng lyù khoûi baùc aùi vaø tình lieân ñôùi: “Coõi traàn ai khoâng chæ ñöôïc taïo neân bôûi caùc moái quan heä quyeàn lôïi vaø nghóa vuï, maø coøn, vaø tröôùc heát laø, do nhöõng töông giao voâ vò lôïi, xoùt thöông vaø thoâng hieäp. Loøng baùc aùi luoân bieåu loä tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, ngay caû trong quan heä con ngöôøi. baùc aùi mang laïi giaù trò höôùng thaàn vaø coù yù nghóa cöùu ñoä cho moïi daán thaân vì coâng lyù treân theá giôùi7.

“Phuùc thay nhöõng ngöôøi ñoùi khaùt coâng lyù, vì hoï seõ ñöôïc no ñaày” (Mt 5,6). Hoï seõ ñöôïc no thoûa bôûi hoï ñaõ ñoùi khaùt nhöõng moái quan heä chính tröïc vôùi Chuùa, vôùi chính mình, vôùi anh chò em cuûa mình vaø vôùi toaøn theå thuï taïo.Giaùo duïc veà hoøa bình

5. “Hoøa bình khoâng chæ laø vaéng boùng chieán tranh vaø khoâng chæ giôùi haïn ôû vieäc giöõ theá quaân bình giöõa caùc löïc löôïng ñoái nghòch. Theá giôùi chæ coù hoøa bình khi taøi saûn cuûa con ngöôøi ñöôïc baûo veä, con ngöôøi ñöôïc töï do giao löu, phaåm giaù cuûa con ngöôøi vaø cuûa caùc daân toäc ñöôïc toân troïng, tình huynh ñeä ñöôïc thöïc thi”8. Hoøa bình laø keát quaû cuûa coâng lyù vaø hieäu quaû cuûa baùc aùi. Hoøa bình tröôùc heát laø ôn Thieân Chuùa ban. Ngöôøi Kitoâ höõu chuùng ta tin raèng Chuùa Kitoâ laø bình an ñích thöïc cuûa chuùng ta: nôi Ngöôøi vaø treân Thaùnh Giaù, Chuùa ñaõ hoøa giaûi theá gian vôùi Ngöôøi vaø gôõ boû nhöõng raøo caûn ngaên caùch chuùng ta vôùi nhau (x.Ep 2,14-18), nôi Ngöôøi coù moät gia ñình duy nhaát ñöôïc hoøa giaûi trong tình yeâu.

Tuy nhieân, hoøa bình khoâng chæ laø moät ôn ban ñeå ñoùn nhaän, nhöng coøn laø moät coâng trình phaûi döïng xaây. Ñeå thöïc söï trôû thaønh nhöõng ngöôøi xaây döïng hoøa bình, chuùng ta phaûi töï giaùo duïc mình veà loøng traéc aån, tình lieân ñôùi, söï hôïp taùc, tình huynh ñeä, phaûi tích cöïc hoaït ñoäng trong coäng ñoaøn vaø chuyeân lo thöùc tænh löông taâm con ngöôøi veà caùc vaán ñeà quoác gia vaø quoác teá, veà taàm quan troïng cuûa vieäc tìm kieám phöông thöùc thích hôïp ñeå taùi phaân phoái cuûa caûi, ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng, hôïp taùc phaùt trieån vaø giaûi quyeát caùc xung ñoät. “Phuùc cho ai xaây döïng hoøa bình vì hoï seõ ñöôïc goïi laø con Thieân Chuùa”, Chuùa Gieâsu ñaõ noùi nhö theá trong Baøi giaûng treân Nuùi (Mt 5,9).

Hoøa bình cho moïi ngöôøi phaùt sinh töø coâng lyù cho moãi ngöôøi. Khoâng ai ñöôïc troán traùnh nghóa vuï chính yeáu naøy laø phaûi thaêng tieán coâng lyù theo khaû naêng vaø traùch nhieäm cuûa rieâng mình. Toâi ñaëc bieät môøi goïi ngöôøi treû, voán luoân höôùng ñeán caùc lyù töôûng, haõy nhaãn naïi vaø kieân trì tìm kieám coâng lyù vaø hoøa bình, reøn luyeän loøng meán moä ñieàu chính ñaùng vaø chaân thaät, caû khi ñieàu aáy ñoøi phaûi hy sinh vaø ñi ngöôïc doøng.Höôùng maét nhìn leân Chuùa

6. Ñöùng tröôùc thaùch ñoá khoù khaên treân con ñöôøng coâng lyù vaø hoøa bình, chuùng ta coù theå bò caùm doã töï hoûi nhö taùc giaû Thaùnh vònh: “Toâi ngöôùc maét nhìn leân raëng nuùi: ôn phuø trôï toâi ñeán töï nôi nao?” (Tv 121,1).

Toâi muoán nhaán maïnh vôùi moïi ngöôøi, nhaát laø nhöõng ngöôøi treû raèng: “Khoâng phaûi caùc yù thöùc heä cöùu ñöôïc theá giôùi, nhöng chæ laø nhôø quy höôùng veà Thieân Chuùa haèng soáng, Ñaáng baûo ñaûm cho töï do cuûa chuùng ta, cho nhöõng gì thöïc söï thieän haûo vaø chaân thaät... quy höôùng hoaøn toaøn veà Thieân Chuùa, Ñaáng laø khuoân maãu cuûa nhöõng gì laø chaân chính vaø ñoàng thôøi laø tình yeâu vónh cöûu. Ñieàu gì coù theå cöùu roãi chuùng ta neáu khoâng phaûi laø tình yeâu?”9 Tình yeâu vui möøng trong chaân lyù, tình yeâu laø söùc maïnh cho chuùng ta khaû naêng daán thaân cho chaân lyù, coâng lyù vaø hoøa bình, bôûi vì tình yeâu tha thöù taát caû, tin töôûng taát caû, hy voïng taát caû, chòu ñöïng taát caû (x. 1 Cr 13,1-13).

Caùc baïn treû thaân meán, caùc baïn laø moùn quaø quyù giaù cho xaõ hoäi. Ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên, caùc baïn ñöøng ñeå mình bò naûn chí vaø ñöøng chieàu theo caùc giaûi phaùp sai laàm, voán thöôøng töï cho laø caùch deã nhaát ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà. Ñöøng ngaïi daán thaân, ñöông ñaàu vôùi noã löïc vaø hy sinh, ñöøng ngaïi choïn nhöõng con ñöôøng ñoøi phaûi trung thaønh vaø kieân trì, khieâm toán vaø taän tuïy. Haõy cöù vui soáng tuoåi thanh xuaân vôùi nhöõng öôùc muoán saâu xa veà haïnh phuùc, veû ñeïp, vaø tình yeâu chaân thöïc maø caùc baïn caûm nghieäm! Haõy soáng heát mình giai ñoaïn raát phong phuù vaø ñaày höùng khôûi naøy cuûa cuoäc soáng.

Haõy yù thöùc raèng chính caùc baïn laø taám göông khích leä ngöôøi lôùn. Caùc baïn caøng coá gaéng thaéng ñöôïc nhöõng baát coâng vaø tham nhuõng, caøng mong muoán moät töông lai toát ñeïp hôn vaø daán thaân xaây döïng töông lai aáy, caùc baïn caøng thöïc söï trôû thaønh taám göông cho hoï. Haõy yù thöùc tieàm naêng cuûa caùc baïn vaø ñöøng bao giôø thu mình laïi, nhöng haõy bieát haønh ñoäng vì moät töông lai töôi saùng hôn cho moïi ngöôøi. Caùc baïn khoâng bao giôø ñôn ñoäc. Giaùo Hoäi tin töôûng caùc baïn, doõi theo caùc baïn, khích leä caùc baïn vaø muoán hieán taëng caùc baïn ñieàu quyù giaù nhaát cuûa mình: khaû naêng höôùng nhìn leân Thieân Chuùa, ñeå gaëp Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng laø coâng lyù vaø hoøa bình.

Toâi cuõng ngoû lôøi vôùi taát caû nhöõng ai ñang quan taâm ñeán söï nghieäp hoøa bình! Hoøa bình khoâng phaûi laø ñieàu thieän haûo ñaõ ñaït ñöôïc, nhöng laø moät muïc tieâu maø moïi ngöôøi vaø moãi ngöôøi chuùng ta phaûi khao khaùt. Chuùng ta haõy hy voïng nhìn veà töông lai, haõy khích leä nhau treân cuoäc haønh trình naøy, haõy haønh ñoäng ñeå mang laïi cho theá giôùi cuûa chuùng ta moät dieän maïo nhaân vaên vaø huynh ñeä hôn, vaø haõy cuøng nhau nhaän laáy traùch nhieäm ñoái vôùi caùc theá heä treû hieän taïi vaø töông lai, nhaát laø trong vieäc giaùo duïc chuùng thaønh nhöõng con ngöôøi yeâu chuoäng hoøa bình vaø xaây döïng hoøa bình. Döïa treân nhaän thöùc aáy toâi göûi ñeán anh chò em nhöõng suy tö naøy, vaø toâi keâu goïi: haõy taäp hôïp söùc maïnh thieâng lieâng, ñaïo ñöùc vaø vaät chaát cuûa chuùng ta ñeå “giaùo duïc giôùi treû veà coâng lyù vaø hoøa bình”.Vatican, 8 thaùng Möôøi Hai 2011
Beâneâñictoâ XVI, Giaùo Hoaøng

YÙ CAÀU NGUYEÄN TRONG THAÙNG 01 / 2012

YÙ chung: Caàu cho caùc naïn nhaân thieân tai: Xin cho caùc naïn nhaân thieân tai nhaän ñöôïc söï naâng ñôõ tinh thaàn vaø vaät chaát caàn thieát nhaèm xaây döïng laïi cuoäc soáng.

YÙ truyeàn giaùo: Caàu cho söï daán thaân cuûa caùc Kitoâ höõu: Xin cho söï daán thaân cuûa caùc Kitoâ höõu ñeå xaây döïng hoøa bình trôû neân dòp laøm chöùng veà danh Ñöùc Kitoâ cho taát caû nhöõng ngöôøi thaønh taâm thieän chí.

LÒCH SINH HOAÏT TRONG THAÙNG 01 / 2012

01/01 : Chuùa Nhaät, Cuoái Tuaàn Baùt Nhaät Giaùng Sinh. THAÙNH MARIA MEÏ THIEÂN CHUÙA – Ngaøy theá giôùi Hoøa Bình. Boån maïng Doøng Ba Caùt Minh Chôï Quaùn

08/01 : Chuùa Nhaät, CHUÙA HIEÅN LINH, Leã Troïng. Leã caàu cho giaùo daân.

09/01 : Thöù Hai, CHUÙA GIEÂSU CHÒU PHEÙP RÖÛA. Leã kính.

18-25/01 : Tuaàn leã caàu cho caùc Kitoâ höõu hieäp nhaát.

NAÊM AÂM LÒCH NHAÂM THÌN 2012

23/01: Thöù hai, MOÀNG MOÄT TEÁT, Caàu bình an cho naêm môùi.

24/01: Thöù ba, MOÀNG HAI TEÁT, Kính nhôù Toå Tieân vaø OÂng Baø Cha Meï.

25/01: Thöù tö, MOÀNG BA TEÁT, Thaùnh hoùa coâng aên vieäc laøm.THAÙNH PHAOLOÂ TOÂNG ÑOÀ TRÔÛ LAÏI. Keát thuùc tuaàn leã caàu cho caùc Kitoâ höõu hieäp nhaát

Hoïp maët Linh muïc, Tu só, Tu sinh nam nöõ Chôï Quaùn

31/01: Thöù ba, Thaùnh Gioan Boscoâ, linh muïc. Boån maïng ca ñoaøn Gioan Boscoâ. Boån maïng Xöù ñoaøn TNTT Gioan Boscoâ

VUI VÔÙI NGÖÔØI VUI”

Chuùc möøng caùc em ñaõ laõnh nhaän Bí Tích Thaùnh Taåy

Chuùa Nhaät 04/12/2011.


1. Rosa Maria Buøi Minh Duyeân

38/24E Nguyeãn Troïng Trí.2. Maria Phaïm Tröông Gia Nghi

100/171A Phan Vaên Trò, P.2 – Q.53. Teâreâsa Nguõ Phuùc Kim Ngaân

120/3C Traàn Bình Troïng, P.2 – Q.54. Maria Nguyeãn Beâla Kim

124/6 Nguyeãn Vaên Cöø, P.2 – Q.55. Giacoâbeâ Chaâu Nhaät Phaùt

3/5 Nguyeãn Traõi, P.2 – Q.56. Gioan Bta. Ñoaøn Chaâu Thieän

125/8 Traàn Bình Troïng, P.2 – Q.57. Maria Ñoã Khaùnh Vaân

255 Traàn Bình Troïng, P.2 – Q.58. Marguerite aø lacoque Ñoã Khaùnh YÙ

159 Traàn Phuù, P.4 – Q.59. Andreù Nguyeãn Gia Thuaän

129/22 Nguyeãn Traõi, P.2 – Q.510. Toâma Nguyeãn Gia Vinh

120/22 Traàn Bình Troïng, P.2 – Q.511. Teâreâxa Maria Phaïm Ngoïc Thaûo Nhieân

119/109 Nguyeãn Vaên Cöø, P.2 – Q.5Chuùc Möøng “TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC”

1. Thöù baûy, 01/01/2012: Anh Gioan Bta Ñaøo Toâ Hoøa

vaø Chò Anna Phaïm Ngoïc Söông

Anh Phaïm Chí Nghóa

vaø Chò Maria Nguyeãn Kim Thanh
2. Thöù baûy, 07/01/2012: Anh Pheâroâ Buøi Nguyeãn Quang Huy

vaø Chò Catarina Ñaøo Dieãm Phöông

Anh Andreù Traàn Ñaêng Khoa

vaø Chò Maria Traàn Boäi Hoa

3. Chuùa Nhaät, 08/01/2012: Anh Vicenteù Nguyeãn Ngoïc Kim Baèng

vaø Chò Gabriella Taï Thanh Thaûo

4. Thöù hai, 09/01/2012 : Anh Cao Thanh Huøng

vaø Chò Maria Ngoâ Thò Phöông Truùc

5. Thöù naêm, 12/01/2012, Anh Giuse Ngoâ Duy Khöông

vaø Chò Maria Huyønh Thò Tuyeàn

6. Thöù baûy, 14/01/2012, Anh Phaoloâ Nguyeãn Quang Thaùi

vaø Chò Maria Noelle Ngoâ Nguyeãn Haûi Vy

KHOÙC CUØNG NGÖÔØI KHOÙC”

1. Thöù saùu, 30/12/2011: Baø Maria Phaïm Thò Nhaïn

226/11 Nguyeãn Bieåu, P.2-Q.5 Giaùo khu 3

2. Thöù baûy, 07/01/2011: Baø Teâreâxa Ñaëng Thò Ñôïi

320/10 Traàn Bình Troïng, P.4-Q.5 Giaùo khu 8

TIN TÖÙC

Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm 22 taân hoàng y, keå caû ba vò thuoäc Baéc Myõ

Ñöùc Thaùnh Cha Benedict XVI boå nhieäm 22 taân hoàng y, keå caû hai vò thuoäc Hoa kyø, vaø loan baùo ngaøy leã nhaäm chöùc cuûa hoï vaøo Hoàng Y Ñoaøn laø ngaøy 18 thaùng 12.

Trong soá caùc vò ñöôïc boå nhieäm laø Toång Giaùm Muïc Timothy M. Dolan ôû New York; Toång Giaùm Muïc Edwin F. O'Brien, Ñaïi Hieäp cuûa Ñoaøn Kî Só Moä Thaùnh Chuùa taïi Gieârusalem, vaãn coøn ñang quaûn nhieäm toång giaùo phaän Baltimore; vaø Toång Giaùm Muïc Thomas C. Collins ôû Toronto.

Caùc boå nhieäm môùi naøy naâng thaønh phaàn cuûa Hoa Kyø vaø Canada trong Hoàng Y Ñoaøn leân tôùi 22 vò. Hoa Kyø laø queâ höông cuûa khoaûng 5,5% soá giaùo daân treân theá giôùi, seõ cung caáp gaàn 10% trong soá 125 hoàng y döôùi 80 tuoåi, laø nhöõng vò ñöôïc pheùp baàu leân moät giaùo hoaøng töông lai trong maät nghò.

Ngöôïc laïi, chæ coù moät vò ñöôïc boå nhieäm, laø Hoàng Y ñöôïc chæ ñònh Joao Braz de Aviz, ñeán töø quoác gia coù ñoâng giaùo daân nhaát, laø Brazil. Khi caùc hoàng y ñöôïc nhaäm chöùc vaøo thaùng 2, chæ coù 7 vò ñeán töø Chaâu Myõ La Tinh, ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Benedict boå nhieäm.

Vôùi vuï boå nhieäm laàn naøy, Ñöùc Thaùnh Cha Benedict ñaõ boå nhieäm treân 50% soá hoàng y ñöôïc pheùp baàu trong maät nghò hieän taïi, soá coøn laïi ñaõ ñöôïc Chaân Phöôùc Gioan Phaoloâ II boå nhieäm

Trong soá caùc taân hoàng y goàm coù 16 vò töø AÂu Chaâu, tieáp tuïc moät chieàu höôùng boå nhieäm cuûa ngaøi töø khi ngaøi ñöôïc baàu laøm giaùo hoaøng naêm 2005. Baåy vò taân hoàng y laø ngöôøi YÙ, laøm cho con soá hoàng y ñöôïc baàu cuûa quoác gia naøy leân tôùi 30 -- hay laø 24% -- nhieàu hôn baát cöù quoác gia naøo.

Khoâng coù hoàng y naøo töø Phi Chaâu, khu vöïc nôi giaùo hoäi phaùt trieån nhanh nhaát, hay laø Oceania.

Möôøi vò taân hoàng y laø caùc giôùi chöùc trong Giaùo Trieàu Roâma, vai troø cuûa hoï theo truyeàn thoáng thöôøng ñoøi hoûi phaûi laø thaønh vieân cuûa hoàng y ñoaøn. Ñöùc Thaùnh Cha Benedict, khi coøn laø hoàng y Joseph Ratzinger, ñaõ traûi qua treân 23 naêm vôùi chöùc vuï Boä tröôûng Thaùnh Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, maëc daàu ngaøi ñaõ ñöôïc thaêng chöùc hoàng y khi coøn laø toång giaùm muïc Munich-Freising, Ñöùc.

Boán vò trong soá caùc taân hoàng y ñaõ treân 80 tuoåi vaø do ñoù, khoâng ñöôïc pheùp baàu trong maät nghò. Ñöùc Thaùnh Cha duøng vieäc boå nhieäm naøy ñeå vinh danh caùc vò trong giaùo hoäi veà nhöõng ñoùng goùp veà kieán thöùc hay caùc hình thöùc phuïc vuï cho giaùo hoäi khaùc. Trong soá naøy coù hoàng y ñöôïc chæ ñònh Karl Becker, moät linh muïc Doøng Teân vaø cöïu giaùo sö thaàn hoïc taïi Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän taïi Roâma.

Doøng Teân vaãn laø doøng coù con soá hieän dieän ñoâng nhaát trong hoàng y ñoaøn vôùi 8 hoàng y, sau ñoù laø Doøng Salesian vôùi 6 vò, trong soá naøy coù Hoàng Y Tarcisio Bertone, Quoác Vuï Khanh. Coù 7 vò hoàng y thuoäc Doøng Phanxicoâ, vôùi moät vò môùi ñöôïc boå nhieäm laø hoàng y Sean P. O'Malley töø Boston.

Ñaây laø danh saùch cuûa caùc taân hoàng y:

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Fernando Filoni, boä tröôûng Thaùnh Boä Truyeàn Giaùo, 65 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Boà Ñaøo Nha Manuel Monteiro de Castro, Chaùnh aùn Toøa Xaù Giaûi Toái Cao, 73 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Taây Ban Nha Santos Abril Castello, Quaûn haït Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng St. Mary Major, 76 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Antonio Maria Veglio, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Di Daân vaø Du Muïc, seõ 74 tuoåi vaøo ngaøy 3 thaùng 2.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Giuseppe Bertello, Chuû tòch Uyû Ban Ñieàu Haønh Quoác Gia Thaùnh Ñoâ Vatican, 69 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Francesco Coccopalmerio, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà vieäc duyeät xeùt caùc vaên kieän luaät phaùp, 73 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Brazil Joao Braz de Aviz, Boä tröôûng Thaùnh Boä Ñôøi Taän Hieán vaø caùc Tu Hoäi Ñôøi Soáng Toâng Doà, 64 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Hoa Kyø Edwin F. O'Brien, Ñaïi Hieäp Ñoaøn Kî Só Moä Thaùnh Chuùa ôû Gieârusalem, 72 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Domenico Calcagno, Giaùm ñoác Ñieàu Haønh Saûn Nghieäp cuûa Toaø Thaùnh, seõ 69 tuoåi ngaøy 3 thaùng 2..

- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Giuseppe Versaldi, Giaùm Ñoác Phuû Doaõn Toâng Toøa veà caùc vaán ñeà kinh teá cuûa Toøa Thaùnh, 68 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi AÁn George Alencherry of Ernakulam-Angamaly, Toång Giaùm Muïc Tröôûng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Syro-Malabar, 66 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Canada Thomas C. Collins töø Toronto, seõ 65 tuoåi ngaøy 16 thaùng 1.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Tieäp Khaéc Dominik Duka töø Prague, 68 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Hoøa Lan Willem J. Eijk töø Utrecht, 58 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi YÙ Giuseppe Betori töø Florence, 64 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Hoa Kyø Timothy M. Dolan töø New York, seõ 62 tuoåi ngaøy 6 thaùng 2.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Ñöùc Rainer Maria Woelki töø Berlin, 55 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Trung Hoa John Tong Hon töø Hong Kong, 72 tuoåi.

-- Toång Giaùm Muïc ngöôøi Romania Lucian Muresan töø Fagaras vaø Alba Iulia, laø Toång Giaùm Muïc Tröôûng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Romania, 80 tuoåi.

-- Linh Muïc ngöôøi Bæ Julien Ries, chuyeân vieân veà lòch söû caùc toân giaùo, 91 tuoåi.

-- Linh Muïc Malta Doøng AÂu Tinh Prosper Grech, hoïc giaû Phuùc AÂm, 86 tuoåi.

-- Linh muïc ngöôøi Ñöùc ñaõ veà höu Karl Josef BeckerTHOÂNG BAÙO

KHOÙA GIAÙO LYÙ DÖÏ TOØøNG vaø HOÂN NHAÂN

Khai giaûng Khoùa 46 Giaùo lyù Döï Toøng : Thöù naêm 02/02/2012, luùc 19 giôø

Khai giaûng Khoùa 30 Giaùo lyù Hoân Nhaân :Thöù saùu 02/03/2012ø, luùc 19 giôø.

Ai muoán theo hoïc, xin ñaêng kyù tröôùc taïi Vaên Phoøng Hoï Ñaïo Chôï Quaùn.


Thông báo của Tòa Tổng giám mục TP.HCM liên quan đến vụ án phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Trong tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa là Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, nguyên Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân của Giáo Hội Việt Nam nhằm thu thập chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của ngài.

Nhân dịp này, Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM đã ra Thông báo trong Tổng giáo phận, mời gọi cầu nguyện và cung cấp chứng từ cho phái đoàn.Sau đây là nguyên văn Thông báo.

Kính gửi: Các linh mục, tu sĩ nam nữ, và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận

1. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã chính thức bắt đầu tiến trình xin phong Á thánh và Hiển thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Đức cố hồng y Phanxicô đã từng được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 24 tháng 4 năm 1975. Ngày mùng 9 tháng 4 năm 1994, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, và tiếp theo đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 1994, ngài chính thức từ chức Tổng giám mục Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tại Giáo triều Rôma. Vì thế, sự kiện lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói chung và cho Tổng giáo phận Sài Gòn nói riêng.

2. Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong Á thánh và Hiển thánh, vị Tôi tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Vì thế, Giáo Hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ chính thức của các chứng nhân, là những người đã biết Đức cố hồng y Phanxicô Xaviê và có thể cung cấp chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của ngài.

3. Trong thời gian qua, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã cử phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc châu, để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay chúng tôi được thông báo là phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn sẽ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến 27 tháng 3 năm 2012, để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong Tổng giáo phận nhà.

4. Vậy tôi viết thư này để xin tất cả mọi người trong gia đình giáo phận, sốt sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho Đức cố hồng y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức cố hồng y, và muốn làm chứng trước phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2012):

Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng

Đại chủng viện Thánh Giuse

6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM.

Email: petrustung@gmail.com

Theo lời kêu gọi của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

là Cha và Con và Thánh Thần,chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh

mẫu gương và chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã liên kết những đau khổ phải chịu trong cảnh ngục tù

với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, những kinh nghiệm khổ đau ấy đã rèn luyện ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới,về

sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Con người hiền hòa và giàu tình thương cùng với sứ vụ giám mục của ngài, đã tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của đức cậy, và sự nồng nàn của đức ái.

Giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn lành con đang cầu khẩn, với niềm hi vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen.

Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, 1.1.2012

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Hồng y Tổng giám mục

CHÖÔNG TRÌNH THAÙNH LEÃ XUAÂN NHAÂM THÌN – 2012


: sites -> default -> files -> Documents
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin giáo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Documents -> GIÁo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận : 38557616.  Giờ Thánh Lễ
Documents -> Ban biên tập báo mẹ hiềN
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc (NGÃ SÁu chợ LỚN) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
Documents -> TẬp san hiệp sống tin mừng tháng 12. 2015 TƯ liệu học tập của hiệp hội thánh mẫu lưu hành nội bộ NỘi dung
Documents -> KÕt cÊu bª t ng Vµ bª t ng cèt thÐp L¾p ghÐp
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
Documents -> Ban biên tập báo mẹ hiềN


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương